Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2016

Kommissionens förordning (EG) nr 2016/2006 av den 19 december 2006 om anpassning av ett antal förordningar rörande den gemensamma organisationen av marknaden för vin med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

OJ L 384, 29.12.2006, p. 38–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 475–480 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 59 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 59 - 64
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 185 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2016/oj

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2016/2006

av den 19 december 2006

om anpassning av ett antal förordningar rörande den gemensamma organisationen av marknaden för vin med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

Med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen är det nödvändigt att göra vissa tekniska anpassningar av ett antal av kommissionens förordningar rörande den gemensamma organisationen av marknaden för vin.

(2)

I artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1907/85 av den 10 juli 1985 om förteckningen över druvsorter och regioner som levererar importerat vin för framställning av mousserande vin inom gemenskapen (1) ingår hänvisningar till Rumänien. Dessa hänvisningar bör utgå.

(3)

I artikel 52.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna (2) fastställs referensperioder för de producerande medlemsstaterna. Referensperioden för Rumänien bör fastställas.

(4)

Artiklarna 2.1 och 11 i kommissionens förordning (EG) nr 883/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land (3) innehåller vissa uppgifter uttryckta på medlemsstaternas alla språk. Uppgifter på bulgariska och rumänska bör ingå.

(5)

Artikel 33 i förordning (EG) nr 883/2001 innehåller en hänvisning till Rumänien som tredjeland. Denna hänvisning bör utgå.

(6)

Artikel 8.2 i kommissionens förordning (EG) nr 884/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för följedokument vid transport av vinprodukter och för register som skall föras inom vinsektorn (4) innehåller uppgifter på medlemsstaternas alla språk. Uppgifter på bulgariska och rumänska bör ingå.

(7)

Artikel 16.1 i kommissionens förordning (EG) nr 753/2002 av den 29 april 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter (5) innehåller vissa uppgifter på medlemsstaternas alla språk. Uppgifter på bulgariska och rumänska bör ingå.

(8)

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 753/2002 innehåller en hänvisning till Bulgarien och Rumänien som tredjeländer. Denna hänvisningar bör utgå.

(9)

Förordningarna (EEG) nr 1907/85, (EG) nr 1623/2000, (EG) nr 883/2001, (EG) nr 884/2001 och (EG) nr 753/2002 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EEG) nr 1907/85 skall utgå.

Artikel 2

I artikel 52.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 1623/2000 skall följande strecksats läggas till:

”—

1999/2000 till och med 2004/2005 i Rumänien”.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 883/2001 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.1 skall andra stycket ersättas med följande:

”I fält 20 i import- och exportlicenserna skall en av de uppgifter som förtecknas i bilaga I anges.”

2.

I första stycket i artikel 5 skall ”bilaga I” ändras till ”bilaga Ia”.

3.

I artikel 11 skall andra stycket ersättas med följande:

”Minst en av de uppgifter som förtecknas i bilaga IVa skall anges i fält 22 i licenserna.”

4.

Artikel 33 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 c skall utgå.

b)

I punkt 2 skall inledningen ersättas med följande:

”Vid tillämpning av punkterna 1 b och d skall det officiella organ i ursprungslandet som är bemyndigat att utfärda dokument V I 1 enligt denna förordning föra in följande i fält 15 i det dokumentet:”

5.

Bilagorna skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 4

Förordning (EG) nr 884/2001 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 8.2 skall andra stycket ersättas med följande:

”Tullkontoret på den plats där utförseln ur gemenskapens tullområde äger rum skall på båda exemplaren av dokumentet föra in en av de uppgifter som förtecknas i bilaga V och bekräfta det med sin stämpel. Därefter skall de stämplade exemplaren med denna text lämnas tillbaka till exportören eller dennes företrädare. Denne skall se till att ett exemplar åtföljer den exporterade produkten under transporten.”

2.

Bilaga II till den här förordningen skall läggas till som bilaga V.

Artikel 5

Förordning (EG) nr 753/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16.1 skall ersättas med följande:

”1.   Vid tillämpning av punkt B.1 a andra strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får i märkningen av bordsviner, bordsviner med geografisk beteckning, kvalitetsviner fso, med undantag av kvalitetslikörviner fso och pärlande kvalitetsviner fso, för vilka artikel 39.1 b skall tillämpas, uttrycken

a)

’сухо’, ’seco’, ’suché’, ’tør’, ’trocken’, ’kuiv’, ’ξηρός’, ’dry’, ’sec’, ’secco’, ’asciutto’, ’sausais’, ’sausas’, ’száraz’, ’droog’, ’wytrawne’, ’seco’, ’sec’, ’suho’, ’kuiva’ eller ’torrt’ endast anges om vinet i fråga har en reststockerhalt på

i)

4 gram per liter, eller

ii)

högst 9 gram per liter, om den totala syrahalten uttryckt i gram vinsyra per liter inte understiger restsockerhalten med mer än 2 gram per liter,

b)

