Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2013

Rådets förordning (EG) nr 2013/2006 av den 19 december 2006 om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn

OJ L 384, 29.12.2006, p. 13–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 775–794 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 52 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 52 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 181 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; tyst upphävande genom 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2013/oj

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/13


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2013/2006

av den 19 december 2006

om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 och artikel 299.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Ordningen för banansektorn fastställs för närvarande i rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer (1). I synnerhet biståndssystemet för bananproducenter är baserat på principer som för andra gemensamma organisationer av marknaden har reformerats kraftigt. Det är nödvändigt att ändra denna ordning för att bättre säkerställa att jordbruksbefolkningen i de områden där bananer produceras får en skälig levnadsstandard, för att resurserna i ökad grad skall inriktas till att göra producenterna mer marknadsorienterade, för att stabilisera utgifterna, för säkerställa att gemenskapens internationella åtaganden iakttas, för att ta tillräcklig hänsyn till de producerande regionernas egenskaper samt för att förenkla förvaltningen av ordningen och anpassa den till principerna för de reformerade gemensamma organisationerna av marknaden.

(2)

Ändringarna bör genomföras med hänsyn till utvecklingen och den eventuella utvecklingen av den ordning som styr importen till gemenskapen av bananer som produceras i tredjeländer, särskilt övergången från ett system som styrs genom tullkvoter till ett som för närvarande styrs genom ett system med enbart tullar, som endast omfattar ett system med förmånskvoter för bananer som produceras i AVS-länderna.

(3)

Bananer är en av de viktigaste jordbruksgrödorna i vissa av unionens yttersta randområden, särskilt de franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe och Martinique, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna. Produktionen av bananer hämmas särskilt av dessa regioners avsides läge, ökaraktär, begränsade storlek och besvärliga topografi. Den lokala bananproduktionen är väsentlig för den miljömässiga, sociala och ekonomiska jämvikten i jordbruksområdena i dessa regioner.

(4)

Hänsyn bör tas till den socioekonomiska betydelse som banansektorn har för de yttersta randområdena och det bidrag som sektorn ger upphov till för att uppnå social och ekonomisk sammanhållning genom den inkomst och sysselsättning som den skapar, de ekonomiska aktiviteter som den leder till (både i tidigare och senare led) och den effekt som den har genom att bevara ett balanserat landskap som främjar utveckling av turism.

(5)

I det nuvarande gemenskapssystemet med kompensationsstöd för bananer som fastställs i avdelning III i förordning (EEG) nr 404/93 tas inte tillräcklig hänsyn till de lokala produktionsvillkoren i vart och ett av dessa yttersta randområden. Åtgärder bör därför vidtas för att utbetalningen av det existerande kompensationsstödet för bananer från dessa regioner skall upphöra, vilket skulle göra det möjligt att inkludera bananproduktionen i stödprogrammen. Det är därför lämpligt att man försöker hitta ett bättre instrument för att stödja bananproduktionen i dessa regioner.

(6)

I avdelning III i rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (2) föreskrivs att det skall införas program för gemenskapsstöd till de yttersta randområdena och dessa skall omfatta särskilda åtgärder till förmån för den lokala jordbruksproduktionen. I den förordningen anges att en översyn skall göras senast den 31 december 2009. Om det visar sig att de ekonomiska konsekvenserna blir sådana att levnadsvillkoren förändras avsevärt bör kommissionen lämna sin rapport tidigare. Detta instrument verkar vara bäst anpassat för att stödja bananproduktionen i vart och ett av de berörda områdena genom att det tillhandahåller flexibilitet och decentralisering av mekanismer för att stödja bananproduktionen. Möjligheten att inkludera bananstödet i dessa stödprogram bör förbättra samstämmigheten mellan strategierna för att stödja jordbruksproduktionen i dessa områden.

(7)

Budgetanslagen i enlighet med avdelning III i förordning (EG) nr 247/2006 bör ökas i enlighet med detta. Tekniska ändringar bör också göras i den förordningen för att underlätta övergången från bestämmelserna i förordning (EEG) nr 404/93 till dem som fastställs i denna förordning. Det bör särskilt föreskrivas ändringar i de befintliga programmen för gemenskapsstöd. För att få en smidig övergång bör dessa ändringar tillämpas från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas.

(8)

Det verkar inte längre vara nödvändigt att ha ett särskilt stödsystem för produktion av bananer utanför de yttersta randområdena i gemenskapen eftersom det är en så liten andel av den totala gemenskapsproduktion som berörs.

