Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0161

2008/161/EG: Kommissionens beslut av den 22 februari 2008 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa i Israel och om undantag från beslut 2006/696/EG [delgivet med nr K(2008) 679] (Text av betydelse för EES)

OJ L 52, 27.2.2008, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/161/oj

27.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/21


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 februari 2008

om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa i Israel och om undantag från beslut 2006/696/EG

[delgivet med nr K(2008) 679]

(Text av betydelse för EES)

(2008/161/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 18.1 och 18.5,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredjeland som förs in i gemenskapen (2), särskilt artikel 22.1 och 22.6, och

av följande skäl:

(1)

Aviär influensa är en smittsam virussjukdom hos fjäderfä och andra fåglar, som orsakar dödlighet och störningar som snabbt kan nå epizootiska proportioner, vilket i sin tur kan utgöra ett allvarligt hot mot djur- och folkhälsan och starkt minska lönsamheten inom fjäderfäuppfödningen. Det finns risk för att sjukdomsagenset förs in till gemenskapen via internationell handel med levande fjäderfä och vissa andra fåglar och produkter av dessa.

(2)

Israel har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 hos fjäderfä. Israel har vidtagit de nödvändiga åtgärderna och underrättat kommissionen om detta.

(3)

I kommissionens beslut 2006/696/EG av den 28 augusti 2006 om fastställande av en förteckning över de tredjeländer från vilka fjäderfä, kläckägg, dagsgamla kycklingar, kött av fjäderfä, ratiter och frilevande fjädervilt samt ägg, äggprodukter och specifikt patogenfria ägg får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt gällande villkor för veterinärintyg och om ändring av besluten 93/342/EEG, 2000/585/EG och 2003/812/EG (3) fastställs villkoren för veterinärintyg för import till och transitering genom gemenskapen av dessa produkter. Med hänsyn till den information som Israel lämnat och omfattningen av den sjukdomsbekämpning som genomförts bör det antas åtgärder som kan tillämpas för delar av detta tredjeland beroende på den epidemiologiska situationen samt medges tillfälligt undantag från kraven i beslut 2006/696/EG.

(4)

Med tanke på det hot mot djurhälsan som risken för införande av aviär influensa till gemenskapen innebär, bör importen av levande fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn och viltlevande fågelvilt samt kläckägg av dessa arter från de drabbade delarna av Israel stoppas tillfälligt.

(5)

Med hänsyn till risken för djurhälsan bör även importen till gemenskapen av färskt kött av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn och viltlevande fågelvilt och importen av malet kött, maskinurbenat kött, köttberedningar och köttprodukter som består av eller innehåller kött av dessa arter, liksom även av vissa andra produkter av fåglar från de berörda delarna av Israel stoppas.

(6)

Vissa produkter av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn och viltlevande fågelvilt som slaktats eller nedskjutits vid jakt före den 12 december 2007 bör med tanke på inkubationstiden för aviär influensa även i fortsättningen få importeras från hela Israel.

(7)

I kommissionens beslut 2007/777/EG av den 29 november 2007 om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av beslut 2005/432/EG (4) fastställs särskilda behandlingar för denna import i del 4 i bilaga II till det beslutet. Det är därför lämpligt att även i fortsättningen tillåta import av köttprodukter från fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn och viltlevande fågelvilt med ursprung i Israel som har värmebehandlats så att en temperatur på minst 70 °C uppnåtts, vilket inaktiverar patogenen för aviär influensa.

(8)

Den tidsperiod under vilken åtgärderna i detta beslut ska tillämpas bör begränsas. Med hänsyn till den tid som krävs för att man definitivt ska kunna anse utbrottet vara under kontroll bör dessa åtgärder därför upphöra att gälla för fjäderfä som importeras efter den 2 april 2008 och för produkter som produceras efter den dagen.

(9)

För att kunna utfärda veterinärintyg för import av levande fjäderfä och fjäderfäprodukter till gemenskapen ska Israel dock enligt kommissionens beslut 93/342/EEG (5) och 94/438/EG (6) ha varit fritt från högpatogen aviär influensa i minst sex månader, om sanitetsslakt tillämpas och om det inte har genomförts någon nödvaccination.

(10)

När Israel har återfått sin tidigare status kan det återigen intyga att landet enligt besluten 93/342/EEG och 94/438/EG är fritt från högpatogen aviär influensa. Med hänsyn till att de åtgärder som Israel har vidtagit kan betraktas som likvärdiga med gemenskapens åtgärder, bör import från tredjelandets hela territorium tillåtas från och med den 3 april 2008 på villkor att vissa intygskrav uppfylls.

(11)

Från och med den 3 april 2008 till och med detta besluts sista tillämpningsdag bör det emellertid i intyget finnas uppgift om att varorna importeras i överensstämmelse med detta beslut.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag från artikel 5 i beslut 2006/696/EG

Genom undantag från artikel 5 i beslut 2006/696/EG ska uppgifterna i följande tabell gälla för import från Israel i stället för uppgifterna i del I i bilaga I till det beslutet.

IL – Israel

IL-0

Hela Israel

 

 

 

IL-1

Område i Israel utanför följande gränser:

I väster: Medelhavet.

