Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2184

Kommissionens förordning (EG) nr 2184/2005 av den 23 december 2005 om ändring av förordningarna (EG) nr 796/2004 och (EG) nr 1973/2004 angående tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

OJ L 347, 30.12.2005, p. 61–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 408–416 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 140 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 140 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2184/oj

30.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/61


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2184/2005

av den 23 december 2005

om ändring av förordningarna (EG) nr 796/2004 och (EG) nr 1973/2004 angående tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 September 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (1), särskilt artiklarna 7.1 och 24.1 samt artikel 145 c, l, m, n, p och r, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (2) bör ändras på flera områden till följd av att stödsystemen för bomull, olivolja och tobak har införts i systemet med samlat gårdsstöd. Framför allt bör det ansökningsförfarande och de kontrollåtgärder som skall genomföras inom ramen för stödsystemen ändras. Dessutom bör bestämmelserna i förordningen klargöras på vissa områden.

(2)

För tillämpningen av förordning (EG) nr 796/2004 bör begreppet jordbruksskifte definieras som en sammanhängande markareal där en enskild jordbrukare odlar grödor ur en bestämd odlingsgrupp. Av denna definition jämförd med artikel 49.3 i samma förordning bör det emellertid framgå att grödor av olika odlingsgrupper får odlas på en och samma sammanhängande markareal, om de olika stödsystemen tillåter det. I så fall bör en och samma areal betraktas som flera jordbruksskiften.

(3)

På grund av särdragen hos olivodlingsskiften, bör en särskild definition fastställas för dessa.

(4)

Enligt artikel 66.2 i förordning (EG) nr 796/2004 skall bristande efterlevnad av olika tvärvillkorskrav inom samma tvärvillkorsområde, enligt definitionen i artikel 2 led 31 i den förordningen, betraktas som en enda överträdelse när de olika påföljderna fastställs. Det bör klargöras att bristande efterlevnad av kraven på enskilda jordbrukare att bibehålla permanent betesmark, enligt artikel 4 i den förordningen, omfattas av samma tvärvillkorsområde som efterlevnaden av ”god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden”. De respektive definitionerna bör därför anpassas.

(5)

Eventuella uppgifter om produktionen av bomull, olivolja eller tobak bör begäras i samband med den samlade ansökan.

(6)

Jordbrukarna erhåller förtryckta ansökningsformulär och förtryckt grafiskt material. Om arealens storlek är felaktigt angiven på det förtryckta materialet, bör jordbrukaren ange den korrekta storleken. Detta är emellertid mycket svårt när den avvikande storleken beror på att olivträd har planterats på nya ställen. I dessa fall bör det räcka att jordbrukaren anger hur placeringen av olivträden har förändrats. Den behöriga myndigheten får då de uppgifter som krävs för att göra en ny beräkning av den exakta arealstorleken efter förändringen.

(7)

I enlighet med artikel 14.2 i förordning (EG) nr 796/2004 får medlemsstaterna göra undantag från vissa bestämmelser om enhetlig tillämpning under det första tillämpningsåret för systemet med samlat gårdsstöd. Det undantaget bör också tillämpas när nya delar införs i systemet med samlat gårdsstöd.

(8)

Dubbelkontrollerna av det samlade gårdsstödet bör även omfatta kontroller av de olika kriterier som jordbrukaren skall uppfylla vid ansökan om det grödspecifika stödet för bomull.

(9)

Ett fel som ofta konstateras vid dubbelkontrollerna är att den totala jordbruksarealen på ett referensskifte uppges vara något större än den faktiskt är. Om två eller flera jordbrukare som ansöker om stöd enligt samma stödsystem lämnar in en stödansökan för ett referensskifte och den totala anmälda arealen överstiger jordbruksarealen, men skillnaden ligger innanför den tolerans som fastställs enligt artikel 30.1 i förordning (EG) nr 796/2004, bör medlemsstaterna för enkelhetens skull ha rätt att besluta om en proportionell minskning av de berörda arealerna. Under vissa omständigheter bör de berörda jordbrukarna emellertid ha rätt att överklaga dessa beslut.

(10)

För att garantera effektiva kontroller av tobaksstödet enligt avdelning IV kapitel 10c i förordning (EG) nr 1782/2003 bör ett särskilt stickprov utföras i samband med kontroller på plats.

