Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0022

Kommissionens förordning (EG) nr 22/2008 av den 11 januari 2008 om närmare bestämmelser för gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får (kodifierad version)

OJ L 9, 12.1.2008, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; upphävd genom 32088R1249

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/22/oj

12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 22/2008

av den 11 januari 2008

om närmare bestämmelser för gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (1),

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2137/92 av den 23 juli 1992 om gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får och om fastställande av gemenskapens standardkvalitet för färska och kylda slaktkroppar av får och om förlängning av förordning (EEG) nr 338/91 (2), särskilt artiklarna 2, 4.3, 5, 6, och 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 461/93 av den 26 februari 1993 om närmare bestämmelser för gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får (3) har ändrats (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2137/92 fastställs en gemenskapsstandard för klassificering av slaktkroppar med syftet att förbättra överblickbarheten av marknaden inom fårköttssektorn. Närmare bestämmelser är nödvändiga för fastställandet av de marknadspriser som fastställs på grundval av denna klassificeringsstandard. Marknadspriserna bör fastställas vid ett lämpligt stadium i försäljningsprocessen. Detta bör vara ankomsten till slakteriet. För att säkerställa en enhetlig klassificering av slaktkropparna av får inom gemenskapen bör definitionerna av konformationsklasser, fettansättningsklasser och färg preciseras närmare.

(3)

Ett prisrapporteringssystem bör upprättas på grundval av den klassificering som görs på slakterierna omedelbart efter slakt. Detta förutsätter en korrekt identifikation av slaktkropparna.

(4)

Klassifikationen bör utföras av tillräckligt kvalificerad personal. Klassifikationens tillförlitlighet och enhetliga tilllämpning måste styrkas av effektiva kontroller.

(5)

Enligt förordning (EEG) nr 2137/92 ska kontroll på plats utföras av en inspektionsgrupp från gemenskapen, för att säkerställa en enhetlig tillämpning av gemenskapens skala för klassificering inom gemenskapen.

(6)

Det är nödvändigt att fastställa närmare bestämmelser för gruppens sammansättning och för genomförandet av kontroller på plats.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för får och getter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Det marknadspris som fastställs på grundval av den gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av får som avses i artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2137/92 ska vara det pris som leverantören får för lamm med ursprung i gemenskapen fritt slakteriet exklusive moms. Priset ska uttryckas per 100 kg slaktvikt enligt den standardpresentation som anges i artikel 2 i samma förordning, vägt och klassificerat på krok i slakteriet.

2.   Som vikt ska räknas den varma slaktkroppens vikt korrigerat med viktförlusten under avkylningen. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de korrektionsfaktorer som används.

3.   Om slaktkroppen vid presentation efter vägning och klassificering på krok avviker från referenspresentation, ska medlemsstaterna anpassa slaktkroppens vikt med hjälp av de korrektionsfaktorer som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2137/92. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de korrektionsfaktorer som används.

För kategorierna i bilaga III till samma förordning får dock medlemsstaterna rapportera priser per 100 kg för gängse presentation av dessa slaktkroppar. I detta fall ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om skillnaden mellan denna och referenspresentationen.

Artikel 2

1.   Medlemsstater vars fårköttsproduktion överstiger 200 ton per år ska skicka en konfidentiell förteckning till kommissionen över de slakterier eller övriga inrättningar som deltar i fastställandet av priser enligt gemenskapsskalan, nedan kallade deltagande inrättningar, med uppgift om deras ungefärliga årskapacitet.

2.   De medlemsstater som avses i punkt 1 ska underrätta kommissionen, senast varje torsdag, om genomsnittspriset i euro eller nationell valuta i alla deltagande inrättningar för varje kvalitet av lamm som registreras inom ramen för gemenskapens skala under den vecka som föregår den vecka då informationen lämnas, samt om motsvarande kvantiteter. Om kvaliteten i fråga utgör mindre än 1 % av den totala kvantiteten behöver dock priset inte rapporteras. Medlemsstaterna ska även underrätta kommissionen om genomsnittspriset i förhållande till vikten för alla klassificerade slaktkroppar av lamm för varje skala som används för prisrapportering.

Medlemsstaterna ska dock bemyndigas att på viktbasis underuppdela det rapporterade priset för var och en av de klasser för konformation och fettansättningsgrad som avses i bilaga I. Med begreppet kvalitet avses en kombination av konformations- och fettansättningsklasserna.

Artikel 3

De kompletterande bestämmelser som avses i artikel 6 i förordning (EEG) nr 2137/92 anges i bilaga I till den här förordningen för konformations- och fettansättningsklasserna. Köttets färg, enligt bilaga III till förordning (EEG) nr 2137/92, ska fastställas på sidan bredvid rectus abdominis med hjälp av ett standardfärgkort.