(9)

Genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av vissa förordningar (3) införs det ett system med frikopplat inkomststöd för jordbruksföretag (nedan kallat ”systemet med samlat gårdsstöd”). Syftet med systemet var att det skulle bli möjligt att övergå från produktionsstöd till producentstöd.

(10)

I samband med omställningen till producentstöd kan informations- och infrastruktursåtgärder för landsbygdens utveckling spela en framträdande roll, och då kan ett mål vara en omställning av bananproduktionen och bananförsäljningen till att inriktas på olika kvalitets- och produktionsnormer, såsom ekonomiska produkter eller lokala sorter. Inom ramen för den turism som redan finns i dessa regioner kan man även saluföra bananer som särskild lokal produkt och därigenom skapa ett samband mellan konsumenter och lokala bananer såsom en identifierbar produkt.

(11)

För enhetlighetens skull är det lämpligt att det existerande systemet med kompensationsstöd för bananer avskaffas och att bananer inkluderas i systemet med samlat gårdsstöd. I detta syfte är det nödvändigt att inkludera kompensationsstödet för bananer i förteckningen över direktstöd som omfattas av det samlade gårdsstöd som avses i förordning (EG) nr 1782/2003. Åtgärder bör också vidtas för att medlemsstaterna skall kunna upprätta referensbelopp och stödberättigande hektar enligt systemet med samlat gårdsstöd på grundval av en representativ period som är lämplig för bananmarknaden och lämpliga objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Områden som är planterade med bananer som behandlas som fleråriga grödor bör inte undantas. De nationella taken bör ändras på lämpligt sätt. Åtgärder bör också vidtas så att kommissionen kan anta detaljerade regler och alla övergångsbestämmelser som behövs.

(12)

Avdelning II i förordning (EEG) nr 404/93 avser producentorganisationer och koncentrationsmekanismer. Målen med den existerande ordningen är att producentorganisationer bildas så att så många producenter som möjligt är medlemmar i dessa organisationer och att utbetalningen av kompensationsstödet begränsas till att omfatta producenter som är medlemmar i erkända producentorganisationer.

(13)

Ordningens första mål är uppnått eftersom en överväldigande majoritet av gemenskapens producenter nu är medlemmar i producentorganisationer. Det andra målet är obsolet eftersom kompensationsstödsystemet skall avskaffas. Det är därför inte längre nödvändigt att ha regler för producentorganisationer på gemenskapsnivå, vilket innebär att medlemsstaterna är fria att, om så är nödvändigt, anta regler som är anpassade för de särskilda förhållandena på deras territorier.

(14)

Systemet med att tillhandahålla stöd för att främja bildandet av producentorganisationer och administrationen av dessa bör därför avskaffas. Med tanke på rättssäkerheten och skyddet av berättigade förväntningar bör åtgärder vidtas för den fortsatta utbetalningen av sådant stöd till nyligen erkända producentorganisationer som redan omfattas av detta stöd.

(15)

De bestämmelser i förordning (EEG) nr 404/93 som gör det möjligt att erkänna och driva verksamheten för grupper som utövar en eller flera av de näringsverksamheter som har anknytning till produktion, avyttring eller bearbetning av bananer har inte fått någon praktisk tillämpning. De bör därför utgå.

(16)

Mot bakgrund av de ändringar som gjorts i bananordningen är det inte längre nödvändigt att ha en särskild förvaltningskommitté för bananer. Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (4) bör, vid behov, användas i stället.

(17)

Ett antal bestämmelser i förordning (EEG) nr 404/93 är obsoleta och bör för tydlighetens skull därför upphöra att gälla.

(18)

Förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(19)

Det bör fastställas att kommissionen antar alla närmare tillämpningsföreskrifter som är nödvändiga för att genomföra de ändringar som föreskrivs i denna förordning och de övergångsåtgärder som är nödvändiga för att underlätta övergången från de befintliga bestämmelserna till dem som fastställs genom denna förordning.

(20)

Anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (nedan kallad ”2005 års anslutningsakt”), denna förordning och förordning (EG) nr 2011/2006 (5) (socker och utsäde) ändrar alla förordning (EG) nr 1782/2003, och dessa ändringar bör träda i kraft samma datum. För rättssäkerhetens skull bör den ordning i vilken dessa ändringar skall tillämpas särskilt anges.

(21)

För att undvika en onödig förlängning av det nuvarande stödsystemet för bananer och för att få en enkel och effektiv förvaltning bör de ändringar som föreskrivs i denna förordning gälla så snart det är praktiskt möjligt, dvs. från och med regleringsåret 2007 för bananer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EEG) nr 404/93

Förordning (EEG) nr 404/93 ändras på följande sätt:

1.

