Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2106

Kommissionens förordning (EG) nr 2106/2005 av den 21 december 2005 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på Internationell redovisningsstandard (IAS) 39 (Text av betydelse för EES)

OJ L 337, 22.12.2005, p. 16–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 383–386 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 137 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 137 - 140

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2008; tyst upphävande genom 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2106/oj

22.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2106/2005

av den 21 december 2005

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på Internationell redovisningsstandard (IAS) 39

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 (2) antogs vissa internationella standarder och tolkningar på redovisningsområdet som förelåg per den 14 september 2002.

(2)

Med undantag för vissa bestämmelser om en oinskränkt säkringsredovisning av verkligt värde godkände kommissionen Internationell redovisningsstandard (IAS) 39 genom kommissionens förordning (EG) nr 2086/2004 av den 19 november 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på införandet av IAS 39 (3). Genom kommissionens förordning (EG) nr 1864/2005 (4) antog kommissionen en förbättrad IAS 39 för begränsad säkringsredovisning av verkligt värde.

(3)

Den 14 april 2005 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) en ändring av IAS 39, som särskilt gör det möjligt för företagen att under vissa omständigheter identifiera en prognostiserad koncernintern transaktion i utländsk valuta som en säkrad post i koncernredovisningen. Det tillhör gängse riskhanteringspraxis att valutarisken i en prognostiserad koncernintern transaktion identifieras som den säkrade posten, och den nuvarande IAS 39 uteslöt säkringsredovisning av sådana poster. Enligt den nuvarande IAS 39 kan endast transaktioner utanför företaget identifieras som säkrade poster.

(4)

Överläggningarna med den tekniska sakkunskapen på området ger stöd för slutsatsen att ändringarna av IAS 39 uppfyller de tekniska kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(5)

Förordning (EG) nr 1725/2003 bör därför ändras i enlighet därmed.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning överensstämmer med yttrandet från föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till förordning (EG) nr 1725/2003 ändras Internationell redovisningsstandard (IAS) 39 i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Varje företag skall börja tillämpa ändringarna av IAS 39 enligt bilagan till denna förordning senast den dag som inleder dess räkenskapsår 2006.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2005.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261, 13.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1910/2005 (EUT L 305, 24.11.2005, s. 4).

(3)  EUT L 363, 9.12.2004, s. 1.

(4)  EUT L 299, 16.11.2005, s. 45.


BILAGA

Internationell redovisningsstandard (IAS) 39 skall ändras på följande sätt:

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

IAS Nr

Titel

IAS 39

Finansiella instrument: Redovisning och värdering

Mångfaldigande tillåtet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålles utanför EES, med undantag för rätten att mångfaldiga för enskilt bruk eller annars i överensstämmelse med god sed. Ytterligare information kan fås från IASB på Internet (www.iasb.org).

1.

Punkt 80 skall ersättas med följande:

”80.

För säkringsredovisning kan endast tillgångar, skulder, bindande åtaganden eller högst sannolika prognostiserade transaktioner som inbegriper en part utanför företaget identifieras som säkrade poster. Därav följer att säkringsredovisning av transaktioner mellan företag eller delar av företag inom samma koncern endast får tillämpas på de företagens eller rörelsegrenarnas enskilda eller separata finansiella rapporter och inte på koncernredovisningen. Ett undantag är att valutarisken i en koncernintern monetär post (t.ex. obetalda/förutbetalda intäkter eller kostnader mellan två dotterbolag) kan uppfylla villkoren för att identifieras som en säkrad post i koncernredovisningen om den leder till en exponering för kursvinster eller kursförluster som inte helt elimineras i koncernredovisningen i enlighet med IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser. I enlighet med IAS 21 kan valutakursvinster och valutakursförluster som uppstår på grund av koncerninterna monetära poster inte helt elimineras mot andra koncerninterna mellanhavanden om den monetära posten ingår i en transaktion mellan två företag i koncernen som använder olika funktionella valutor. Dessutom kan valutarisken i en högst sannolik prognostiserad koncernintern transaktion uppfylla villkoren för en säkrad post i koncernredovisningen under förutsättning att transaktionen sker i en annan valuta än den funktionella valuta som används av det företaget som utför transaktionen och att valutarisken kommer att påverka koncernresultaträkningen.”

