Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1406

Rådets förordning (EG) nr 1406/2006 av den 18 september 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

OJ L 265, 26.9.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 340–341 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 156 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 156 - 157

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; tyst upphävande genom 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1406/oj

26.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/8


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1406/2006

av den 18 september 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 34.1 b i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2) skall belopp som har inkasserats eller återkrävts enligt rådets förordning (EG) nr 1788/2003 (3) anses vara inkomster som skall avsättas för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4).

(2)

För att kunna göra budgetprognostiseringen bättre och budgetförvaltningen mer flexibel bör den avgift som införs genom förordning (EG) nr 1788/2003 göras tillgänglig redan vid inledningen av budgetåret. Därför bör avgiften betalas mellan den 16 oktober och den 30 november varje år.

(3)

För att den avgift som medlemsstaterna skall betala för perioden 2005–2006 skall vara tillgänglig i början av nästa budgetår bör det föreskrivas att bestämmelsen i fråga skall vara tillämplig från och med den 1 september 2006.

(4)

För Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade de ”nya medlemsstaterna”) angavs referenskvantiteterna för leveranser och direktförsäljning ursprungligen i tabell f i bilaga I till förordning (EG) nr 1788/2003. Därefter justerade kommissionen, mot bakgrund av de omställningar som producenterna hade begärt, varje medlemsstats referenskvantiteter i enlighet med artikel 8 i den förordningen.

(5)

De nationella referenskvantiteterna för direktförsäljning fastställdes mot bakgrund av den situation som rådde före anslutningen av de nya medlemsstaterna. Efter omstruktureringen av mjölksektorn i de nya medlemsstaterna och strängare hygienbestämmelser för direktförsäljning, har det visat sig att de enskilda producenterna i stor utsträckning har valt att inte ansöka om individuella referenskvantiteter för direktförsäljning. De totala individuella referenskvantiteter som tilldelats producenterna för direktförsäljning är därmed betydligt mindre än de nationella referenskvantiteterna och betydande oanvända kvantiteter blir därför kvar i de nationella reserverna för direktförsäljning.

(6)

För att komma till rätta med detta problem och göra det möjligt att använda de kvantiteter för direktförsäljning som kan ligga oanvända i de nationella reserverna, vore det lämpligt att under perioden 2005–2006 tillåta en enda överföring av referenskvantiteterna för direktförsäljning till referenskvantiteterna för leverans när en ny medlemsstat så begär.

(7)

Förordning (EG) nr 1788/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1788/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna är betalningsskyldiga gentemot gemenskapen avseende den avgift som utgår om den nationella referenskvantitet överskrids, som anges i bilaga I och som fastställts på nationell nivå separat för leveranser och direktförsäljning, och de skall betala in 99 % av den avgift de är skyldiga till Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) mellan den 16 oktober och den 30 november efter den berörda tolvmånadersperioden.”

2.

I artikel 8.1 skall följande stycke läggas till:

”För Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien får kommissionen, när den perioden har löpt ut och på begäran av den berörda medlemsstaten, enligt samma förfarande också justera fördelningen av de nationella referenskvantiteterna på leveranser och direktförsäljning för perioden 2005–2006. Denna begäran skall lämnas in till kommissionen före den 10 oktober 2006. Kommissionen skall därefter anpassa fördelningen så snart som möjligt.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1 skall tillämpas från och med den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 5 september 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 123. Förordningen senast ändrad genom 2005 års anslutningsakt.

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


Top