Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0062

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 62/2006 av den 2 juni 2006 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

OJ L 245, 7.9.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 123 - 124

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(2)/oj

7.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/9


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 62/2006

av den 2 juni 2006

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 35/2006 av den 10 mars 2006 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 884/2004/EG av den 29 april 2004 om ändring av beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (2), rättat i EUT L 201, 7.6.2004, s. 1, bör införlivas med avtalet.

(3)

Beslut nr 884/2004/EG hänvisar till rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (3), rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond (4) och rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument (5), vilka inte är införlivade med avtalet.

(4)

Beslut nr 884/2004/EG hänvisar till rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät (6), inom ramen för vilken de avtalsslutande parternas samarbete är begränsat till att avse transeuropeiska nät på transportområdet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 5 (Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG) i bilaga XIII till avtalet skall ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats skall läggas till:

”—

32004 D 0884: Europaparlamentets och rådets beslut nr 884/2004/EG av den 29 april 2004 (EUT L 167, 30.4.2004, s. 1), rättat i EUT L 201, 7.6.2004, s. 1

.

2.

Texten i anpassning h skall ersättas med följande:

”I artikel 8.1 skall orden ’och med tillämpning av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar och direktiv 92/43/EEG’ inte gälla;”

3.

I anpassning i skall orden ”2.26 Island” ersättas med ”2.16 Island” och orden ”2.27 Norge” med ”2.17 Norge”.

4.

I anpassning j skall orden ”3.24 Norge” ersättas med ”3.16 Norge”.

5.

I anpassning k skall ordet ”(Flygplatser)” ersättas med ”(Flygplatsnätet)”, orden ”6.18 Island” med ”6.8 Island” och orden ”6.19 Norge” med ”6.9 Norge”.

Artikel 2

Texten till beslut nr 884/2004/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 3 juni 2006, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (7).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 juni 2006.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147, 1.6.2006, s. 53.

(2)  EUT L 167, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.

(4)  EGT L 130, 25.5.1994, s. 1.

(5)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 73.

(6)  EGT L 228, 23.9.1995, s. 1.

(7)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top