Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0169

2007/169/EG: Kommissionens beslut av den 16 mars 2007 om fastställande av att artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster skall tillämpas på vissa bud- och pakettjänster i Danmark [delgivet med nr K(2007) 840]( Text av betydelse för EES).

OJ L 78, 17.3.2007, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 346–348 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/169(1)/oj

17.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 16 mars 2007

om fastställande av att artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster skall tillämpas på vissa bud- och pakettjänster i Danmark

[delgivet med nr K(2007) 840]

(Endast den danska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2007/169/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1), särskilt artikel 30.4 och 30.6,

med beaktande av den begäran som Konungariket Danmark skickade per e-post den 20 november 2006 och den kompletterande information som personal vid kommissionen begärde per e-post den 8 december 2006 och som de danska myndigheterna lämnade per e-post den 22 december 2006,

med beaktande av den oberoende nationella myndigheten Konkurrencestyrelsens slutsats att villkoren för att artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG skall tillämpas är uppfyllda, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG skall kontrakt som syftar till att medge utförandet av en verksamhet som direktivet är tillämpligt på inte omfattas av direktivet, om den aktuella verksamheten i den medlemsstat där den utövas är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Bedömningen av om en verksamhet är direkt konkurrensutsatt skall grunda sig på objektiva kriterier med beaktande av de speciella omständigheterna i den berörda sektorn. Tillträdet till marknaden betraktas som fritt om medlemsstaten har genomfört och tillämpar de relevanta bestämmelser i gemenskapsrätten genom vilka en viss sektor eller en del av en sådan konkurrensutsätts.

(2)

Denna lagstiftning anges i bilaga XI till direktiv 2004/17/EG som, när det gäller posttjänster, avser Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (2).

(3)

Enligt artikel 62.2 i direktiv 2004/17/EG skall avdelning III i det direktivet om regler för projekttävlingar på tjänsteområdet inte tillämpas på projekttävlingar som anordnas för att i den berörda medlemsstaten bedriva en verksamhet på vilken artikel 30.1 skall tillämpas enligt ett av kommissionen fastställt beslut, eller eftersom det får anses följa av punkt 4 andra eller tredje stycket eller punkt 5 fjärde stycket i den artikeln.

(4)

Den begäran som lämnats in av Konungariket Danmark avser vissa bud- och pakettjänster i Danmark. De berörda tjänsterna kan beskrivas som s.k. Business to Business-pakettjänster (BtB) (både inrikestjänster och internationella tjänster), tjänster för lätt gods/gods på lastpallar (både inrikestjänster och internationella tjänster), samt bud- och expresstjänster (både inrikestjänster och internationella tjänster). I linje med tidigare kommissionsbeslut (3) kan det göras skillnad mellan ovannämnda tjänster och därför kan var och en av dessa tjänster anses utgöra en separat marknad. Den danska begäran avser således sex olika marknader. I enlighet med artikel 6 i direktiv 2004/17/EG omfattas logistiktjänster, t.ex. bud- och expresstjänster, av direktivet förutsatt att dessa tjänster tillhandahålls av en enhet som även tillhandahåller posttjänster enligt artikel 6.2 b.

(5)

Post Danmark, på vars vägnar begäran har lämnats in, är ett offentligt företag enligt artikel 2.1 b i direktiv 2004/17/EG som utövar flera av de verksamheter som nämns i artikel 6 i det direktivet, en upphandlande enhet i enlighet med direktiv 2004/17/EG. Enligt den tillgängliga informationen verkar det vara den enda upphandlande enhet som bedriver verksamhet på de marknader som avses i detta beslut, då de andra aktörerna är privata företag som inte bedriver verksamhet på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter.

(6)

Dessa bedömningar, liksom varje annan bedömning genom detta beslut, görs uteslutande vid tillämpning av direktiv 2004/17/EG och de påverkar inte tillämpningen av konkurrensbestämmelserna.

(7)

Danmark har genomfört och tillämpat direktiv 97/67/EG. Därför, och i överensstämmelse med artikel 30.3 första stycket, bör tillträdet till marknaden anses vara fritt.

(8)

Den direkta konkurrensutsattheten bör bedömas på grundval av olika indikatorer varav ingen i sig bör vara utslagsgivande.

(9)

En parameter som man måste ta hänsyn till är marknadsandelarna för de största aktörerna på en given marknad och en annan är koncentrationsgraden. Oavsett om dessa parametrar mäts i omsättning eller antalet avsändningar, varierar Post Danmarks marknadsandel på de sex berörda marknaderna, enligt den angivna informationen, mellan mindre än 1 % (4) och upp till 35–40 % (5), vilket är godtagbara nivåer, även med beaktande av den höga koncentrationsgraden på dessa marknader. Post Danmark är den största enskilda aktören på endast två av dessa marknader, nämligen marknaden för inrikes pakettjänster och marknaden för inrikes bud- och expresstjänster (6). På båda dessa marknader är den kombinerade marknadsandelen för Post Danmarks två största konkurrenter jämförbar eller större än Post Danmarks (7). På de marknader där Post Danmark inte har den största marknadsandelen, är de sammanlagda marknadsandelarna för dess två största konkurrenter flera gånger större (8) än Post Danmarks marknadsandel. Dessa faktorer bör därför ses som en indikation på direkt konkurrensutsättning.