I söder: motorväg 65.

I norr: motorväg 70 (Wadi Milek).

I öster: den sträcka av motorväg 6 som byggs utmed Karmelbergets västra sida.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

 

 

IL-2

Område i Israel inom följande gränser:

I väster: Medelhavet.

I söder: motorväg 65.

I norr: motorväg 70 (Wadi Milek).

I öster: den sträcka av motorväg 6 som byggs utmed Karmelbergets västra sida.

 

 

 

Artikel 2

Undantag från artikel 15 i beslut 2006/696/EG

Genom undantag från artikel 15 i beslut 2006/696/EG ska uppgifterna i följande tabell gälla för import från Israel i stället för uppgifterna i del I i bilaga II till det beslutet.

IL – Israel

IL-0

Hela Israel

 

 

 

IL-1

Område i Israel utanför följande gränser:

I väster: Medelhavet.

I söder: motorväg 65.

I norr: motorväg 70 (Wadi Milek).

I öster: den sträcka av motorväg 6 som byggs utmed Karmelbergets västra sida.

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

IL-2

Område i Israel inom följande gränser:

I väster: Medelhavet.

I söder: motorväg 65.

I norr: motorväg 70 (Wadi Milek).

I öster: den sträcka av motorväg 6 som byggs utmed Karmelbergets västra sida.

 

 

 

Artikel 3

Stopp för viss import från Israel

Medlemsstaterna ska tills vidare stoppa importen från Israel av

a)

levande fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn, viltlevande fågelvilt och kläckägg av dessa arter som härstammar från territoriet IL-2 enligt tabellen i artikel 1,

b)

följande produkter som producerades före den 2 april 2008 och som kommer från territoriet IL-2 enligt tabellen i artikel 2:

i)

Färskt kött av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn och viltlevande fågelvilt.

ii)

Malet kött, maskinurbenat kött, köttberedningar och köttprodukter som består av eller innehåller kött som avses i led i.

iii)

Råvaror för foder till sällskapsdjur och obearbetat fodermaterial som innehåller delar av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn och viltlevande fågelvilt.

Artikel 4

Undantag från artikel 3 b i det här beslutet

Genom undantag från artikel 3 b ska medlemsstaterna tillåta import av de produkter som avses i artikel 3 b i, ii och iii och som härstammar från fåglar som slaktats eller nedskjutits vid jakt före den 12 december 2007.

I de veterinärintyg/handelsdokument som åtföljer sändningar av dessa produkter ska följande anges beroende på djurart:

”Färskt kött/malet kött/maskinurbenat kött av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn eller viltlevande fågelvilt (7) eller köttberedningar/köttprodukter som består av eller innehåller kött av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn eller viltlevande fågelvilt (7) eller råvaror för foder till sällskapsdjur och obearbetat fodermaterial som innehåller delar av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn och viltlevande fågelvilt (7) som härstammar från fåglar som slaktats eller nedskjutits vid jakt före den 12 december 2007 i enlighet med artikel 4 i kommissionens beslut 2008/161/EG.

Artikel 5

Undantag från artikel 3 b ii i det här beslutet

Genom undantag från artikel 3 b ii ska medlemsstaterna tillåta import av köttprodukter som består av eller innehåller kött av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn eller viltlevande fågelvilt förutsatt att köttprodukten har genomgått minst en av de särskilda behandlingar som avses i B, C eller D i del 4 i bilaga II till beslut 2007/777/EG.

Den särskilda behandling som ska utföras enligt punkt 1 i denna artikel ska intygas genom att följande text läggs till:

a)

I punkt II.1.1 spalt B i djurhälsointyget i det djur- och folkhälsointyg som ska upprättas enligt förlagan i bilaga III till beslut 2007/777/EG:

”Köttprodukter som behandlats i enlighet med kommissionens beslut 2008/161/EG.”

b)

I punkt I.28 spalt ”Typ av behandling” i det veterinärintyg för transitering och/eller lagring som ska upprättas enligt förlagan i bilaga IV till beslut 2007/777/EG:

”Köttprodukter som behandlats i enlighet med kommissionens beslut 2008/161/EG.”

Artikel 6

Intygskrav

Från och med den 3 april 2008 tillåts import till gemenskapen av de varor som avses i artikel 3 från hela Israels territorium under förutsättning att följande anges i de veterinärintyg som åtföljer sändningar av dessa varor:

”Sändning i överensstämmelse med kommissionens beslut 2008/161/EG.”

Artikel 7

Efterlevnad av detta beslut

Medlemsstaterna ska genast vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut och offentliggöra dessa åtgärder. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 8

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas till och med den 2 juli 2008.

Artiklarna 1–5 ska emellertid tillämpas till och med den 2 april 2008.

Artikel 9

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 2008.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(3)  EUT L 295, 25.10.2006, s. 1. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1237/2007 (EUT L 280, 24.10.2007, s. 5).

(4)  EUT L 312, 30.11.2007, s. 49.

(5)  EGT L 137, 8.6.1993, s. 24. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/696/EG.

(6)  EGT L 181, 15.7.1994, s. 35.

(7)  Stryk det som inte är tillämpligt.


Top