Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2014

Rådets förordning (EG) nr 2014/2006 av den 19 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

OJ L 384, 29.12.2006, p. 20–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 952–959 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 213 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 213 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2014/oj

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/20


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2014/2006

av den 19 december 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 20 december 1996 förordning (EG) nr 2505/96 (1). Gemenskapens efterfrågan på de berörda produkterna bör tillgodoses på så gynnsamma villkor som möjligt och därför bör vissa gällande tullkvoter ökas och förlängas, och vissa nya gemenskapstullkvoter med reducerade tullsatser eller nolltullsats bör öppnas för lämpliga kvantiteter, förutsatt att detta inte leder till störningar på marknaden för dessa produkter.

(2)

Eftersom kvotvolymen för en gemenskapstullkvot inte är tillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den innevarande kvotperioden, bör denna kvotvolym ökas med verkan från och med den 1 januari 2007.

(3)

Det ligger inte längre i gemenskapens intresse att under 2007 fortsätta att bevilja gemenskapstullkvoter för vissa produkter som befriades från tull under 2006. Dessa produkter bör följaktligen inte längre ingå i tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.

(4)

Med hänsyn till de många ändringar som måste göras, är det av tydlighetsskäl nödvändigt att ersätta hela bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.

(5)

Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse bör undantaget om brådskande fall i punkt I.3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen åberopas.

(7)

Eftersom denna förordning skall tillämpas från och med den 1 januari 2007 bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

För kvotperioden från och med den 1 januari 2006 till och med 31 december 2006 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 kvotvolymen för löpnummer 09.2981 vara 260 000 enheter.

Artikel 3

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med 31 december 2007 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96

kvotvolymen för löpnummer 09.2002 vara 1 000 ton,

kvotvolymen för löpnummer 09.2030 vara 1 000 ton,

kvotvolymen för löpnummer 09.2612 vara 1 900 ton,

kvotvolymen för löpnummer 09.2620 vara 1 000 000 enheter,

kvotvolymen för löpnummer 09.2727 vara 15 000 ton.

Artikel 4

Tullkvoterna för löpnummer 09.2920, 09.2970, 09.2972 och 09.2977 skall föras in i bilaga I till förordning 2505/96 med verkan från och med den 1 januari 2007.

Artikel 5

Tullkvoterna för löpnummer 09.2026, 09.2853, 09.2976 och 09.2981 skall stängas med verkan från och med den 1 januari 2007.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 962/2006 (EUT L 176, 30.6.2006, s. 1).


BILAGA

”BILAGA I

Löpnr

KN-nummer

Taric-nummer

Varuslag

Kvotvolym

Kvot-tullsats

(%)

Kvotperiod

09.2002

ex 2928 00 90

30

Fenylhydrazin

1 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2003

ex 8543 70 90

63

Spänningsstyrda frekvensgeneratorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars yttermått inte överstiger 30 × 30 mm

1 400 000 enheter

0

1.1–31.12.

09.2030

ex 2926 90 95

74

Klorotalonil

1 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2140

ex 3824 90 98

98

Blandningar av tertiära aminer innehållande:

2,0–4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-1-oktanamin

minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin

högst 2 viktprocent N,N-Dimetyl-1-dodekanamin och högre

4 500 ton

0

1.1–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenylendiamin

1 800 ton

0

1.1–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetra-sulfid

4 500 ton

0

1.1–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5-(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)-rodanin genom en acetalförening

100 ton

0

1.1–31.12.

09.2610

ex 2925 29 00

20

(Klorometylen)dimetylammoniumklorid

100 ton

0

1.1–31.12.

09.2611

ex 2826 19 90

10

Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg aluminium, magnesium och natrium per kg

55 ton

0

1.1–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-Diklorobensidin-dihydroklorid

1 900 ton

0

1.1–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleinsyra

110 ton

0

1.1–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera enheter (± 100)

1 300 ton

0

1.1–31.12.

09.2618

ex 2918 19 85

40

(R)-2-Kloromandelsyra

100 ton

0

1.1–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienylacetonitril

80 ton

0

1.1–31.12.

