Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2022

Kommissionens förordning (EG) nr 2022/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 2375/2002, (EG) nr 2377/2002, (EG) nr 2305/2003 och (EG) nr 969/2006 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för import av spannmål

OJ L 384, 29.12.2006, p. 70–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 265–269 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 223 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 223 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 198 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2022/oj

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/70


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2022/2006

av den 22 december 2006

om ändring av förordningarna (EG) nr 2375/2002, (EG) nr 2377/2002, (EG) nr 2305/2003 och (EG) nr 969/2006 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för import av spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2) gäller för importlicenser för tullkvotperioder som inleds från och med den 1 januari 2007.

(2)

Förordning (EG) nr 1301/2006 innehåller främst föreskrifter om ansökan, sökandens status och utfärdande av licenser. I den förordningen föreskrivs även att licenserna inte skall gälla efter tullkvotperiodens sista dag.

(3)

Kommissionens förordningar (EG) nr 2375/2002 av den 27 december 2002 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredje länder (3), (EG) nr 2377/2002 av den 27 december 2002 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredje länder (4), (EG) nr 2305/2003 av den 29 december 2003 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av korn från tredje land (5) och (EG) nr 969/2006 av den 29 juni 2006 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av majs från tredjeland (6) innehåller bestämmelser som skiljer sig från de gemensamma regler som fastställs i förordning (EG) nr 1301/2006. Därför bör dessa förordningar anpassas så att avvikande bestämmelser tas bort, löpnummer fastställs för varje tullkvot och delkvot och, i de fall det visar sig vara nödvändigt, gällande specialbestämmelser omarbetas, i synnerhet i fråga om upprättandet av licensansökningar, utfärdandet av licensen, licensernas giltighetstid och överföring av information till kommissionen.

(4)

Förordning (EG) nr 1301/2006 gäller utan att det påverkar eventuella tilläggsvillkor eller undantag i olika sektorsförordningar. För att garantera en jämn försörjning av gemenskapsmarknaden bör perioderna för inlämnande av anbud bibehållas som de föreskrivs i förordningarna (EG) nr 2375/2002, (EG) nr 2377/2002, (EG) nr 2305/2003 och (EG) nr 969/2006, vilket får till följd att ett undantag måste föreskrivas från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006. För att garantera att alla aktörer har lika tillträde bör sanktionen för inlämnande av flera ansökningar bibehållas.

(5)

För att förenkla dessa förordningar bör de föreskrifter som inte längre tillämpas avskaffas liksom de föreskrifter som redan finns i de övergripande förordningarna eller sektorsförordningarna, dvs. förutom förordning (EG) nr 1301/2006 även kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tilllämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (7) och kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (8).

(6)

Förordningarna (EG) nr 2375/2002, (EG) nr 2377/2002, (EG) nr 2305/2003 och (EG) nr 969/2006 bör följaktligen ändras.

(7)

Dessa bestämmelser bör tillämpas från och med den 1 januari 2007, den dag då förordning (EG) nr 1301/2006 börjar tillämpas.

(8)

Ansökningsperioden enligt förordningarna (EG) nr 2375/2002, (EG) nr 2305/2003 och (EG) nr 969/2006 inleds under 2007 på en helgdag, och det bör därför föreskrivas att de första ansökningarna får lämnas in först den första arbetsdagen 2007 och att denna första ansökningsperiod avslutas senast måndagen den 8 januari 2007. Det bör också fastställas att ansökningarna om importlicens för denna första period skall skickas till kommissionen senast måndagen den 8 januari 2007.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2375/2002 skall ändras på följande sätt:

1)

I artikel 2 skall följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Bestämmelserna i kommissionens förordningar (EG) nr 1291/2000, (EG) nr 1342/2003 (9) och (EG) nr 1301/2006 (10) skall tillämpas utan att det påverkar bestämmelserna i den här förordningen.

2)

I artikel 3 skall punkterna 3–4 ersättas med följande:

”3.   Delkvot III skall fördelas på fyra kvartalsvisa delperioder omfattande följande dagar och kvantiteter:

a)

Delperiod 1: 1 januari till 31 mars – 594 597 ton.

b)

Delperiod 2: 1 april till 30 juni – 594 597 ton.

c)

Delperiod 3: 1 juli till 30 september – 594 597 ton.

d)

Delperiod 4: 1 oktober till 31 december – 594 596 ton.

4.   Om kvantiteten töms ut för en av delperioderna 1–3 får kommissionen besluta att öppna den påföljande delperioden i förtid, i enlighet med förfarandet i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1784/2003.”