Artikel 4

1.   Klassificering ska göras senast en timme efter slakt.

2.   Den identifikation av slaktkroppar eller halva slaktkroppar klassificerade enligt gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får i deltagande inrättningar som avses i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2137/92, ska utföras genom en märkning som anger kategori samt konformations- och fettansättningsklass.

Märkningen ska utföras genom stämpling med en giftfri, outplånlig färg enligt en metod som godkänts av den behöriga nationella myndigheten.

Kategorierna ska betecknas enligt följande:

a)

L: Slaktkroppar av får under tolv månader (lamm),

b)

S: Slaktkroppar av andra får.

3.   Medlemsstaterna får tillåta att märkningen istället utförs med hjälp av en fast anbringad etikett som inte kan ändras.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att klassificeringen utförs av tillräckligt kvalificerad personal. Medlemsstaterna ska utse denna personal genom ett tillståndsförfarande eller genom att utse ett organ som ansvarar för detta.

2.   Klassificeringen i de deltagande inrättningarna ska utan förvarning kontrolleras på plats av ett organ som är oberoende av de deltagande inrättningarna och som utsetts av medlemsstaten. Dessa kontroller ska ske åtminstone var tredje månad i alla deltagande inrättningar som utför klassificering och ska omfatta minst 50 slumpvis utvalda slaktkroppar.

Om samma organ som ansvarar för klassificeringen ansvarar för kontrollerna eller om kontrollorganet inte är underställt något offentligt organ, ska de kontroller som avses i första stycket utföras minst en gång om året på samma villkor under fysisk övervakning av en offentlig myndighet. Det offentliga organet ska regelbundet underrättas om resultaten av det ansvariga kontrollorganets verksamhet.

Artikel 6

Den inspektionsgrupp från gemenskapen som avses i artikel 5 i förordning (EEG) nr 2137/92, nedan kallad gruppen, ska ansvara för kontroller på plats av följande:

a)

Tillämpningen av de bestämmelser som rör gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får.

b)

Fastställandet av marknadspriser enligt klassificeringsskalan.

Artikel 7

Gruppens ordförande ska vara en av kommissionens experter. Medlemsstaterna ska utse experter på grundval av deras obundenhet och deras fackkunskaper vad avser klassificering av slaktkroppar och fastställande av marknadspriser.

Experterna får under inga omständigheter använda för egna syften eller sprida information som erhållits i samband med gruppens arbete.

Artikel 8

Kontroll på plats ska utföras av en delegation ur gruppen med högst sju medlemmar. Delegationen ska vara sammansatt av

a)

minst två experter från kommissionen, varav en ska vara delegationens ordförande,

b)

en expert från berörd medlemsstat,

c)

högst fyra experter från övriga medlemsstater.

Artikel 9

1.   Kontrollerna på plats ska utföras regelbundet, med en frekvens som främst bör bero av fårköttsproduktionens betydelse i den besökta medlemsstaten eller av problemen med att tillämpa klassificeringen.

Vid behov kan kontrollerna följas av kompletterande besök. I sådana fall får delegationens storlek minskas.

2.   Programmet för kontrollbesöken ska utarbetas av kommissionen efter samråd med medlemsstaterna. Representanter från den medlemsstat som besöks får närvara vid kontrollerna.

3.   Medlemsstaterna ska organisera de kontrollbesök som ska genomföras på deras territorium i enlighet med kommissionens önskemål. I detta syfte ska medlemsstaten i fråga 30 dagar före besöket översända det detaljerade programmet för de föreslagna kontrollbesöken till kommissionen, som får begära ändringar i programmet.

4.   Kommissionen ska så tidigt som möjligt före varje besök informera medlemsstaterna om programmet och dess genomförande.

5.   Vid avslutningen av varje besök ska delegationsmedlemmarna och medlemsstaternas representanter mötas för att gå igenom resultaten. Delegationens medlemmar ska sedan dra slutsatserna av besöket vad avser de punkter som anges i artikel 6.

6.   Gruppens ordförande ska framställa en rapport om utförda kontroller, vars slutsatser ska motsvara punkt 5. Rapporten ska snarast möjligt tillställas medlemsstaten och därefter övriga medlemsstater.

Artikel 10

Kommissionen ska stå för kostnader för resor och uppehälle för gruppens medlemmar enligt reglerna om ersättning för kostnader för resor och uppehälle till från kommissionen fristående personer som inkallats som experter.

Artikel 11

Förordning (EEG) nr 461/93 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 januari 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2). Förordning (EG) nr 2529/2001 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1) från och med 1 juli 2008.

(2)  EGT L 214, 30.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1). Förordning (EEG) nr 2137/92 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 från och med 1 januari 2009.

(3)  EGT L 49, 27.2.1993, s. 70. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 823/98 (EGT L 117, 21.4.1998, s. 2).

(4)  Se bilaga II.


