Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0077

2008/77/EG: Kommissionens beslut av den 25 januari 2008 om godkännande av planerna för 2008 för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och för nödvaccination av viltlevande svin mot denna sjukdom i Bulgarien [delgivet med nr K(2008) 270]

OJ L 23, 26.1.2008, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/77(1)/oj

26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 januari 2008

om godkännande av planerna för 2008 för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och för nödvaccination av viltlevande svin mot denna sjukdom i Bulgarien

[delgivet med nr K(2008) 270]

(Endast den bulgariska texten är giltig)

(2008/77/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), särskilt artiklarna 16.1 andra stycket och 20.2 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2001/89/EG införs minimiåtgärder som gemenskapen ska vidta för att bekämpa klassisk svinpest. Det föreskrivs bland annat att medlemsstaterna om de konstaterar ett primärt fall av klassisk svinpest hos viltlevande svin ska lägga fram en plan för kommissionen om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att utrota sjukdomen. Direktivet innehåller också bestämmelser om nödvaccination av viltlevande svin.

(2)

Klassisk svinpest förekommer hos viltlevande svin i Bulgarien.

(3)

Bulgarien har infört ett landsomfattande program för övervakning och bekämpning av klassisk svinpest. Programmet är fortfarande i kraft.

(4)

Kommissionens beslut 2006/800/EG av den 23 november 2006 om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och för nödvaccination av viltlevande svin mot denna sjukdom i Bulgarien (2) antogs som en av flera åtgärder för att bekämpa klassisk svinpest. Beslut 2006/800/EG gäller till och med den 31 december 2007.

(5)

Bulgarien lämnade den 15 oktober 2007 in en plan för 2008 till kommissionen för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och en plan för nödvaccination av viltlevande svin i hela landet.

(6)

De planer som lagts fram av Bulgarien har granskats av kommissionen och konstaterats uppfylla kraven i direktiv 2001/89/EG. De bör följaktligen godkännas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Plan för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin

Den plan som Bulgarien överlämnade till kommissionen den 15 oktober 2007 för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin i det område som anges i punkt 1 i bilagan godkänns.

Artikel 2

Plan för nödvaccination av viltlevande svin mot klassisk svinpest

Den plan som Bulgarien överlämnade till kommissionen den 15 oktober 2007 för nödvaccination av viltlevande svin mot klassisk svinpest i det område som anges i punkt 2 i bilagan godkänns.

Artikel 3

Efterlevnad

Bulgarien ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut och offentliggöra dessa åtgärder. Bulgarien ska genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2008.

Artikel 5

Adressat

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien.

Utfärdat i Bryssel den 25 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/729/EG (EUT L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 325, 24.11.2006, s. 35. Beslutet ändrat genom beslut 2007/624/EG (EUT L 253, 28.9.2007, s. 43).


BILAGA

1.

Områden där planen för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin ska genomföras:

Hela Bulgarien.

2.

Områden där planen för nödvaccination av viltlevande svin mot klassisk svinpest ska genomföras:

Hela Bulgarien.


Top