’полусухо’’semiseco’, ’polosuché’, ’halvtør’, ’halbtrocken’, ’poolkuiv’, ’ημίξηρος’, ’medium dry’, ’demi-sec’, ’abboccato’, ’pussausais’, ’pusiau sausas’, ’félszáraz’, ’halfdroog’, ’półwytrawne’, ’meio seco’, ’adamado’, ’demisec’, ’polsuho’, ’puolikuiva’ eller ’halvtorrt’ endast anges om vinet i fråga har en restsockerhalt som är högre än vad som anges under a och högst uppgår till

i)

12 gram per liter, eller

ii)

18 gram per liter, om den lägsta totala syrahalten har fastställts av medlemsstaterna i enlighet med punkt 2,

c)

’полусладко’’semidulce’, ’polosladké’, ’halvsød’, ’lieblich’, ’poolmagus’, ’ημίγλυκος’, ’medium’, ’medium sweet’, ’moelleux’, ’amabile’, ’pussaldais’, ’pusiau saldus’, ’félédes’, ’halfzoet’, ’półsłodkie’, ’meio doce’, ’demidulce’, ’polsladko’, ’puolimakea’ eller ’halvsött’ endast anges om vinet i fråga har en restsockerhalt som är högre än vad som anges under b och högst uppgår till 45 gram per liter,

d)

’сладко’’dulce’, ’sladké’, ’sød’, ’süss’, ’magus’, ’γλυκός’, ’sweet’, ’doux’, ’dolce’, ’saldais’, ’saldus’, ’édes’, ’ħelu’, ’zoet’, ’słodkie’, ’doce’, ’dulce’, ’sladko’, ’makea’ eller ’sött’ endast anges om vinet i fråga har en restsockerhalt på minst 45 gram per liter.”

2.

I bilaga VIII skall punkterna 1 och 6 utgå.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och då samtidigt med fördraget.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 11.7.1985, s. 21. Förordningen ändrad genom anslutningsakten från 2003.

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1221/2006 (EU T L 221, 12.8.2006, s. 3).

(3)  EGT L 128, 10.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2079/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 6).

(4)  EGT L 128, 10.5.2001, s. 32. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1507/2006 (EUT L 280, 12.10.2006, s. 9).

(5)  EGT L 118, 4.5.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1507/2006.


BILAGA I

Bilagorna till förordning (EG) nr 883/2001 skall ändras på följande sätt:

1.

Den befintliga bilaga I skall benämnas ”Bilaga Ia” och följande skall införas före den:

”BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 2.1 andra stycket:

:

På bulgariska

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

På spanska

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

På tjeckiska

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

På danska

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

På tyska

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

På estniska

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

På grekiska

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

På engelska

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

På franska

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

På italienska

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

På lettiska

:

0,4 tilp. % pielaide

:

På litauiska

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

På ungerska

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

På maltesiska

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

På nederländska

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

På polska

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

På portugisiska

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

På rumänska

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

På slovakiska

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

På slovenska

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

På finska

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

På svenska

:

Tolerans 0,4 vol. %”

2.

Följande skall läggas till som bilaga IVa efter bilaga IV:

”BILAGA IVa

Uppgifter som avses i artikel 11 andra stycket:

:

På bulgariska

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

På spanska

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

På tjeckiska

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

På danska

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

På tyska

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

På estniska

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

På grekiska

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

På engelska

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

På franska

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

På italienska

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

På lettiska

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

På litauiska

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

På ungerska

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

På maltesiska

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

På nederländska

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

På polska

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

På portugisiska

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

På rumänska

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

På slovakiska

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

På slovenska

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

På finska

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

På svenska

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)”.


BILAGA II

”BILAGA V

Uppgifter som avses i artikel 8.2 andra stycket:

:

På bulgariska

:

И3HECEHO

:

På spanska

:

EXPORTADO

:

På tjeckiska

:

VYVEZENO

:

På danska

:

UDFØRSEL

:

På tyska

:

AUSGEFÜHRT

:

På estniska

:

EKSPORDITUD

:

På grekiska

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

På engelska

:

EXPORTED

:

På franska

:

EXPORTÉ

:

På italienska

:

ESPORTATO

:

På lettiska

:

EKSPORTĒTS

:

På litauiska

:

EKSPORTUOTA

:

På ungerska

:

EXPORTÁLVA

:

På maltesiska

:

ESPORTAT

:

På nederländska

:

UITGEVOERD

:

På polska

:

WYWIEZIONO

:

På portugisiska

:

EXPORTADO

:

På rumänska

:

EXPORTAT

:

På slovakiska

:

VYVEZENÉ

:

På slovenska

:

IZVOŽENO

:

På finska

:

VIETY

:

På svenska

:

EXPORTERAD”


Top