3)

Artikel 4 skall utgå.

4)

Artikel 4a skall utgå.

5)

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

1.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får den sökande endast lämna in en licensansökan per löpnummer och vecka. Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan skall ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med inlämningen av ansökan skall förverkas av den berörda medlemsstaten.

Ansökningarna om importlicens skall lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna varje vecka, senast på måndagen kl. 13.00 (Brysseltid).

För år 2007 skall perioden för inlämnande av de första ansökningarna dock börja den första arbetsdagen 2007 och avslutas senast den 8 januari 2007; den första måndag då ansökningar om importlicens kan överföras till kommissionen är sålunda, i enlighet med punkt 3, måndagen den 8 januari 2007.

2.   I varje licensansökan skall det anges en kvantitet i kilogram, utan decimaler, som

för delkvot I och II inte får överskrida den totala kvantitet som öppnats för året och för delkvoten i fråga,

för delkvot III inte får överskrida den totala kvantitet som öppnats för delperioden i fråga.

I ansökan om importlicens och i själva importlicensen skall endast ett ursprungsland anges.

3.   Sista dagen för inlämnandet av licensansökningar skall de behöriga myndigheterna, senast kl. 18.00 (Brysseltid), skicka ett elektroniskt meddelande till kommissionen med uppgifter, uppdelade på löpnummer, om produktursprung och begärd kvantitet för varje ansökan; meddelande skall skickas även om det inte har inkommit några ansökningar.

4.   Licenserna skall utfärdas den fjärde arbetsdagen efter det meddelande som avses i punkt 3.”

6)

Artikel 6 skall ersättas med följande:

”Artikel 6

Licensens giltighetstid skall räknas från och med dagen för det faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.”

7)

Artikel 7 skall utgå.

8)

Artikel 8 skall utgå.

9)

Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

I fält 8 i importlicensansökan och själva importlicensen skall produktens ursprungsland anges och rutan för ”ja” skall kryssas i. Licensen skall endast vara giltig för produkter med ursprung i det land som angivits i fält 8.”

10)

Bilagan skall utgå.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 2377/2002 skall ändras på följande sätt:

1)

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   En tullkvot på 50 000 ton skall öppnas för import av maltkorn enligt HS-nummer (ex) 1003 00 avsett för framställning av öl som lagras i lagertankar av bokträ (löpnummer 09.4061).”

b)

Följande punkt skall läggas till som punkt 3:

”3.   Bestämmelserna i kommissionens förordningar (EG) nr 1291/2000, (EG) nr 1342/2003 (11) och (EG) nr 1301/2006 (12) skall tillämpas utan att det påverkar bestämmelserna i den här förordningen.

2)

Artikel 3 skall utgå.

3)

Artikel 6.2 a skall ersättas med följande:

”a)

Det eller de intyg som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006.”

4)

Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

1.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får den sökande endast lämna in en licensansökan per månad. Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan skall ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med inlämningen av ansökan skall förverkas av den berörda medlemsstaten.

Ansökningarna om importlicens skall lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna senast kl. 13.00 (Brysseltid) den andra måndagen i varje månad.

2.   I varje licensansökan skall kvantiteten anges, i kilogram utan decimaler.

3.   Sista dagen för inlämnandet av licensansökningar skall de behöriga myndigheterna, senast kl. 18.00 (Brysseltid), skicka ett elektroniskt meddelande till kommissionen med uppgifter om begärd kvantitet för varje ansökan; meddelande skall skickas även om det inte har inkommit några ansökningar.

4.   Licenserna skall utfärdas den fjärde arbetsdagen efter det meddelande som avses i punkt 3.”

5)

Artikel 11 skall utgå.

6)

Artikel 12 skall utgå.

7)

Artikel 13 skall ersättas med följande:

”Artikel 13

I fält 20 i importlicensansökan och själva licensen skall namnet på den bearbetade produkt anges som skall framställas av spannmålen i fråga.”

8)

Bilaga II skall utgå.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 2305/2003 skall ändras på följande sätt:

1)

I artikel 1 skall följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Bestämmelserna i kommissionens förordningar (EG) nr 1291/2000, (EG) nr 1342/2003 och (EG) nr 1301/2006 (13) skall tillämpas utan att det påverkar bestämmelserna i den här förordningen.

2)

Artikel 2 skall utgå.