(11)

Erfarenheten har visat att vissa anpassningar kan göras av det minimiurval som skall väljas ut för att på plats kontrollera de jordbrukare som ansöker om stöd för nötter enligt avdelning IV kapitel 4 i förordning (EG) nr 1782/2003.

(12)

När det gäller utbetalningar av tobaksstöd enligt avdelning IV kapitel 10c i förordning (EG) nr 1782/2003 bör ett särskilt urval göras bland de företag som utför en första bearbetning för att på plats kontrollera företagen under den första bearbetningen och förberedelsen inför saluföring.

(13)

Eftersom det inte bara är jordbrukare som omfattas av bestämmelserna om provtagning i förordning (EG) nr 796/2004, bör artikel 27 i den förordningen anpassas.

(14)

De kriterier som skall beaktas vid riskanalysen när urvalet inför kontrollerna på plats görs, bör utvidgas med beaktande av de nya stödsystem som skall kontrolleras enligt förordning (EG) nr 796/2004.

(15)

Den rapport som skall utarbetas efter varje kontroll på plats bör innehålla de relevanta uppgifterna om olivträd.

(16)

Med tanke på särdragen i stödsystemen för bomull, olivolja och tobak enligt avdelning IV kapitlen 10a, 10b och 10c i förordning (EG) nr 1782/2003 bör särskilda kontrollbestämmelser antas.

(17)

Efter införandet av godkända branschorganisationer i samband med bomullsproduktion bör särskilda kriterier fastställas för kontroller på plats.

(18)

I enlighet med artikel 110k a och c i förordning (EG) nr 1782/2003 skall tobaksstödet beviljas på villkor att råtobaken kommer från ett bestämt produktionsområde och att den levereras enligt ett odlingsavtal. Stöd för tobaksproduktion får endast betalas ut efter en kontroll av leveranserna för att säkerställa att detta tillvägagångssätt faktiskt har följts. I flera medlemsstater utförs kontroller på den plats dit tobaken levereras snarare än där den bearbetas. För att förebygga oegentligheter bör det specificeras vilka kontroller som skall genomföras på dessa platser, liksom vilka kriterier som gäller för överföringen av råtobaken.

(19)

För att kunna säkerställa effektiva kontroller under den första bearbetningen och förberedelserna inför saluföringen bör råtobaken ställas under kontroll från det ögonblick då jordbrukaren levererar den till det företag som skall utföra den första bearbetningen. Av samma anledning bör tobak från både gemenskapen och tredjeland stå under kontroll tills den första bearbetningen och förberedelserna inför saluföringen har ägt rum.

(20)

Särskilda bestämmelser bör fastställas när det gäller beräkningsgrunden för både anmälda arealer och minskningar och uteslutningar för att ta hänsyn till de särdrag som gäller för ansökningar om stöd inom stödsystemen för tobak och bomull.

(21)

Särskilda bestämmelser bör fastställas för ytterligare betalningar som skall beviljas vid frivilligt genomförande av särskilda typer av jordbruk och kvalitetsproduktion.

(22)

Stödsystem som inte omfattas av avdelning III eller IV i förordning (EG) nr 1782/2003 men som förtecknas i bilaga I till den förordningen utgör också en del av systemen för direktstöd. Bestämmelsen om tvärvillkor gäller därför också för dem och ansökningarna om stöd inom ramen för dessa stödsystem bör också omfattas av stickprovskontroll.

(23)

Med tanke på särdragen i stödsystemen för bomull och tobak enligt avdelning IV kapitlen 10a och 10c i förordning (EG) nr 1782/2003 bör särskilda påföljder fastställas.

(24)

Tidigare erfarenheter visar att det bör preciseras vilka uppgifter som skall överlämnas till kommissionen.

(25)

I artikel 171ae i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IVa i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror (3) upprättas ett förfarande för det godkännande av branschorganisationer för bomullsproducerande jordbrukare som avses i artikel 110d i förordning (EG) nr 1782/2003. Bestämmelser bör fastställas för godkända branschorganisationer som inte längre uppfyller de fastställda kriterierna.

(26)

Förordningarna (EG) nr 796/2004 och (EG) nr 1973/2004 bör därför ändras.