09.2620

ex 8526 91 20

20

Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion

1 000 000 enheter

0

1.1–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd)

425 ton

0

1.1–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Film av polymerer av polypropen, biaxiellt orienterad, med en tjocklek av minst 3,5 men mindre än 15 μm och en bredd av minst 490 men högst 620 mm, för tillverkning av filmkondensatorer (1)

170 ton

0

1.1–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Glasskärmar med ett diagonalmått av 814,8 mm (± 1,5 mm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 51,1 % (± 2,2 %) och en standardtjocklek på glaset av 12,5 mm

500 000 enheter

0

1.1–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Vävnader av av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (±10 g/m2), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram

350 000 m2

0

1.1–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods (1)

240 000 enheter

0

1.1–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar (1)

13 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror:

med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent

med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent (1)

2 000 ton

10 (3)

1.1–31.12.

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Surkörsbär (Prunus cerasus), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror:

med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent

med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent (1)

2 000 ton

10 (3)

1.1–31.12.

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistoke) vid 100 °C, bestämd enligt ASTM D 445

15 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom

50 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att användas för tillverkning av självkopierande papper (1)

10 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2829

ex 3824 90 98

19

Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper:

en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent,

ett syratal av högst 110 och

en smältpunkt av minst 100 °C

1 600 ton

0

1.1–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromklormetan

600 ton

0

1.1–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Blandningar av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer

10 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter (1)  (2)

700 ton

0

1.1–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent

20 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-Diklor-3-etyl-6-nitrofenol, i pulver-form

90 ton

0

1.1–31.12.

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatterpentin

20 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 79 cm men högst 81 cm och en böjradie av minst 50 m

8 500 enheter

0

1.1–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Vattenlösningar innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter

38 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystin

600 ton

0

1.1–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Vikbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar (1)

2 600 enheter

0

1.1–31.12.

09.2920

ex 2906 19 00

30

Isobornylcyklohexanol

450 ton

0

1.1–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diklorbensen

2 600 ton

0

1.1–31.12.

09.2935

3806 10 10

 

Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer

200 000 ton

0

1.1–31.12

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylos

400 ton

0

1.1–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall (1)

1 300 ton

0

1.1–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 (1)

8 400 ton

0

1.1–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1–31.12.

09.2970

ex 8540 11 11

95

Färgkatodstrålerör med slot mask, utrustade med elektronkanon och avböjningsspole, med ett skärmbredd-/höjdförhållande på 4:3 och ett diagonalmått på bildskärmen av 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 enheter

0

1.1–30.6.

09.2972

2915 24 00

 

Ättiksyraanhydrid

20 000 ton

0

1.1–31.12.2007

09.2975

ex 2918 30 00

10

Bensofenon-3,3′:4,4′-tetrakarboxylsyradianhydrid

600 ton

0

1.1–31.12.

09.2977

2926 10 00

 

Akrylnitril

12 000 ton

0

1.1–30.6.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Glasskärmar med ett diagonalmått av 81,5 cm (± 0,2 cm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 80 % (± 3 %) och en referenstjocklek på glaset av 11,43 mm

800 000 enheter

0

1.1–31.12.

09.2986

ex 3824 90 98

76

Blandningar av tertiära aminer innehållande:

minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin,

minst 20 viktprocent dimetyltetradecylamin,

minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin,

avsedda att användas för tillverkning av aminoxider (1)

14 315 ton

0

1.1–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Sampolymerer av propen och buten, innehållande minst 60 men högst 68 viktprocent propen och minst 32 men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3 000 mPa vid 190 °C, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedda att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Tangentbord

med ett skikt av silikon och med tangenter av polykarbonat, eller

helt av silikon eller helt av polykarbonat, med tryckta tangenter,

avsedda för tillverkning eller reparation av mobiltelefoner enligt nr 8517 12 00 (1)

20 000 000 enheter

0

1.1–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291 till 300 i Kommissionens Förordning (EEG) nr. 2454/93 – EGT L 253 11.10.1993 s. 1 och efterföljande ändringar).

(2)  Befrielse är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

(3)  Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.”


Top