3)

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får den sökande endast lämna in en licensansökan per vecka. Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan skall ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med inlämningen av ansökan skall förverkas av den berörda medlemsstaten.

Ansökningarna om importlicens skall lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna varje vecka, senast på måndagen kl. 13.00 (Brysseltid).

För år 2007 skall perioden för inlämnande av de första ansökningarna dock börja den första arbetsdagen 2007 och avslutas senast den 8 januari 2007; den första måndag då ansökningar om importlicens kan överföras till kommissionen är sålunda, i enlighet med punkt 3, måndagen den 8 januari 2007.

2.   I varje licensansökan skall kvantiteten anges, i kilogram utan decimaler.

3.   Sista dagen för inlämnandet av licensansökningar skall de behöriga myndigheterna, senast kl. 18.00 (Brysseltid), skicka ett elektroniskt meddelande till kommissionen med uppgifter om begärd kvantitet för varje ansökan; meddelande skall skickas även om det inte har inkommit några ansökningar.

4.   Licenserna skall utfärdas den fjärde arbetsdagen efter det meddelande som avses i punkt 3.”

4)

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Licensens giltighetstid skall räknas från och med dagen för det faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.”

5)

Artikel 5 skall utgå.

6)

Artikel 6 skall utgå.

7)

Artikel 7 skall utgå.

8)

Bilagan skall utgå.

Artikel 4

Förordning (EG) nr 969/2006 skall ändras på följande sätt:

1)

I artikel 1 skall följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Bestämmelserna i kommissionens förordningar (EG) nr 1291/2000, (EG) nr 1342/2003 och (EG) nr 1301/2006 (14) skall tillämpas utan att det påverkar bestämmelserna i den här förordningen.

2)

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Kvoten skall fördelas på två halvårsperioder omfattande följande dagar och kvantiteter:

a)

Halvårsperiod 1: 1 januari till 30 juni – 121 037 ton.

b)

Halvårsperiod 2: 1 juli till 31 december – 121 037 ton.

2.   Om kvantiteten för halvårsperiod 1 töms ut får kommissionen besluta att öppna den påföljande halvårsperioden i förtid, i enlighet med förfarandet i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1784/2003.”

3)

Artikel 3 skall utgå.

4)

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får den sökande endast lämna in en licensansökan per vecka. Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan skall ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med inlämningen av ansökan skall förverkas av den berörda medlemsstaten.

Ansökningarna om importlicens skall lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna varje vecka, senast på måndagen kl. 13.00 (Brysseltid).

För år 2007 skall perioden för inlämnande av de första ansökningarna dock börja den första arbetsdagen 2007 och avslutas senast den 8 januari 2007; den första måndag då ansökningar om importlicens kan överföras till kommissionen är sålunda, i enlighet med punkt 3, måndagen den 8 januari 2007.

2.   I varje licensansökan skall kvantiteten anges, i kilogram utan decimaler.

I ansökan om importlicens och i själva importlicensen skall endast ett ursprungsland anges.

3.   Sista dagen för inlämnandet av licensansökningar skall de behöriga myndigheterna, senast kl. 18.00 (Brysseltid), skicka ett elektroniskt meddelande till kommissionen med uppgifter om produktursprung och begärd kvantitet för varje ansökan; meddelande skall skickas även om det inte har inkommit några ansökningar.

4.   Licenserna skall utfärdas den fjärde arbetsdagen efter det meddelande som avses i punkt 3.”

5)

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Licensens giltighetstid skall räknas från och med dagen för det faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.”

6)

Artikel 6 skall utgå.

7)

Artikel 7 skall utgå.

8)

Artikel 8 skall ersättas med följande:

”Artikel 8

I fält 8 i importlicensansökan och själva importlicensen skall produktens ursprungsland anges och rutan för ”ja” skall kryssas i. Licensen skall endast vara giltig för produkter med ursprung i det land som angivits i fält 8.”

9)

I artikel 10 skall andra meningen utgå.

10)

Artikel 11 skall utgå.

11)

Bilagorna I och II skall utgå.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 88. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 971/2006 (EUT L 176, 30.6.2006, s. 51).

(4)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 95. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).

(5)  EUT L 342, 30.12.2003, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 970/2006 (EUT L 176, 30.6.2006, s. 49).

(6)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 44.

(7)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1713/2006 (EUT L 321, 21.11.2006, s. 11).

(8)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 945/2006 (EUT L 173, 27.6.2006, s. 12).

(9)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

(10)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.”

(11)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

(12)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.”

(13)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.”

(14)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.”


Top