(27)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 796/2004 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande led skall införas efter led 1:

”1a)

jordbruksskifte: en sammanhängande markareal där en enskild jordbrukare odlar grödor ur en bestämd odlingsgrupp,

1b)

olivodlingsskifte: ett jordbruksskifte med olivträd, enligt definitionen i punkt 1 a i bilaga XXIV till kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 (4),

b)

Led 31 skall ersättas med följande:

”31.

tvärvillkorsområden: de olika områden inom vilka föreskrivna verksamhetskrav skall vara uppfyllda enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1782/2003, liksom de krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som avses i artikel 5 i samma förordning,”

c)

Led 33 skall ersättas med följande:

”33.

normer: normer som fastställts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1782/2003 och bilaga IV till den förordningen, samt skyldigheterna när det gäller permanent betesmark enligt artikel 4 i denna förordning,”

d)

Led 35 skall ersättas med följande:

”35.

överträdelse: varje avvikelse från krav och normer,”

2.

Artikel 12 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall led e ersättas med följande:

”e)

i tillämpliga fall olivodlingsarealen uttryckt i GIS-olivhektar, i enlighet med punkterna 2 och 3 i bilaga XXIV till förordning (EG) nr 1973/2004,

f)

en försäkran från jordbrukaren om att han känner till kriterierna för stödsystemen i fråga.”

b)

I punkt 2 skall andra stycket utgå.

c)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   För den identifiering av jordbruksföretagets samtliga jordbruksskiften som avses i punkt 1 d skall det i de förtryckta blanketter som distribueras till jordbrukaren i enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 anges maximal stödberättigande areal per referensskifte enligt systemet med samlat gårdsstöd. I det grafiska material som tillhandahålls jordbrukaren enligt den bestämmelsen skall referensskiftenas gränslinjer samt deras unika identifiering anges, och jordbrukaren skall ange läget för varje jordbruksskifte.

När det gäller olivodlingsskiften skall det grafiska material som tillhandahålls jordbrukaren för varje olivodlingsskifte innehålla antalet stödberättigande olivträd och deras placering på skiftet samt olivarealen uttryckt i GIS-olivhektar i enlighet med punkt 3 i bilaga XXIV till förordning (EG) nr 1973/2004.

Vid ansökningar om stöd för olivodlingar enligt avdelning IV kapitel 10b i förordning (EG) nr 1782/2003 skall det grafiska material som tillhandahålls jordbrukaren för varje olivodlingsskifte innehålla uppgifter om

a)

antalet olivträd som inte berättigar till stöd och deras placering på skiftet,

b)

olivodlingsarealen uttryckt i GIS-olivhektar, i enlighet med punkt 2 i bilaga XXIV till förordning (EG) nr 1973/2004,

c)

den kategori under vilken en ansökan om stöd lämnats in enligt artikel 110i.2 i förordning (EG) nr 1782/2003,

d)

en angivelse, i tillämpliga fall, av att skiftet omfattas av ett program som har godkänts av kommissionen enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1638/98 (5) samt uppgifter om antalet olivträd som omfattas och hur de är placerade på skiftet.

4.   När ansökan lämnas in skall jordbrukaren ha korrigerat det förtryckta formulär som nämns i punkterna 2 och 3 om ändringar har skett (framför allt överföringar av stödrättigheter i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1782/2003) eller om uppgifterna i de förtryckta formulären är felaktiga.

Om storleken på en areal är felaktigt angiven skall jordbrukaren ange den korrekta storleken. Om olivträdens placering är felaktigt angiven i det grafiska materialet är jordbrukaren emellertid inte tvungen att ange arealens korrekta storlek uttryckt i GIS-olivhektar, utan bara trädens faktiska placering.

3.

I artikel 13 skall följande punkter läggas till:

”10.   Vid ansökan om grödspecifikt stöd för bomull enligt avdelning IV kapitel 10a i förordning (EG) nr 1782/2003 skall den samlade ansökan innehålla

a)

namnet på den sort av bomullsfrö som använts,

b)

de godkända branschorganisationers namn och adress, i tillämpliga fall, som jordbrukaren är medlem av.

11.   Vid ansökan om stöd för olivodlingar enligt avdelning IV kapitel 10b i förordning (EG) nr 1782/2003 skall den samlade ansökan för varje olivodlingsskifte innehålla antalet olivträd och deras placering på skiftet för följande träd:

a)

Olivträd som röjts och ersatts.

b)

Olivträd som röjts och inte ersatts.

c)

Ytterligare olivträd som planterats.

