Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0073

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 73/2006 av den 2 juni 2006 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

OJ L 245, 7.9.2006, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 443–445 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 68 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 68 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 142 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/73/oj

7.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/44


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 73/2006

av den 2 juni 2006

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 38/2006 av den 10 mars 2006 (1).

(2)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna bör utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets beslut nr 2113/2005/EG av den 14 december 2005 om ändring av beslut nr 2256/2003/EG i syfte att förlänga programmet över 2006 för spridning av goda rutiner och övervakning av införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) (2).

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum med verkan från och med den 1 januari 2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande understrecksats skall läggas till i nionde strecksatsen i artikel 2.5 (Europaparlamentets och rådets beslut nr 2256/2003/EG) i protokoll 31 till avtalet:

”—

32005 D 2113: Europaparlamentets och rådets beslut nr 2113/2005/EG av den 14 december 2005 (EUT L 344, 27.12.2005, s. 34)”

.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 juni 2006.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147, 1.6.2006, s. 58.

(2)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 34.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top