Avdelningarna II och III, artiklarna 16–20, artikel 21.2, artikel 25 och artiklarna 30–32 skall utgå.

2.

Artikel 27.1 skall ersättas med följande:

”1.   Kommissionen skall bistås av den förvaltningskommitté för färsk frukt och färska grönsaker som avses i artikel 46.1 i förordning (EG) nr 2200/96.

Hänvisningar till förvaltningskommittén för bananer skall tolkas som hänvisningar till den kommitté som avses i punkt 1.”

3.

Artikel 29 skall ersättas med följande:

”Artikel 29

Medlemsstaterna skall förse kommissionen med de upplysningar som den behöver för att tillämpa denna förordning.”

4.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 29a

Närmare tillämpningsföreskrifter till denna förordning skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.2.”

Artikel 2

Ändringar av förordning (EG) nr 1782/2003

Förordning (EG) nr 1782/2003 i dess ändrade lydelse, inklusive 2005 års anslutningsakt och förordning (EG) nr 2011/2006 (socker och utsäde), skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 33.1 a skall ersättas med följande:

”a)

de har beviljats stöd under den referensperiod som avses i artikel 38 enligt minst ett av de stödsystem som anges i bilaga VI eller, när det gäller olivolja, under de regleringsår som avses i artikel 37.1 andra stycket eller, när det gäller sockerbetor, sockerrötter och cikoria, om de har erhållit marknadsstöd under den representativa period som avses i punkt K i bilaga VII eller, när det gäller bananer, om de har erhållit ersättning för inkomstbortfall under den representativa period som avses i punkt L i bilaga VII.”

2.

I artikel 37.1 skall följande stycke läggas till:

”När det gäller bananer skall referensbeloppet beräknas och justeras i enlighet med punkt L i bilaga VII.”

3.

Artikel 40.2 skall ersättas med följande:

”2.   Om hela referensperioden påverkades av force majeure eller exceptionella omständigheter skall medlemsstaten beräkna referensbeloppet på grundval av perioden 1997–1999 eller, när det gäller sockerbetor, sockerrör och cikoria, på grundval av det regleringsår som närmast föregår den representativa period som valts enligt punkt K i bilaga VII eller, när det gäller bananer, på grundval av det regleringsår som närmast föregår den representativa period som valts i enlighet med punkt L i bilaga VII. I detta fall skall punkt 1 gälla på motsvarande sätt.”

4.

Artikel 43.2 a skall ersättas med följande:

”a)

När det gäller de stöd för potatisstärkelse, torkat foder, utsäde, olivodlingar och tobak som förtecknas i bilaga VII det antal hektar där stöd beviljats för produktionen under referensperioden enligt beräkning i punkterna B, D, F, H och I i bilaga VII, när det gäller sockerbetor, sockerrör och cikoria det antal hektar som beräknats i enlighet med K.4 i samma bilaga och, när det gäller bananer, det antal hektar som har beräknats i enlighet med punkt L i samma bilaga.”

5.

I artikel 44.2 andra stycket skall orden ”eller som planterats med bananer” införas efter orden ”eller som omfattas av ett åtagande om tillfällig träda”.

6.

I artikel 51 a skall orden ”eller bananer” införas efter ordet ”humle” i slutet.

7.

I artikel 145 skall följande punkt införas efter punkt db:

”dc)

detaljerade regler om införandet av stöd för bananer i systemet med samlat gårdsstöd.”

8.

Artikel 155 skall ersättas med följande:

”Artikel 155

Andra övergångsbestämmelser

Ytterligare åtgärder för att underlätta övergången från de system som föreskrivs i de förordningar som anges i artiklarna 152 och 153, i förordning (EG) nr 1260/2001 och i rådets förordning (EEG) nr 404/93 (6) till de system som upprättas genom den här förordningen, särskilt sådana som berör tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 1259/1999 samt bilagan till den förordningen och artikel 6 i förordning (EG) nr 1251/1999 och från de bestämmelser som berör de förbättringsplaner som föreskrivs i förordning (EEG) nr 1035/72 till dem som avses i artiklarna 83–87 i den här förordningen får antas enligt det förfarande som avses i artikel 144.2 i den här förordningen. Förordningar och artiklar som det hänvisas till i artiklarna 152 och 153 skall fortsätta att tillämpas vid fastställandet av de referensbelopp som det hänvisas till i bilaga VII.

9.