(10)

Med tanke på ovannämnda indikatorer bör det villkor för direkt konkurrensutsättning som fastställs i artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG anses uppfyllt när det gäller de paket- och budtjänster i Danmark som anges i skäl 4 (9). Såsom konstateras i skäl 7 måste det ytterligare villkoret om fri tillgång till verksamheten anses uppfyllt. Direktiv 2004/17/EG bör därför inte tillämpas när upphandlande enheter tilldelar avtal i syfte att möjliggöra paket- och budtjänster som avser denna begäran och som skall utföras i Danmark eller när de anordnar projekttävlingar avseende sådan verksamhet där.

(11)

Detta beslut grundar sig på den rättsliga och faktiska situationen i november och december 2006 sådan den ter sig i ljuset av de uppgifter som lämnats av Konungariket Danmark. Beslutet kan komma att ändras om betydande förändringar i de rättsliga och faktiska förhållandena skulle medföra att villkoren för tillämpning av artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte längre är uppfyllda.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG skall inte tillämpas på kontrakt som tilldelas av upphandlande enheter i avsikt att göra det möjligt för dessa att bedriva följande paket- och budtjänster i Danmark:

a)

Inrikes pakettjänster Business to Business (BtB).

b)

Internationella pakettjänster Business to Business (BtB).

c)

Inrikestjänster för lätt gods/gods på lastpallar.

d)

Internationella tjänster för lätt gods/gods på lastpallar.

e)

Inrikes bud- och expresstjänster.

f)

Internationella bud- och expresstjänster.

Artikel 2

Detta beslut grundar sig på den rättsliga och faktiska situationen i november och december 2006 sådan den ter sig i ljuset av de uppgifter som lämnats av Konungariket Danmark. Beslutet kan komma att ändras om betydande förändringar i de rättsliga och faktiska förhållandena skulle medföra att villkoren för tillämpning av artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte längre är uppfyllda.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark.

Utfärdat i Bryssel den 16 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2006/97/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 107).

(2)  EGT L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Kommissionens beslut av den 2 december 1991 enligt vilket en koncentration förklaras förenlig med den gemensamma marknaden (mål IV/M.102 – TNT/CANADA POST, DBP POSTDIENST, LA POSTE, PTT POST & SWEDEN POST) i enlighet med förordning (EEG) nr 4064/89: punkterna 19 och följande; kommissionens beslut av den 8 november 1996 enligt vilket en koncentration förklaras förenlig med den gemensamma marknaden (mål IV/M.843 – PTT Post/TNT/GD Express Worldwide) i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 4064/89, punkterna 10 och följande; kommissionens beslut av den 1 juli 1999 enligt vilket en koncentration förklaras förenlig med den gemensamma marknaden (mål IV/M.1513 – DEUTSCHE POST/POST/DANZAS Express Worldwide) i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 4064/89, punkterna 8 och följande; kommissionens beslut av den 20 mars 2001 om ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget (mål COMP/35 141 – Deutsche Post AG): punkterna 26 och följande; kommissionens beslut av den 21 oktober 2002 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (mål IV/M.2908 – DEUTSCHE POST/DHL [II]) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89: punkterna 10 och följande.

(4)  På marknaden för internationella bud- och expresstjänster 2005.

(5)  Marknaden för inrikes pakettjänster BtB (från och till Danmark) 2005.

(6)  Under 2005 låg Post Danmarks marknadsandel vad gäller omsättning på 16–19 % för inrikes bud- och expresstjänster och på 35–40 % för inrikes pakettjänster.

(7)  Under 2005 uppgick de sammanlagda marknadsandelarna för de två största konkurrenterna på marknaden för inrikes pakettjänster BtB till 36–44 % vad gäller omsättning, medan deras kombinerade marknadsandel, också vad gäller omsättning, uppgick till 23–29 % på marknaden för inrikes bud- och expresstjänster.

(8)  Exempelvis på inrikesmarknaden för lätt gods/gods på lastpallar, där Post Danmark har en marknadsandel vad gäller omsättningen på 3–5 % medan den sammanlagda andelen för de två största aktörerna uppgår till 69–83 % vad gäller omsättning. Skillnaden är ännu mer markant på marknaden för internationella bud- och expresstjänster där Post Danmarks andel vad gäller omsättning ökade med 1 % 2005, medan den sammanlagda andelen av de två största aktörerna på marknaden, även vad gäller omsättning, uppgick till 65–80 %.

(9)  De berörda tjänsterna kan beskrivas som s.k. Business to Business-pakettjänster (BtB) (både inrikestjänster och internationella tjänster), tjänster för lätt gods/gods på lastpallar (både inrikestjänster och internationella tjänster), samt bud- och expresstjänster (både inrikestjänster och internationella tjänster).


Top