EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0750

2008/750/EG: Rådets beslut av den 15 september 2008 om ändring av rådets beslut 2003/77/EG om fastställande av fleråriga ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av tillgångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, av Kol- och stålforskningsfondens tillgångar

OJ L 255, 23.9.2008, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 36 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/750/oj

23.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/28


RÅDETS BESLUT

av den 15 september 2008

om ändring av rådets beslut 2003/77/EG om fastställande av fleråriga ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av tillgångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, av Kol- och stålforskningsfondens tillgångar

(2008/750/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av det till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden,

med beaktande av rådets beslut 2003/76/EG av den 1 februari 2003 om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden (1), särskilt artikel 2.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen förvaltar tillgångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, Kol- och stålforskningsfondens tillgångar, i enlighet med det till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden.

(2)

Kommissionen har sett över de ekonomiska riktlinjernas funktion och effektivitet, i enlighet med artikel 2 i beslut 2003/77/EG (3).

(3)

Erfarenheterna från de första fem årens tillämpning av de ekonomiska riktlinjerna och utvecklingen på finansmarknaden visar att riktlinjerna behöver anpassas.

(4)

Riktlinjerna bör återspegla gängse bruk och definitioner på marknaden, bland annat beträffande begreppet löptid, likvärdiga värdepapper vid repor och tillämpliga kreditvärderingar.

(5)

I samband med begränsningar av investeringar bör kreditvärderingar av vissa offentliga organ jämställas med medlemsstater eller motsvarande entiteter.

(6)

Förändringarna av kommissionens bokföringsregler bör beaktas i riktlinjerna.

(7)

Av effektivitetsskäl och för att sänka de administrativa kostnaderna bör rapporteringsfrekvensen anpassas.

(8)

Beslut 2003/77/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2003/77/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt a iii ska ersättas med följande:

”iii)

Obligationer med fast eller rörlig ränta med en löptid eller för tillgångsbaserade värdepapper förväntad löptid på högst tio år och sex månader, under förutsättning att de är emitterade av någon kategori av godkända emittenter.”

b)

Punkt b i ska ersättas med följande:

”i)

Repor och omvända repor, under förutsättning att motparten är auktoriserad att utföra sådana transaktioner, och under förutsättning att kommissionen kan återköpa värdepapper som är likvärdiga dem den skulle kunna ha sålt då avtalet löper ut. Likvärdiga värdepapper är värdepapper som i) emitterats av samma emittent, ii) ingår i samma emission och iii) är av samma typ och har samma nominella värde, beskrivning och belopp som motsvarande repor, såvida de inte berörs av en företagshändelse eller redenominering.”

2.

Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt a i–iii ska ersättas med följande:

”a)

Investeringarna ska begränsas till följande belopp:

i)

Obligationer som emitteras eller garanteras av Europeiska unionens medlemsstater eller institutioner: 250 miljoner EUR per medlemsstat eller institution. Obligationer som emitteras eller garanteras av regionala eller lokala myndigheter eller av statsägda och/eller av staten kontrollerade offentliga företag eller organ kan inkluderas i respektive medlemsstats begränsning, om de har lägst kreditvärdighet ’AA-rating’ eller motsvarande.

ii)

Obligationer som emitteras eller garanteras av andra statliga låntagare, av dessas regionala eller lokala myndigheter eller statsägda och/eller av staten kontrollerade offentliga företag eller organ eller av överstatliga låntagare med lägst kreditvärdighet ’AA-rating’ eller motsvarande: 100 miljoner EUR per emittent eller borgensman.

iii)

Inlåning i och/eller skuldinstrument, även obligationer, från en godkänd bank: antingen 100 miljoner EUR per bank eller 5 % av bankens eget kapital, beroende på vilket som är det lägsta beloppet.”

b)

Punkt b ska ersättas med följande:

”b)

En investering i en enskild emitterad obligation, inom de gränser som anges under punkt a får inte överstiga 20 % av emissionsbeloppet vid förvärvstillfället”.

c)

Följande stycke ska läggas till punkt d:

”När kommissionen kan konstatera att kreditvärdigheten sänkts under minimikraven, ska den söka flytta investeringen.”

d)

Följande punkt e ska läggas till:

”e)

Om en obligations kreditvärdighet är högre än emittentens kreditvärdighet eller om denne saknar kreditvärdighet, ska obligationens kreditvärdighet gälla.”

3.

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   REDOVISNING

Förvaltningen av medlen ska redovisas i årsredovisningen för EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, för Kol- och stålforskningsfondens tillgångar. Dessa ska bygga på och presenteras i enlighet med gemenskapens bokföringsregler, antagna av kommissionens räkenskapsförare, med beaktande av särdragen för EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, Kol- och stålforskningsfondens tillgångar. Räkenskaperna ska godkännas av kommissionen och granskas av revisionsrätten. Kommissionen ska anlita ett externt företag för att utföra en årlig revision av räkenskaperna.”

4.

I punkt 7 ska andra stycket ersättas med följande:

”En utförlig rapport om förvaltningstransaktioner som utförs enligt dessa riktlinjer ska upprättas var sjätte månad och överlämnas till medlemsstaterna.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 september 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EUT L 29, 5.2.2003, s. 22.

(2)  Yttrandet avgivet den 11 mars 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 29, 5.2.2003, s. 25.


Top