Bilagorna skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Ändring av förordning (EG) nr 247/2006

Förordning (EG) nr 247/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 23 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Med undantag av de åtgärder som avses i artikel 16 skall de åtgärder som fastställs i denna förordning utgöra interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna i enlighet med artikel 2.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (7) för perioden till och med den 31 december 2006. Med verkan från och med den 1 januari 2007 skall samma åtgärder utgöra interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna i enlighet med artikel 3.1 b, eller direktstöd till jordbrukare i enlighet med artikel 3.1 c, i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (8).

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Gemenskapen skall finansiera de åtgärder som föreskrivs i avdelningarna II och III i denna förordning med följande årliga belopp:

(miljoner EUR)

 

Budgetåret 2007

Budgetåret 2008

Budgetåret 2009

Budgetåret 2010 och följande

De franska utomeuropeiska departementen

126,6

262,6

269,4

273

Azorerna och Madeira

77,9

86,6

86,7

86,8

Kanarieöarna

127,3

268,4

268,4

268,4”

c)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   De årliga belopp som avses i punkterna 2 och 3 skall inkludera utgifter som uppkommit i enlighet med de förordningar som avses i artikel 29.”

2.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 24a

1.   Medlemsstaterna skall senast den 15 mars 2007 till kommissionen inge sina övergripande program för att ta hänsyn till de ändringar som införs genom förordning (EG) nr 2011/2006 (9).

2.   Kommissionen skall utvärdera de föreslagna ändringarna och besluta om godkännande av dem senast fyra månader från det att de ingetts i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2.

3.   Genom undantag från artikel 24.3 skall ändringarna tillämpas från och med den 1 januari 2007.

3.

I artikel 28 skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Senast den 31 december 2009 och därefter vart femte år skall kommissionen överlämna en allmän rapport till Europaparlamentet och rådet med en redogörelse för verkningarna av de åtgärder, även inom banansektorn, som vidtagits i enlighet med denna förordning, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.”

4.

I artikel 30 skall följande stycke läggas till:

”Kommissionen får enligt samma förfarande också anta åtgärder för att underlätta övergången mellan den ordning som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 4040/93 (10) och den ordning som upprättats genom denna förordning.

Artikel 4

Övergångsåtgärder

1.   Trots artikel 1.1 i denna förordning

skall medlemsstaterna fortsätta att tillämpa artiklarna 5 och 6 och artikel 25.2 i förordning (EEG) nr 404/93 för producentorganisationer som de har erkänt senast den 31 december 2006 och till vilka stöd i enlighet med artikel 6.2 i den förordningen redan har betalats ut före det datumet, och

skall artikel 12 i den förordningen fortsätta att tillämpas avseende systemet med kompensationsstöd för 2006.

2.   Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 i förordning (EEG) nr 404/93.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EGT L 47, 25.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EUT L 42, 14.2.2006, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1).

(4)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 686/2004 (EUT L 106, 15.4.2004, s. 12).

(5)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(6)  EGT L 47, 25.2.1993, s. 1.”

(7)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1290/2005 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).

(8)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006.”

(9)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.”

(10)  EGT L 47, 25.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.”


BILAGA

Bilagorna till förordning (EG) nr 1782/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I skall raden beträffande bananer utgå.

2.

Följande rad skall läggas till i bilaga VI:

”Bananer

Artikel 12 i förordning (EEG) nr 404/93

Ersättning för inkomstbortfall”

3.

Följande punkt skall läggas till i bilaga VII:

”L.   Bananer

Medlemsstaterna skall fastställa det belopp som skall inkluderas i referensbeloppet för varje jordbrukare på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, t.ex.

a)

den kvantitet bananer som saluförs av den jordbrukaren för vilken ersättning för inkomstbortfall betalades i enlighet med artikel 12 i förordning (EEG) nr 404/93 under en representativ period mellan regleringsåren 2000 och 2005,

b)

de arealer på vilka de bananer som avses i första strecksatsen odlades, och

c)

den ersättning för inkomstbortfall som betalats ut till jordbrukaren under den period som avses i punkt a.

Medlemsstaterna skall beräkna de tillämpliga hektar som avses i artikel 43.2 i denna förordning på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, t.ex. de arealer som avses i punkt b.”

4.

Bilaga VIII skall ersättas med följande bilaga:

”BILAGA VIII

Nationella tak som avses i artikel 41

(tusen EUR)

Medlemsstat

2005

2006

2007

2008

2009

2010 och följande

Belgien

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danmark

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Tyskland

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grekland

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Spanien

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Frankrike

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irland

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italien

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nederländerna

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Österrike

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugal

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Finland

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Sverige

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Storbritannien

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”

5.

I bilaga VIII a skall kolumnen avseende Cypern ersättas med följande kolumn:

”Kalenderår

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 och följande

 

 

44 300”

 

 

 

 

 

 

 


Top