Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0782

2006/782/EG: Rådets beslut av den 24 oktober 2006 om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet

OJ L 328, 24.11.2006, p. 57–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 156 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 156 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/782/oj

24.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/57


RÅDETS BESLUT

av den 24 oktober 2006

om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet

(2006/782/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (3) har gemenskapen möjlighet att bevilja medlemsstaterna finansiellt stöd till bekämpning av vissa djursjukdomar. För närvarande är det enligt det beslutet också möjligt att bevilja finansiellt stöd från gemenskapen till bekämpning av infektiös laxanemi (ILA) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN), sjukdomar som båda drabbar laxfiskar.

(2)

När det gäller åtgärder för att bekämpa sjukdomar som infektiös laxanemi och infektiös hematopoietisk nekros kan finansiellt stöd från gemenskapen endast beviljas enligt rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn (4).

(3)

Mot bakgrund av antagandet av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (5) bör beslut 90/424/EEG ändras så att gemenskapens finansiella stöd också kan beviljas för bekämpningsåtgärder som medlemsstaterna vidtar för att bekämpa andra sjukdomar hos vattenbruksdjur, om inte annat följer av gemenskapens bestämmelser om bekämpning.

(4)

Medlemsstater kan få finansiellt stöd för att främja sin nationella fiskeri- och vattenbruksnäring i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (6). Genom artikel 32 i den förordningen tillåts medlemsstaterna att anslå medel för bekämpning av sjukdomar inom vattenbruket enligt villkoren i beslut 90/424/EEG.

(5)

Medlen för bekämpning av sjukdomar hos vattenbruksdjur bör anslås inom de operativa program som inrättas enligt förordning (EG) nr 1198/2006, vilkas budget fastställs i början av programperioden.

(6)

Finansiellt stöd från gemenskapen för bekämpning av sjukdomar hos vattenbruksdjur bör granskas vad gäller överensstämmelsen med de bestämmelser om bekämpning som fastställs i direktiv 2006/88/EG, i enlighet med samma förfaranden som tillämpas på sådan granskning och bekämpning för vissa sjukdomar hos landlevande djur.

(7)

De förfaranden för finansiellt stöd som fastställs i beslut 90/424/EEG bör därför tillämpas även på finansiellt stöd för bekämpning av sjukdomar hos vattenbruksdjur enligt förordning (EG) nr 1198/2006.

(8)

Detta beslut bör bli tillämpligt samtidigt med direktiv 2006/88/EG.

(9)

Beslut 90/424/EEG bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 90/424/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.1 skall följande strecksatser läggas till:

”epizootisk hematopoietisk nekros hos fisk (EHN),

epizootiskt ulcerativt syndrom hos fisk (EUS),

infektion orsakad av Bonamia exitiosa,

infektion orsakad av Perkinsus marinus,

infektion orsakad av Microcytos mackini,

Taura-syndrom hos kräftdjur,

Yellowhead disease hos kräftdjur.”

2.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 3b

Medlemsstaterna får inom de operativa program som inrättas i enlighet med artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (7) anslå medel för bekämpning av de exotiska sjukdomar hos vattenbruksdjur som avses i artikel 3.1 i detta beslut, i enlighet med förfarandena i artikel 3.3, 3.4 och 3.5 i detta beslut, under förutsättning att de minimiåtgärder för bekämpning som fastställs i kapitel V avsnitt 3 i direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (8) efterlevs.

3.

Artikel 5.2 skall ersättas med följande:

”2.   I enlighet med det förfarande som avses i artikel 41 får förteckningen i artikel 3.1, vartefter situationen förändras, kompletteras med sådana sjukdomar som skall anmälas i enlighet med rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen (9) och sjukdomar som kan överföras till vattenbruksdjur. Förteckningen får också ändras eller förkortas för att beakta resultaten av de åtgärder som man beslutat om på gemenskapsnivå för att bekämpa vissa sjukdomar.

4.

Följande punkt skall läggas till i artikel 24:

”13.   Medlemsstaterna får inom de operativa program som inrättas i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1198/2006 anslå medel för bekämpning av de sjukdomar hos vattenbruksdjur som anges i bilagan.

Medlen skall anslås i enlighet med förfarandena i denna artikel, med följande justeringar:

a)

Stödnivån skall överensstämma med nivån enligt förordning (EG) nr 1198/2006.

b)

Punkterna 8 och 9 i denna artikel skall inte tillämpas.

Bekämpningen skall ske i enlighet med artikel 38.1 i direktiv 2006/88/EG eller inom ramen för ett bekämpningsprogram som inrättas, godkänns och genomförs i enlighet med artikel 44 i det direktivet.”

5.

Följande strecksatser skall läggas till i bilagan, Grupp 1:

”Vårviremi hos karp (SVC).

Viral hemorragisk septikemi (VHS).

Infektion orsakad av koiherpesvirus (KHV).

Infektion orsakad av Bonamia ostreae.

Infektion orsakad av Marteilia refringens.

White spot disease hos kräftdjur.”

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 augusti 2008.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 24 oktober 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  Yttrande av den 27 april 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 88, 11.4.2006, s. 13. Yttrande avgivet efter icke-obligatoriskt samråd.

(3)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/53/EG (EUT L 29, 2.2.2006, s. 37).

(4)  EGT L 337, 30.12.1999, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 485/2005 (EUT L 81, 30.3.2005, s. 1).

(5)  Se sidan 14 i detta nummer av EUT.

(6)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

(7)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

(8)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.”

(9)  EGT L 378, 31.12.1982, s. 58. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2004/216/EG (EUT L 67, 5.3.2004, s. 27).”


Top