12.   Vid ansökan om stöd för tobak enligt avdelning IV kapitel 10c i förordning (EG) nr 1782/2003 skall den samlade ansökan innehålla

a)

en kopia av det odlingsavtal som avses i artikel 110k c i förordning (EG) nr 1782/2003 eller en hänvisning till dess registreringsnummer,

b)

uppgifter om vilken tobakssort som odlas på de olika jordbruksskiftena,

c)

en kopia av det kontrollintyg som har utfärdats av den behöriga myndigheten och på vilket det anges vilken mängd torkade tobaksblad, uttryckt i kilogram, som har levererats till det företag som utför den första bearbetningen.

Medlemsstaterna får besluta att uppgifterna enligt led c får lämnas in vid en senare tidpunkt, dock senast den 15 maj året efter skörden.”

4.

I artikel 14.2 skall följande stycke läggas till:

”Det undantag som föreskrivs i första stycket skall också gälla under det första året när nya sektorer införs i systemet med samlat gårdsstöd och stödrättigheterna ännu inte är slutgiltigt fastställda för de berörda jordbrukarna.”

5.

Artikel 24 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall följande led läggas till:

”i)

av jordbruksskiften som deklareras i den samlade ansökan och skiften som av medlemsstaten har godkänts för bomullsproduktion i enlighet med artikel 110b i förordning (EG) nr 1782/2003,

j)

av de uppgifter jordbrukarna har lämnat i den samlade ansökan om att de är medlemmar i en godkänd branschorganisation, de uppgifter som lämnas enligt artikel 13.10 b i denna förordning och de uppgifter som överlämnas av de godkända branschorganisationerna i fråga, så att det kan kontrolleras om de är berättigade till det ökade stödet enligt artikel 110f.2 i förordning (EG) nr 1782/2003.”

b)

I punkt 2 skall följande stycke läggas till:

”Om två eller flera jordbrukare ansöker om stöd enligt samma stödsystem för ett referensskifte och den totala anmälda arealen överstiger jordbruksarealen, men skillnaden ligger innanför den toleransgräns som fastställs enligt artikel 30.1, skall medlemsstaterna ha rätt att besluta om en proportionell minskning av de berörda arealerna. De berörda jordbrukarna får i detta fall överklaga beslutet om att minska arealen mot bakgrund av att någon av de andra aktuella jordbrukarna på deras bekostnad har deklarerat arealer som går utöver denna toleransgräns.”

6.

I artikel 26 skall punkt 1 ändras på följande sätt:

a)

Led c skall ersättas med följande:

”c)

5 % av alla jordbrukare som ansöker om tobaksstöd enligt avdelning IV kapitel 10c i förordning (EG) nr 1782/2003,

d)

10 % av alla jordbrukare som ansöker om arealstöd för nötter enligt avdelning IV kapitel 4 i förordning (EG) nr 1782/2003 i de fall en medlemsstat utnyttjar möjligheten att inte lägga till ett nytt skikt med GIS-information, i enlighet med artikel 6.3 i den här förordningen,

för 2006, när det gäller alla andra medlemsstater, minst 10 % av alla jordbrukare som ansöker om arealstöd för nötter enligt avdelning IV kapitel 4 i förordning (EG) nr 1782/2003, om det nya skiktet med GIS-information som föreskrivs i artikel 6.3 i denna förordning inte ger den säkerhet och fungerar på ett sätt som krävs för en korrekt förvaltning av stödsystemet.”

b)

Sista stycket skall ersättas med följande:

”Om det stickprov som görs enligt första stycket redan innehåller sökande för de stöd som avses i punkterna a–d i andra stycket, får dessa sökande räknas in i de kontrollfrekvenser som anges där.”

c)

I punkt 2 skall följande led läggas till:

”f)

20 % av de branschorganisationer som har godkänts i enlighet med artikel 110d i den förordningen och som jordbrukarna, i sina samlade ansökningar om det grödspecifika stödet för bomull i enlighet med avdelning IV kapitel 10a i förordning (EG) nr 1782/2003, har angivit att de är medlemmar av.

g)

5 % av de företag som utför den första bearbetningen när det gäller kontroller under den första bearbetningen och förberedelserna inför saluföringen i samband med ansökningar om tobaksstöd i enlighet med avdelning IV kapitel 10c i förordning (EG) nr 1782/2003.”

