Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2015

Rådets förordning (EG) nr 2015/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2007 och 2008

OJ L 384, 29.12.2006, p. 28–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 135 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 135 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2015/oj

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/28


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2015/2006

av den 19 december 2006

om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2007 och 2008

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2371/2002 skall rådet anta de bestämmelser som krävs för att garantera tillträde till vatten och resurser och för hållbar fiskeverksamhet, med beaktande av bland annat tillgängliga vetenskapliga rön.

(2)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 är det rådet som skall fastställa fiskemöjligheter per fiske eller grupp av fisken samt fördela dem i enlighet med föreskrivna kriterier.

(3)

Det senaste vetenskapliga utlåtandet från Internationella havsforskningsrådet (ICES) rörande vissa fiskbestånd som förekommer i djuphavsområden tyder på att fisket ur dessa bestånd inte sker på ett hållbart sätt och att fiskemöjligheterna för dessa bestånd bör minskas för att beståndens fortlevnad skall kunna garanteras.

(4)

Enligt ICES är dessutom fisket av atlantisk soldatfisk i ICES-område VII alldeles för intensivt. De vetenskapliga rönen säger dessutom att atlantisk soldatfisk i område VI är kraftigt utfiskad och att områden med sårbara stim av dessa arter har identifierats. Därför bör fiske efter atlantisk soldatfisk förbjudas i dessa områden.

(5)

För att säkerställa en effektiv förvaltning av de totala tillåtna fångstmängderna och kvoterna, bör det fastställas särskilda villkor för fiskeverksamheten.

(6)

Enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (2), är det nödvändigt att ange vilka bestånd som skall omfattas av de olika åtgärder som fastställs i den förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen bör fastställas med hänvisning till ICES-områdena enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnade av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (3), samt till CECAF-områdena (Fiskerikommittén för östra Centralatlanten) enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (4).

(8)

Fiskemöjligheterna bör användas i enlighet med gemenskapslagstiftningen på området, särskilt rådets förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (5), kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om fastställande av närmare bestämmelser för märkning och dokumentation av fiskefartyg (6), rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (7), rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (8), rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (9), rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (10) och rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98 (11).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I den här förordningen fastställs årliga fiskemöjligheter för 2007 och 2008 för gemenskapens fiskefartyg när det gäller bestånd av djuphavsarter i områden i gemenskapens vatten och i vissa vatten utanför gemenskapen där det krävs fångstbegränsningar, samt de särskilda villkor under vilka fiskemöjligheterna får användas.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning avses med djuphavsfisketillstånd det fisketillstånd som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 2347/2002.

2.   Definitionerna av ICES områden och CECAF:s områden skall vara de definitioner som ges i förordning (EEG) nr 3880/91 respektive förordning (EG) nr 2597/95.

Artikel 3

Fastställande av fiskemöjligheter

Fiskemöjligheterna för gemenskapens fartyg med avseende på bestånd av djuphavsarter fastställs i bilagan.

Artikel 4

Fördelning mellan medlemsstater

Fördelningen mellan medlemsstaterna av de fiskemöjligheter som fastställs i bilagan skall göras utan att det påverkar tillämpningen av

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

omfördelningar som görs enligt artiklarna 21.4 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93 och artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002,

c)

de ytterligare landningar som tillåts i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

kvantiteter som hålls inne med stöd av artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag som görs med stöd av artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 och artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 5

Kvotflexibilitet

Vid tillämpning av förordning (EG) nr 847/96 skall alla kvoter i bilagan till den här förordningen betraktas som ”analytiska” kvoter.

De åtgärder som föreskrivs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas på de kvoterna.

Artikel 6

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk ur bestånd för vilka fiskemöjligheter fastställs genom den här förordningen får förvaras ombord och landas endast om den fångats av fartyg från en medlemsstat vars kvot inte är uttömd. Alla landningar skall räknas av mot den kvoten.

Första stycket skall inte gälla fångster som tas inom ramen för forskning i enlighet med förordning (EG) nr 850/98, vilka inte skall räknas av mot kvoten.

