Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2103

Rådets förordning (EG) nr 2103/2005 av den 12 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 3605/93 vad gäller de statistiska uppgifternas kvalitet i samband med förfarandet vid alltför stora underskott

OJ L 337, 22.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 243–248 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 166 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 166 - 171

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2103/oj

22.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2103/2005

av den 12 december 2005

om ändring av förordning (EG) nr 3605/93 vad gäller de statistiska uppgifternas kvalitet i samband med förfarandet vid alltför stora underskott

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 104.14 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen är skyldig att tillhandahålla de statistiska uppgifter som skall användas för tillämpningen av det protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Kommissionen sammanställer inte dessa uppgifter direkt utan förlitar sig på de uppgifter som de nationella myndigheterna sammanställer och rapporterar i enlighet med artikel 3 i protokollet.

(2)

Uppdraget som statistikmyndighet utövas för kommissionens räkning i detta avseende av Eurostat. Som den tjänstegren inom kommissionen som fått i uppdrag att framställa gemenskapsstatistik för kommissionens räkning skall Eurostat utföra sina uppgifter i enlighet med principerna om opartiskhet, tillförlitlighet, relevans, kostnadseffektivitet, statistikens förtrolighet och insyn, i enlighet med kommissionens beslut 97/281/EG av den 21 april 1997 om Eurostats uppgift vad gäller framställning av gemenskapsstatistik (3). Medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters genomförande av kommissionens rekommendation av den 25 maj 2005 om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar bör stärka principen om yrkesmässigt oberoende, resursernas tillräcklighet och de statistiska uppgifternas kvalitet.

(3)

Rådets förordning (EG) nr 3605/93 av den 22 november 1993 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott (4), fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, innehåller de definitioner som är relevanta för förfarandet vid alltför stora underskott samt en tidsplan för rapportering till kommissionen om årligt offentligt underskott och årlig offentlig skuldnivå och andra årliga uppgifter om de offentliga finanserna. I sin nuvarande lydelse innehåller förordningen inga bestämmelser om kvalitetsbedömningen av de uppgifter som medlemsstaterna rapporterar eller om kommissionens tillhandahållande av uppgifter.

(4)

Efter ett förslag från kommissionen antog rådet (ekonomiska och finansiella frågor) den 18 februari 2003 en kod för bästa praxis vid sammanställning och rapportering av uppgifter i samband med förfarandet vid alltför stora underskott, i en strävan att klargöra och effektivisera rutinerna – såväl i medlemsstaterna som inom kommissionen – för sammanställning och rapportering av den offentliga sektorns finanser enligt Europeiska nationalräkenskapssystemet 1995 (ENS 95) (5), särskilt uppgifter om underskott och skuldsättning i den offentliga sektorn i samband med förfarandet vid alltför stora underskott.

(5)

Vid en revidering av tidsfristerna för rapportering av uppgifter i samband med förfarandet vid alltför stora underskott bör full överensstämmelse säkerställas med tidsfristerna för ENS-programmet (6) för överlämnande av uppgifter om offentliga utgifter och inkomster, finansiella balansräkningar, ekonomiska transaktioner och skulder kvartalsvis och årligen. Syftet med revideringen av tidsfristerna för rapportering är att effektivisera medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter, och revideringen kommer i framtiden att medföra vissa ändringar i ENS-95-programmet för överlämnande av uppgifter, vilka kommer att införas genom en kommissionsförordning.

(6)

För att övervakningen av de offentliga finanserna skall anses trovärdig måste statistiken vara tillförlitlig. Det är av yttersta vikt att de uppgifter som medlemsstaterna lämnar i enlighet med förordning (EG) nr 3605/93 och som kommissionen tillhandahåller rådet i enlighet med protokollet är av hög kvalitet.

(7)

För att förbättra kvaliteten på de faktiska uppgifter om de offentliga finanserna som rapporteras inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott är det nödvändigt att vidta åtgärder som bygger på existerande bästa praxis och gör det möjligt för rådet och kommissionen att fullgöra sitt uppdrag enligt fördraget. Kvalitetsbedömningens viktigaste inslag anges i det europeiska statistiksystemets kvalitetsförklaring, som kommittén för det statistiska programmet antog i september 2001.

(8)

I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5 i fördraget går de åtgärder som enligt denna förordning är nödvändiga för att uppnå målet att förstärka den statistiska övervakningen av de rapporterade uppgifternas kvalitet i samband med förfarandet vid alltför stora underskott inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(9)

Sammanställningen av statistiken över de offentliga finanserna styrs av principerna i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (7), särskilt principerna om opartiskhet, tillförlitlighet, relevans och insyn.

(10)

I enlighet med kommissionens beslut 97/281/EG är det Eurostat som för kommissionens räkning ansvarar för att bedöma uppgifternas kvalitet och tillhandahålla de uppgifter som skall användas i samband med förfarandet vid alltför stora underskott.