7.

Artikel 27 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 första stycket skall ersättas med följande:

”Urvalet inför kontrollerna på plats enligt denna förordning skall göras av den behöriga myndigheten, på grundval av en riskanalys och på ett sådant sätt att det är representativt i förhållande till de inlämnade ansökningarna. Varje år skall det göras en utvärdering av hur effektiva parametrarna i tidigare års riskanalyser har varit.”

b)

I punkt 2 skall led k ersättas med följande:

”k)

vid ansökan om det tobaksstöd som föreskrivs i avdelning IV kapitel 10c i förordning (EG) nr 1782/2003, den kvantitet råtobak, uppdelad per sort, som omfattas av odlingsavtal i förhållande till de anmälda tobaksarealerna,

l)

vid kontroller av de företag som utför den första bearbetningen i samband med ansökan om det tobaksstöd som föreskrivs i avdelning IV kapitel 10c i förordning (EG) nr 1782/2003, de olika storlekarna på företagen,

m)

andra faktorer som medlemsstaterna fastställer.”

8.

Artikel 28.1 c skall ersättas med följande:

”c)

De jordbruksskiften som kontrollerades, de som mättes upp (i tillämpliga fall även antalet olivträd och deras placering på skiftet), mätresultatet för varje uppmätt jordbruksskifte och de mätmetoder som användes.”

9.

Artikel 30.1 skall ersättas med följande:

”1.   Jordbruksskiftenas areal skall bestämmas på ett lämpligt sätt som anges av den behöriga myndigheten och som säkerställer mätning med en noggrannhet som minst motsvarar den som krävs för officiella mätningar enligt nationella regler. Den behöriga myndigheten får fastställa en toleransgräns för mätningarna, som inte får överstiga

a)

1,5 meter utanför jordbruksskiftets omkrets för skiften på mindre än 0,1 hektar,

b)

5 % av jordbruksskiftets areal eller 1,5 meter utanför jordbruksskiftets omkrets för övriga skiften. Den högsta toleransen för varje jordbruksskifte får i absoluta tal dock inte överstiga 1,0 hektar.

Den tolerans som fastställs i första stycket skall inte gälla för olivodlingsskiften vars areal uttrycks i GIS-olivhektar i enlighet med punkterna 2 och 3 i bilaga XXIV till förordning (EG) nr 1973/2004.”

10.

Följande artikel skall införas efter artikel 31:

”Artikel 31a

Kontroller på plats av godkända branschorganisationer

Vid kontroller på plats av godkända branschorganisationer i samband med ansökningarna om grödspecifikt stöd för bomull enligt avdelning IV kapitel 10a i förordning (EG) nr 1782/2003, skall efterlevnaden av kriterierna för godkännande av dessa organisationer kontrolleras, liksom deras medlemsförteckningar och den skala som avses i artikel 110e i den förordningen.”

11.

Följande underavsnitt skall införas i avdelning III kapitel II avsnitt II:

”Underavsnitt IIb

Kontroller på plats i samband med ansökningar om tobaksstöd

Artikel 33b

Kontroll av leveranser

1.   I samband med ansökningarna om tobaksstöd enligt avdelning IV kapitel 10c i förordning (EG) nr 1782/2003 skall alla leveranser kontrolleras. Alla leveranser måste vara godkända av den behöriga myndigheten, som på förhand skall ha underrättats därom så att den kan fastställa leveransdag. Vid en kontroll skall den behöriga myndigheten kontrollera att den har godkänt leveransen på förhand.

2.   När den oberedda tobaken levereras till en godkänd inköpscentral enligt artikel 171ck.2 i förordning (EG) nr 1973/2004 får den, efter att ha kontrollerats, endast lämna inköpscentralen för att överföras till bearbetningsanläggningen. Efter kontrollen skall tobaken samlas i klart avgränsade kvantiteter.

Överföringen av dessa kvantiteter till bearbetningsanläggningen skall godkännas skriftligen av den behöriga myndigheten, som på förhand skall ha underrättas därom så att den exakt kan fastställa vilket transportmedel som använts, transportvägen, avgångs- och ankomsttider samt vilka avgränsade kvantiteter tobak som transporterats.

