Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2108

Kommissionens förordning (EG) nr 2108/2005 av den 21 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 923/2005 om överföring till och saluföring på den portugisiska marknaden av 80000 ton vete, 80000 ton majs och 40000 ton korn som lagras hos det ungerska interventionsorganet

OJ L 337, 22.12.2005, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2108/oj

22.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2108/2005

av den 21 december 2005

om ändring av förordning (EG) nr 923/2005 om överföring till och saluföring på den portugisiska marknaden av 80 000 ton vete, 80 000 ton majs och 40 000 ton korn som lagras hos det ungerska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Till följd av väderförhållandena under regleringsåret 2004/05, vilka ledde till allvarlig torka i Portugal, antog kommissionen förordning (EG) nr 923/2005 (2) angående tillåtelse av överföring till och saluföring på den portugisiska marknaden av vissa kvantiteter spannmål som lagras hos det ungerska interventionsorganet.

(2)

I artikel 1 i förordning (EG) nr 923/2005 föreskrivs det att produkterna skall transporteras till Portugal och avsättas till användning som djurfoder före den 31 december 2005.

(3)

Enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 923/2005 skall saluföringen av spannmål vara förbehållen de sammanslutningar och kooperativ som håller nötkreatur, får och getter, samt bearbetningsanläggningar som har upprättat samarbetsavtal med sådana sammanslutningar eller kooperativ.

(4)

På grund av administrativa förseningar i samband med utarbetandet av transportavtalet har de portugisiska myndigheterna begärt att tidsfristen för överföring till och saluföring på den portugisiska marknaden skall förlängas till och med den 30 april 2006. De begär också att få utvidga försäljningen till att omfatta alla sektorer som berördes av den torka som påverkade Portugals jordbruksekonomi.

(5)

Med beaktande av situationen på den portugisiska marknaden, framför allt torkans långvariga effekter på Portugals jordbruksekonomi och de ekonomiska aktörernas spannmålsförsörjning, bör de portugisiska myndigheternas begäran bifallas och spannmålsleveranser därmed tillåtas till alla berörda ekonomiska aktörer.

(6)

Förordning (EG) nr 923/2005 bör därför ändras.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 923/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 skall ”den 31 december 2005” ersättas med ”den 30 april 2006”.

2.

I artikel 7 skall andra stycket ersättas med följande:

”Genom tillämpning av artikel 4 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall saluföringen uteslutande ske för konsumtion i Portugal.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11.).

(2)  EUT L 156, 18.6.2005, s. 8.


Top