Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0209

Kommissionens förordning (EG) nr 209/2007 av den 27 februari 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen

OJ L 61, 28.2.2007, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 98–99 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/209/oj

28.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 209/2007

av den 27 februari 2007

om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3730/87 av den 10 december 1987 om allmänna bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I samband med utvidgningarna av gemenskapen den 1 januari 1995 och den 1 maj 2004 infördes aldrig några uppgifter på de nya medlemsstaternas språk i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/92 (2). Förordningen bör kompletteras med uppgifter på dessa språk.

(2)

För att denna förordning skall stämma överens med kommissionens förordning (EG) nr 208/2007 (3) om anpassning av förordning (EEG) nr 3149/92 till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2007.

(3)

Förordning (EEG) nr 3149/92 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3149/92 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 7.5 skall tredje stycket ersättas med följande:

”Den leveransdeklaration som utfärdas av interventionsorganet i den levererande medlemsstaten skall innehålla någon av de uppgifter som anges i bilagan.”

2.

Texten i bilagan till denna förordning skall läggas till som bilaga.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 februari 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 352, 15.12.1987, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2535/95 (EGT L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EUT L 313, 30.10.1992, s. 50. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 133/2006 (EUT L 23, 27.1.2006, s. 11).

(3)  Se sidan 19 i detta nummer av EUT.


BILAGA

”BILAGA

Uppgifter som avses i artikel 7.5 tredje stycket

På bulgariska

:

Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

På spanska

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

På tjeckiska

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

På danska

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

På tyska

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

På estniska

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

På grekiska

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

På engelska

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

På franska

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

På italienska

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

På lettiska

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

På litauiska

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

På ungerska

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

På maltesiska

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

På nederländska

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

På polska

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

På portugisiska

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

På rumänska

:

Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

På slovakiska

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

På slovenska

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

På finska

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

På svenska

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”


Top