3.   När tobaken anländer till bearbetningsanläggningen skall det behöriga kontrollorganet, framför allt genom att väga tobaken, kontrollera att det verkligen är de avgränsade kvantiteter som kontrollerades i inköpscentralerna som faktiskt har levererats.

Den behöriga myndigheten får fastställa särskilda kriterier som den finner nödvändiga för kontrollen.

Artikel 33c

Tillsyn och kontroller under den första bearbetningen och förberedelserna inför saluföringen

1.   Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att råtobaken ställs under kontroll från det ögonblick då den levereras från jordbrukaren till det företag som skall utföra den första bearbetningen.

Denna tillsyn skall säkerställa att råtobaken inte kan frisläppas innan den första bearbetningen och förberedelserna inför saluföringen har avslutats och att ingen råtobak kontrolleras mer än en gång.

2.   Vid kontrollerna under den första bearbetningen och förberedelserna inför saluföringen av tobaken skall det kontrolleras att artikel 171cb i förordning (EG) nr 1973/2004 efterlevs, särskilt när det gäller de kvantiteter råtobak i varje företag som kontrolleras, och det skall göras åtskillnad mellan råtobak tillverkad i gemenskapen och råtobak med ursprung i eller som kommer från tredjeland. Därför skall kontrollerna omfatta

a)

kontroller av bearbetningsföretagets lager,

b)

kontroller när tobaken lämnar kontrollplatsen efter den första bearbetningen och förberedelserna inför saluföring,

c)

alla ytterligare kontrollåtgärder som medlemsstaten bedömer vara nödvändiga, särskilt för att säkerställa att bidrag inte betalas ut för råtobak med ursprung i eller som importerats från tredjeland.

3.   Kontroller enligt denna artikel skall genomföras på den plats där råtobaken bearbetas. Inom en tidsfrist som skall fastställas av medlemsstaten skall de berörda företagen skriftligen meddela respektive behörigt organ på vilka platser bearbetningen kommer att äga rum. Medlemsstaterna får också fastställa vilka upplysningar de företag som utför den första bearbetningen skall lämna till de behöriga organen.

4.   Kontroller enligt denna artikel skall alltid vara oanmälda.”

12.

Artikel 38 skall ersättas med följande:

”Artikel 38

Särskilda bestämmelser om ytterligare betalningar

När det gäller den ytterligare betalning som skall beviljas för särskilda typer av jordbruk eller för kvalitetsproduktion enligt artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 och de ytterligare betalningar som anges i artiklarna 119 och 133 i den förordningen skall medlemsstaterna när så är lämpligt tillämpa bestämmelserna i denna avdelning. Om bestämmelserna på grund av stödsystemets struktur inte är tilllämpliga, skall medlemsstaterna fastställa föreskrifter om kontroller som säkerställer en kontrollnivå som motsvarar den nivå som följer av denna avdelning.”

13.

I artikel 44.1 skall första stycket ersättas med följande:

”Den behöriga kontrollmyndigheten skall kontrollera efterlevnaden av de krav eller normer som ingår i dess ansvarsområde hos minst 1 % av alla jordbrukare som lämnar in stödansökningar inom ramen för de system för direktstöd, enligt betydelsen i artikel 2 d i förordning (EG) nr 1782/2003, som den behöriga kontrollmyndigheten ansvarar för.”

14.

Artikel 50 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   När det gäller stödansökningar inom ramen för arealrelaterade stödsystem, utom i fråga om stärkelsepotatis, utsäde och tobak enligt avdelning IV kapitlen 6, 9 respektive 10c i förordning (EG) nr 1782/2003, skall den deklarerade arealen användas för beräkning av stödet, om det konstateras att den faktiska arealen för en viss odlingsgrupp är större än den deklarerade arealen.”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   När det gäller stödansökningar inom ramen för arealrelaterade stödsystem, utom i fråga om stärkelsepotatis, utsäde och tobak enligt avdelning IV kapitlen 6, 9 respektive 10c i förordning (EG) nr 1782/2003, skall den för den relevanta odlingsgruppen fastställda arealen ligga till grund för beräkningen av stödet, om den areal som deklareras i en samlad ansökan är större än den för odlingsgruppen fastställda arealen, utan att detta påverkar en eventuell minskning av eller uteslutning från stöd i enlighet med artiklarna 51 och 53.”

15.