Artikel 7

Atlantisk soldatfisk

1.   Skyddsområdena för atlantisk soldatfisk definieras som följande havsområden:

a)

Det havsområde begränsat av loxodromer som förbinder följande positioner:

 

57° 00′ N, 11° 00′ V

 

57° 00′ N, 8° 30′ V

 

56° 23′ N, 8° 30′ V

 

55° 00′ N, 9° 38′ V

 

55° 00′ N, 11° 00′ V

 

57° 00′ N, 11° 00′ V

b)

Det havsområde begränsat av loxodromer som förbinder följande positioner:

 

55° 30′ N, 15° 49′ V

 

53° 30′ N, 14° 11′ V

 

50° 30′ N, 14° 11′ V

 

50° 30′ N, 15° 49′ V

c)

Det havsområde begränsat av loxodromer som förbinder följande positioner:

 

55° 00′ N, 13° 51′ V

 

55° 00′ N, 10° 37′ V

 

54° 15′ N, 10° 37′ V

 

53° 30′ N, 11° 50′ V

 

53° 30′ N, 13° 51′ V

Dessa positioner samt motsvarande loxodromer och fartygspositioner skall mätas enligt WGS84.

2.   Medlemsstaterna skall se till att fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd övervakas på lämpligt sätt av fiskeriövervakningscentrumen (FMC) som skall ha ett system för att upptäcka och registrera när fartygen seglar in i, seglar genom och seglar ut ur de områden som definieras i punkt 1.

3.   Fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd och som har inträtt i de områden som definieras i punkt 1 får inte frakta ombord eller omlasta någon kvantitet atlantisk soldatfisk och får inte heller landa någon kvantitet atlantisk soldatfisk i slutet av den fiskeresan såvida inte

a)

alla redskap som medförs ombord är fastgjorda och stuvade under genomresan i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 20.1 i förordning (EEG) nr 2847/93,

b)

genomsnittshastigheten under genomresan inte understiger 8 knop.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall gälla från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EGT L 365, 31.12.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 448/2005 (EUT L 74, 19.3.2005, s. 5).

(4)  EGT L 270, 13.11.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1804/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  EGT L 132, 21.5.1987, s. 9.

(7)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(8)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(9)  EGT L 125, 27.4.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2166/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 5).

(10)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2269/2004 (EUT L 396, 31.12.2004, s. 1).

(11)  EUT L 349, 31.12.2005, s. 1.


BILAGA

DEL 1

Definitioner av arter och grupper av arter

Inom varje område förtecknas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter de latinska artnamnen. Djuphavshaj kommer emellertid först i förteckningen. I tabellen nedan anges de svenska och de latinska namn som skall gälla i samband med den här förordningen.

Svenskt namn

Latinskt namn

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Beryxar

Beryx spp.

Lubb

Brosme brosme

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Birkelånga

Molva dypterigia

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Hänvisningar till djuphavshaj skall avse följande hajarter Centroscymnus coelolepis, Centrophorus squamosus, Deania calceus, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Centroscyllium fabricii, Centrophorus granulosus, Galeus melastomus, Galeus murinus, Apristuris spp.

DEL 2

Årliga fiskemöjligheter som är tillgängliga för gemenskapens fartyg i områden med fångstbegränsningar, per art och per område (i ton färskvikt)

Om inget annat anges gäller alla hänvisningar ICES-delområden.

Art

:

Djuphavshaj

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII, VIII och IX

År

2007 (1)

2008 (1)

 

Tyskland

59

39

 

Spanien

280

187

 

Estland

4

2

 

Frankrike

1 014

676

 

Irland

164

109

 

Litauen

4

2

 

Polen

4

2

 

Portugal

381

254

 

Förenade kungariket

562

375

 

EG

2 472

1 646

 


Art

:

Djuphavshaj

Område

:

X (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Portugal

20

20

 

EG

20

20

 


Art

:

Djuphavshaj och Deania histricosa och Deania profondorum

Område

:

XII (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

69

34

 

Frankrike

22

11

 

Irland

4

2

 

Förenade kungariket

4

2

 

EG

99

49

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III och IV

År

2007

2008

 

Tyskland

5

5

 

Frankrike

5

5

 

Förenade kungariket

5

5

 

EG

15

15

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII och XII

År

2007

2008

 

Tyskland

35

35

 

Spanien

173

173

 

Estland

17

17

 

Frankrike

2 433

2 433

 

Irland

87

87

 

Lettland

113

113

 

Litauen

1

1

 

Polen

1

1

 

Förenade kungariket

173

173

 

Övriga (2)

9

9

 

EG

3 042

3 042

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII, IX och X

År

2007

2008

 

Spanien

13

13

 

Frankrike

31

31

 

Portugal

3 956

3 956

 

EG

4 000

4 000

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Område

:

CECAF 34.1.2 (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Portugal

4 285

4 285

 

EG

4 285

4 285

 


Art

:

Beryxar

Beryx spp.

