Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0024

Kommissionens förordning (EG) nr 24/2008 av den 11 januari 2008 om utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för den tunisiska tullkvoten

OJ L 9, 12.1.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/24(1)/oj

12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 24/2008

av den 11 januari 2008

om utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för den tunisiska tullkvoten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 2000/822/EG av den 22 december 2000 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien om ömsesidiga åtgärder för handelsliberalisering och om ändring av protokollen om jordbruk som bifogas associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 3.1 och 3.2 i protokoll nr 1 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Tunisien, å andra sidan (3), öppnas en tullfri kvot för import av obearbetad olivolja med KN-nummer 1509 10 10 och 1509 10 90 som är helt framställd i Tunisien och som transporteras direkt därifrån till gemenskapen, inom en kvantitet som fastställs för varje år.

(2)

I artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1918/2006 av den 20 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för olivolja med ursprung i Tunisien (4) anges också månadskvantiteter för utfärdande av licenser.

(3)

De ansökningar om importlicenser som har lämnats in till de behöriga myndigheterna, i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1918/2006, omfattar en total kvantitet som överstiger den kvantitet på 1 000 ton som fastställts för januari.

(4)

Under dessa omständigheter bör kommissionen fastställa en procentuell tilldelning så att licenser kan utfärdas i förhållande till den tillgängliga kvantiteten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ansökningar om importlicenser som har lämnats in den 7 och 8 januari 2008, i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1918/2006, beviljas upp till 89,887640 % av den kvantitet som ansökningarna omfattar. Den gräns på 1 000 ton som fastställts för januari har uppnåtts.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 336, 30.12.2000, s. 92.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EGT L 97, 30.3.1998, s. 1.

(4)  EUT L 365, 21.12.2006, s. 84.


Top