Artikel 51 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 första stycket skall ersättas med följande:

”Om, i fråga om en odlingsgrupp, den deklarerade arealen för ett arealrelaterat stödsystem, utom de för stärkelsepotatis, utsäde och tobak enligt avdelning IV kapitlen 6, 9 respektive 10c i förordning (EG) nr 1782/2003, överskrider den fastställda arealen enligt artikel 50.3, 50.4 och 50.5 i den här förordningen, skall stödet beräknas på grundval av den fastställda arealen, minskad med två gånger den konstaterade skillnaden, om denna skillnad utgör mer än 3 % eller två hektar, dock högst 20 %, av den fastställda arealen.”

b)

Punkt 2 första stycket skall ersättas med följande:

”Om, i fråga om den totala fastställda areal som omfattas av den samlade ansökan, utom för stärkelsepotatis, utsäde och tobak enligt avdelning IV kapitlen 6, 9 respektive 10c i förordning (EG) nr 1782/2003, den deklarerade arealen överskrider den fastställda arealen enligt artikel 50.3, 50.4 och 50.5 i den här förordningen med mer än 30 %, skall det stöd som jordbrukaren enligt artikel 50.3, 50.4 och 50.5 i denna förordning skulle ha varit berättigad till enligt dessa stödsystem avslås för kalenderåret i fråga.”

16.

Artikel 52 skall ändras på följande sätt:

a)

Rubriken skall ersättas med följande:

”Artikel 52

Minskningar vid oegentligheter som rör storleken på de arealer som deklarerats i samband med utbetalning av stöd för stärkelsepotatis, utsäde och tobak”

b)

Punkterna 1 och 2 skall ersättas med följande:

”1.   Om det visar sig att den odlade potatis- eller tobaksarealen är mer än 10 % mindre än den areal som deklarerats för stöd för stärkelsepotatis eller tobak enligt avdelning IV kapitel 6 respektive 10c i förordning (EG) nr 1782/2003, skall det stöd som skall betalas minskas med två gånger den konstaterade skillnaden.

2.   Om det visar sig att den odlade utsädesarealen är mer än 10 % högre än den areal som deklarerats för stöd för utsäde enligt avdelning IV kapitel 9 i förordning (EG) nr 1782/2003, skall det stöd som skall betalas minskas med två gånger den konstaterade skillnaden.”

17.

Följande artiklar skall införas efter artikel 54:

”Artikel 54a

Minskning och uteslutning vid ansökningar om stöd för tobak

Om det konstateras att tobaken inte återplanterades på det skifte som angavs i odlingsavtalet senast den 20 juni skördeåret, skall, utan att det påverkar tillämpningen av eventuella minskningar och uteslutningar enligt artiklarna 51 och 53,

a)

50 % av stödet för skörden i fråga avslås om återplanteringen sker före den 30 juni,

b)

rätten till stöd för skörden i fråga avslås om återplanteringen sker efter den 30 juni.

De minskningar eller uteslutningar som anges i led a och b i första stycket skall inte tillämpas om jordbrukaren, i enlighet med artikel 171cd.4 i förordning (EG) nr 1973/2004, kan motivera förseningen på ett för den behöriga myndigheten nöjaktigt sätt.

Om det konstateras att det skifte där tobaken odlas avviker från det skifte som anges i odlingsavtalet, skall stödet till den berörda jordbrukaren minskas med 5 % för den aktuella skörden.

Artikel 54b

Minskningar och uteslutningar i samband med grödspecifikt stöd för bomull

Om det konstateras att jordbrukaren inte uppfyller sina åtaganden från artikel 171af.1 och 171af.2 i förordning (EG) nr 1973/2004 skall jordbrukaren, utan att det påverkar eventuella minskningar och uteslutningar som tillämpas i enlighet med artikel 51 eller 53, mista rätten till det ökade stödet enligt artikel 110f.2 i förordning (EG) nr 1782/2003. Dessutom skall stödet för bomull per stödberättigad hektar enligt artikel 110c för den jordbrukaren minskas med det ökningsbelopp som anges i artikel 110f.2 i förordning (EG) nr 1782/2003.”

18.