BILAGA I

1.   Konformation

Utvecklingsgrad på slaktkroppsformer, i synnerhet de viktigare delarna (bakkvartspart, rygg, bog)

Konformationsklass

Kompletterande bestämmelser

S

Utomordentligt välutvecklad

Bakkvartspart: Dubbelmusklad. Extremt konvexa former.

Rygg: Extremt konvex, extremt bred, extremt tjock.

Bog: Extremt konvex och extremt tjock.

E

Utmärkt

Bakkvartspart: Mycket tjock. Mycket konvexa former.

Rygg: Mycket konvex, mycket bred och tjock ned till bogen.

Bog: Mycket konvex och mycket tjock.

U

Mycket god

Bakkvartspart: Tjock. Konvexa former.

Rygg: Bred och tjock ned till bogen.

Bog: Tjock och konvex.

R

God

Bakkvartspart: I stort sett raka former.

Rygg: Tjock men mindre bred ned till bogen.

Bog: Välutvecklad men mindre tjock.

O

Ganska god

Bakkvartspart: Formerna raka till konkava.

Rygg: Mindre bred och tjock.

Bog: Närmast smal. Utan tjocklek.

P

Dålig

Bakkvartspart: Formerna konkava till mycket konkava.

Rygg: Smal och konkav med utstående ben.

Bog: Smal, flat och med utstående ben.

2.   Fettansättningsgrad

Grad av fett på utsidan av och inuti slaktkroppen

Fettgrupp

Kompletterande bestämmelser (1)

1.

Mager

Utvändigt

Spår av fett eller inget synligt fett.

Invändigt

Bukhåla

Inget synligt fett eller spår av fett på njurarna.

Brösthåla

Inget synligt fett eller spår av fett mellan revbenen.

2.

Lätt fet

Utvändigt

Ett tunt fettlager täcker del av slaktkroppen, men kan vara mindre synligt på lemmarna.

Invändigt

Bukhåla

Spår av fett eller ett tunt fettlager omsluter delar av njurarna.

Brösthåla

Musklerna syns tydligt mellan revbenen.

3.

Normalfet

Utvändigt

Ett tunt fettlager täcker hela eller större delen av slaktkroppen. Något kraftigare fettansättning vid svansroten.

Invändigt

Bukhåla

Ett tunt fettlager omsluter del av eller hela njurarna.

Brösthåla

Musklerna fortfarande synliga mellan revbenen.

4.

Fet

Utvändigt

Ett tjockt fettlager täcker hela eller större delen av slaktkroppen, men kan vara tunnare på lemmarna och tjockare på bogen.

Invändigt

Bukhåla

Njurarna är omslutna av fett.

Brösthåla

Musklerna mellan revbenen kan vara fettmarmorerade. Fettdepåer kan vara synliga på revbenen.

5.

Mycket fet

Utvändigt

Mycket kraftig fettansättning.

Fettansamlingar kan vara synliga.

Invändigt

Bukhåla

Njurarna omslutna av ett tjockt fettlager.

Brösthåla

Musklerna mellan revbenen är fettmarmorerade. Fettdepåer är synliga på revbenen.


(1)  De kompletterande bestämmelserna för bukhålan gäller inte för bilaga 3 till förordning (EEG) nr 2137/92.


BILAGA II

Upphävd förordning och ändring

Kommissionens förordning (EEG) nr 461/93

(EGT L 49, 27.2.1993, s. 70)

Kommissionens förordning (EG) nr 823/98

(EGT L 117, 21.4.1998, s. 2)


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 461/93

Denna förordning

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 1.1 och 1.2

Artikel 1.3 första och andra meningen

Artikel 1.3 första stycket

Artikel 1.3 tredje och fjärde meningen

Artikel 1.3 andra stycket

Artikels 2 och 3

Artikels 2 och 3

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2 första och andra stycket

Artikel 4.2 första och andra stycket

Artikel 4.2 tredje stycket inledningen

Artikel 4.2 tredje stycket inledningen

Artikel 4.2 tredje stycket första strecksatsen

Artikel 4.2 tredje stycket a

Artikel 4.2 tredje stycket andra strecksatsen

Artikel 4.2 tredje stycket b

Artikel 4.3

Artikel 4.3

Artikels 5, 6 och 7

Artikels 5, 6 och 7

Artikel 8.1 inledningen

Artikel 8 inledningen

Artikel 8.1 första strecksatsen

Artikel 8 a

Artikel 8.1 andra strecksatsen

Artikel 8 b

Artikel 8.1 tredje strecksatsen

Artikel 8 c

Artikel 8.2

Artikel 9.1 första stycket första meningen

Artikel 9.1 första stycket

Artikel 9.1 första stycket andra och tredje meningen

Artikel 9.1 andra stycket

Artikel 9.1 andra stycket

Artikel 9.2

Artikel 9.2

Artikel 9.3

Artikel 9.3

Artikel 9.4

Artikel 9.4

Artikel 9.5

Artikel 9.5

Artikel 9.6

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


Top