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

År

2007

2008

 

Spanien

74

74

 

Frankrike

20

20

 

Irland

10

10

 

Portugal

214

214

 

Förenade kungariket

10

10

 

EG

328

328

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, IV och Va

År

2007

2008

 

Danmark

2

2

 

Tyskland

2

2

 

Frankrike

14

14

 

Förenade kungariket

2

2

 

EG

20

20

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

III a och gemenskapens vatten i III bcd

År

2007

2008

 

Danmark

1 003

946

 

Tyskland

6

5

 

Sverige

52

49

 

EG

1 060

1 000

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i Vb, VI och VII

År

2007

2008

 

Tyskland

9

9

 

Estland

67

67

 

Spanien

74

74

 

Frankrike

3 789

3 789

 

Irland

299

299

 

Litauen

87

87

 

Polen

44

44

 

Förenade kungariket

222

222

 

Övriga (3)

9

9

 

EG

4 600

4 600

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII, IX, X, XII och XIV

År

2007

2008

 

Tyskland

40

40

 

Spanien

4 391

4 391

 

Frankrike

202

202

 

Irland

9

9

 

Förenade kungariket

18

18

 

Lettland

71

71

 

Litauen

9

9

 

Polen

1 374

1 374

 

EG

6 114

6 114

 


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Område

:

VI (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

6

4

 

Frankrike

33

22

 

Irland

6

4

 

Förenade kungariket

6

4

 

EG

51

34

 


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Område

:

VII (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

1

1

 

Frankrike

147

98

 

Irland

43

29

 

Förenade kungariket

1

1

 

Övriga (4)

1

1

 

EG

193

130

 


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII och XIV

År

2007

2008

 

Spanien

4

3

 

Frankrike

23

15

 

Irland

6

4

 

Portugal

7

5

 

Förenade kungariket

4

3

 

EG

44

30

 


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i II, IV och V

År

2007

2008

 

Danmark

7

6

 

Tyskland

7

6

 

Frankrike

42

34

 

Irland

7

6

 

Förenade kungariket

25

20

 

Övriga (5)

7

6

 

EG

95

78

 


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Område

:

III (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Danmark

8

6

 

Tyskland

4

3

 

Sverige

8

6

 

EG

20

15

 


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI och VII (7)

År

2007

2008

 

Tyskland

26

21

 

Estland

4

3

 

Spanien

83

67

 

Frankrike

1 897

1 518

 

Irland

7

6

 

Litauen

2

1

 

Polen

1

1

 

Förenade kungariket

482

386

 

Övriga (6)

7

6

 

EG

2 510

2 009

 


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI, VII och VIII

År

2007

2008

 

Spanien

238

238

 

Frankrike

12

12

 

Irland

9

9

 

Förenade kungariket

30

30

 

Övriga (8)

9

9

 

EG

298

298

 


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Område

:

IX (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

850

850

 

Portugal

230

230

 

EG

1 080

1 080

 


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Område

:

X (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion)

År

2007

2008

 

Spanien

10

10

 

Portugal

1 116

1 116

 

Förenade kungariket

10

10

 

EG

1 136

1 136

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III och IV

År

2007

2008

 

Tyskland

10

10

 

Frankrike

10

10

 

Förenade kungariket

16

16

 

EG

36

36

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI och VII

År

2007

2008

 

Tyskland

10

10

 

Spanien

588

588

 

Frankrike

356

356

 

Irland

260

260

 

Förenade kungariket

814

814

 

EG

2 028

2 028

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII och IX

År

2007

2008

 

Spanien

242

242

 

Frankrike

15

15

 

Portugal

10

10

 

EG

267

267

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis blennoides

Område

:

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i X och XII

År

2007

2008

 

Frankrike

10

10

 

Portugal

43

43

 

Förenade kungariket

10

10

 

EG

63

63

 


(1)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske efter djuphavshaj är tillåtet.

(2)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(3)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(4)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(5)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(6)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(7)  Medlemsstaterna skall säkerställa att fisket efter birkelånga övervakas vetenskapligt, särskilt det som bedrivs av de fiskefartyg som landat mer än 30 ton birkelånga 2005. Sådana fartyg skall lämna en förhandsanmälan om landning och får inte landa mer än 25 ton birkelånga i slutet av någon fiskeresa.

(8)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.


Top