2.

Följande punkter skall införas som punkterna 108A och 108B:

”108A.

Ett företag skall tillämpa sista meningen i punkt 80 samt punkterna AG99A och AG99B för räkenskapsår som startar efter den 1 januari 2006. Tidigare tillämpning välkomnas. Om ett företag har identifierat en extern prognostiserad transaktion som en säkrad post som

a)

sker i den funktionella valuta som används av det företag som genomför transaktionen,

b)

ger upphov till en exponering som kommer att påverka den koncernresultaträkningen (dvs. sker i en annan valuta än koncernens rapportvaluta), och

c)

skulle ha uppfyllt villkoren för säkringsredovisning om den inte hade gjorts i den funktionella valuta som används av det företag som genomför transaktionen,

får företaget tillämpa säkringsredovisning i koncernredovisningen för perioden eller perioderna före dagen för tillämpningen av sista meningen i punkt 80, samt punkterna AG99A och AG99B.

108B.

Ett företag behöver inte tillämpa punkt AG99B på jämförande information som avser perioder före tillämpningsdagen för sista meningen i punkt 80 och punkt AG99A.”

3.

I bilaga A, Tillämpningsråd, skall punkterna AG99A och AG99B numreras om till AG99C och AG99D och följande artiklar AG99A, AG99B och AG133 skall infogas:

”AG99A.

I punkt 80 anges att valutarisken i en högst sannolik prognostiserad koncernintern transaktion kvalificeras som en säkrad post i koncernredovisningen under förutsättning att transaktionen sker i en annan valuta än den funktionella valuta som används av det företag som utför transaktionen och att valutarisken kommer att påverka koncernresultaträkningen. Det berörda företaget kan för tillämpningen av denna förordning vara moderbolag, dotterbolag, associerat bolag, gemensamt företag eller filial. Om valutarisken i en prognostiserad koncernintern transaktion inte påverkar koncernresultaträkningen kan den koncerninterna transaktionen inte identifieras som en säkrad post. Detta är vanligtvis fallet för betalningar av royaltyer och räntor eller förvaltningsavgifter mellan företag inom samma koncern, såvida transaktionen inte har samband med en extern transaktion. Om däremot valutarisken i en prognostiserad koncernintern transaktion påverkar koncernresultaträkningen kan den koncerninterna transaktionen identifieras som en säkrad post. Ett exempel är prognostiserad försäljning eller köp av inventarier mellan företag inom samma koncern, om inventarierna därefter säljs vidare till en part utanför koncernen. På samma sätt kan en prognostiserad koncernintern försäljning av en anläggning och utrustning från det företag i koncernen som tillverkade dem till ett företag som kommer att använda anläggningen och utrustningen i sin verksamhet, påverka koncernresultaträkningen. Detta skulle t.ex. kunna ske genom att anläggningen och utrustningen skrivs ned av det företag som förvärvar dem, och det belopp som anläggningen och utrustningen ursprungligen värderades till kan ändras om den prognostiserade koncerninterna transaktionen görs i en annan valuta än det förvärvande företagets funktionsvaluta.

AG99B.

Om en säkring av en prognostiserad koncernintern transaktion kan omfattas av säkringsredovisning skall alla vinster och förluster som redovisas direkt som eget kapital enligt punkt 95a klassificeras om till resultat under samma period(er) som den säkrade transaktionens valutarisk påverkar koncernresultaträkningen.

AG133.

Ett företag kan ha identifierat en prognostiserad koncernintern transaktion som en säkrad post i början av ett räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller därefter (eller, om det gäller omräkning av jämförande information, i början av en tidigare jämförbar period) i en säkring som skulle omfattas av säkringsredovisning enligt denna standard (i sin ändrade form genom sista meningen i punkt 80). I så fall får företaget använda den identifieringen för att tillämpa säkringsredovisning i koncernredovisningen från och med början av det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller därefter (eller från början av en tidigare jämförbar period). Dessa företag skall även tillämpa punkterna AG99A och AG99B från början av det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller därefter. I enlighet med punkt 108B behöver företaget dock inte tillämpa punkt AG99B på jämförbar information från tidigare perioder.”


Top