Artikel 63 skall ersättas med följande:

”Artikel 63

Iakttagelser beträffande ytterligare betalningar

När det gäller den ytterligare betalning som skall beviljas för särskilda typer av jordbruk eller för kvalitetsproduktion enligt artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 och de ytterligare betalningar som anges i artiklarna 119 och 133 i den förordningen skall medlemsstaterna utfärda föreskrifter om minskningar och uteslutningar som i allt väsentligt motsvarar bestämmelserna i denna avdelning.”

19.

I artikel 64 skall andra stycket ersättas med följande:

”Om den berörda personen i det fall som avses i artikel 22 i förordning (EG) nr 1973/2004 inte återupptar produktionen innan tidsfristen för ansökan löper ut, skall den individuella referenskvantiteten anses vara noll. I detta fall skall den berörda personens stödansökan för det aktuella året avslås. Ett belopp som motsvarar det belopp som begärs i den avslagna ansökan skall räknas av mot stödutbetalningar enligt de stödsystem som avses i avdelningarna III och IV i förordning (EG) nr 1782/2003 och som personen är berättigad till i samband med ansökningar som han lämnar in under det kalenderår som följer på det kalenderår då konstaterandet gjordes.”

20.

Artikel 76.1 skall ändras på följande sätt:

a)

Led b och c skall ersättas med följande:

”b)

Uppgifter om antalet ansökningar, den sammanlagda arealen, det totala antalet djur och den totala kvantiteten, fördelade på de enskilda stödsystemen.

c)

Uppgifter om det antal ansökningar, den sammanlagda areal, det totala antalet djur och den totala kvantitet, som kontrolleras.”

b)

Andra stycket skall ersättas med följande:

”Samtidigt som de meddelanden om djurbidrag som avses i första stycket överlämnas till kommissionen, skall medlemsstaterna meddela det sammanlagda antalet stödmottagare enligt de stödsystem som omfattas av det integrerade systemet samt resultaten av kontrollerna av tvärvillkoren i enlighet med avdelning III kapitel III.”

Artikel 2

Artikel 171ae i förordning (EG) nr 1973/2004 skall ersättas med följande:

”Artikel 171ae

Godkännande av branschorganisationer

1.   Varje år skall medlemsstaterna, före den 31 december för det påföljande årets sådd, godkänna alla branschorganisationer som ansökt om godkännande och som

a)

omfattar en sammanlagd areal över en gräns (minst 10 000 hektar) som fastställts av medlemsstaten och svarar mot villkoren för godkännande enligt artikel 171a samt omfattar minst ett rensningsföretag,

b)

bedriver en väl definierad verksamhet, som bland annat syftar till

att öka utnyttjandet av den orensade bomull som framställs,

att förbättra kvaliteten på orensad bomull så att den svarar mot rensningsföretagens behov,

att främja miljövänliga metoder,

c)

har antagit en intern arbetsordning med bestämmelser som rör

villkoren för medlemskap och avgifter, i överensstämmelse med nationell lagstiftning och gemenskapens lagstiftning,

i förekommande fall, en skala för differentiering av stödet per kategori skiften, som skall fastställas särskilt med hänsyn till kvaliteten på den orensade bomull som skall levereras.

För 2006 skall medlemsstaterna godkänna branschorganisationerna för bomullsproduktion före den 28 februari 2006.

2.   Om det konstateras att en godkänd branschorganisation inte uppfyller kriterierna för godkännande enligt punkt 1 skall medlemsstaten dra in godkännandet, såvida inte åtgärder vidtas för att iaktta kriterierna inom en rimlig tid. Medlemsstaten skall meddela branschorganisationen om den har planer på att dra in godkännandet och samtidigt motivera varför. Medlemsstaten skall ge branschorganisationen möjlighet att lämna synpunkter under en angiven tidsperiod. Om godkännandet dras in skall medlemsstaten se till att lämpliga påföljder införs.

En jordbrukare som är medlem av en godkänd branschorganisation och som får sitt godkännande indraget i enlighet med första stycket skall förlora rätten till det ökade stöd som anges i artikel 110f.2 i förordning (EG) nr 1782/2003.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas på stödansökningar som avser år eller stödperioder som börjar den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 118/2005 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 15).

(2)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1954/2005 (EUT L 314, 30.11.2005, s. 10).

(3)  EUT L 345, 20.11.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2182/2005 (Se sidan 31 i detta nummer av EUT).

(4)  EUT L 345, 20.11.2004, s. 1.”

(5)  EGT L 210, 28.7.1998, s. 32.”


Top