(11)

Kommissionen och medlemsstaternas statistikmyndigheter bör föra en kontinuerlig dialog för att se till att både de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterar och de enligt ENS 95 sammanställda offentliga sektorsräkenskaper som utgör underlaget håller hög kvalitet. Därför får kommissionen göra regelbundna dialogbesök samt eventuella metodiska besök för att på så sätt förbättra kontrollen av de rapporterade uppgifterna och löpande säkra uppgifternas kvalitet. Medlemsstaterna bör utan dröjsmål ge kommissionen tillgång till informationen. Dialogbesök bör vara regeln. Metodiska besök bör endast göras i de fall då kommissionen (Eurostat) konstaterar avsevärda risker eller potentiella problem med uppgifternas kvalitet, i synnerhet de metoder, begrepp och klassifikationer som tillämpas på de uppgifter som medlemsstaterna är skyldiga att rapportera. Genomförandet av dessa eventuella metodiska besök kommer att grundas på informationsutbyte i alla berörda forum, i synnerhet ekonomiska och finansiella kommittén.

(12)

Detaljerade förteckningar över de metoder, förfaranden och källor som används för att sammanställa uppgifter om det faktiska underskottet, den faktiska skuldnivån och de enligt ENS 95 sammanställda offentliga sektorsräkenskaper som utgör underlaget bör tillhandahållas kommissionen samt uppdateras och offentliggöras av medlemsstaterna.

(13)

I de fall där det råder tvivel om hur en viss offentlig transaktion skall redovisas eller i sådana fall som är särskilt invecklade eller av allmänt intresse är det nödvändigt att kommissionen (Eurostat) snabbt kan fatta beslut om korrekt redovisning av transaktionen enligt rådets förordning (EG) nr 2223/96.

(14)

Reglerna för kommissionens (Eurostats) tillhandahållande av uppgifter bör klargöras i fråga om tidsfrist samt eventuella reservationer och ändringar.

(15)

Rapporteringens omfattning bör stämma överens med de uppgifter som medlemsstaterna för närvarande rapporterar. Förordning (EG) nr 3605/93 behöver mer allmänt uppdateras mot bakgrund av erfarenheterna från genomförandet av koden för bästa praxis.

(16)

Förordning (EG) nr 3605/93 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 3605/93 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Med uppgifter om nivån på det förväntade offentliga underskottet och den förväntade offentliga skuldnivån avses de uppgifter som medlemsstaterna fastställt för det innevarande året. De skall vara de senaste officiella prognoserna och beakta de senaste budgetbesluten och den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska utsikterna. De bör utarbetas så kort tid som möjligt innan tidsfristen för rapportering löper ut.

2.   Med uppgifter om det faktiska offentliga underskottet och den faktiska offentliga skuldnivån avses beräknade, preliminära, till hälften slutförda eller slutgiltiga resultat för ett tidigare år. De förväntade uppgifterna skall tillsammans med de faktiska uppgifterna bilda en enhetlig tidsserie när det gäller definitionerna och begreppen.”

2.

Artikel 4.1, 4.2 och 4.3 skall ersättas med följande:

”1.   Från och med början av 1994 skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina förväntade och faktiska offentliga underskott och om sin offentliga skuldnivå två gånger om året, första gången före den 1 april det innevarande året (år n) och andra gången före den 1 oktober år n.

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om vilka nationella myndigheter som är ansvariga för rapporteringen om förfarandet vid alltför stora underskott.

2.   Före den 1 april år n skall medlemsstaterna

underrätta kommissionen om sina förväntade offentliga underskott för år n, den senaste uppskattningen av sina faktiska offentliga underskott för år n-1 och sina faktiska offentliga underskott för åren n-2, n-3 och n-4,

samtidigt förse kommissionen med de förväntade uppgifterna för år n och de faktiska uppgifterna om motsvarande budgetunderskott i de offentliga räkenskaperna för åren n-1, n-2, n-3 och n-4 enligt den mest använda definitionen i den egna medlemsstaten och med siffror som förklarar sambandet mellan budgetunderskottet i de offentliga räkenskaperna och det offentliga underskottet för underavdelning S.1311,

samtidigt förse kommissionen med de faktiska uppgifterna om motsvarande rörelsemedel för åren n-1, n-2, n-3 och n-4 och med siffror som förklarar sambandet mellan varje offentlig underavdelnings rörelsemedel och det offentliga underskottet för underavdelningarna S.1312, S.1313 och S.1314,

underrätta kommissionen om den förväntade offentliga skuldnivån i slutet av år n och den faktiska offentliga skuldnivån i slutet av åren n-1, n-2, n-3 och n-4,

samtidigt förse kommissionen med siffror för åren n-1, n-2, n-3 och n-4 som klargör hur det offentliga underskottet och andra relevanta faktorer har bidragit till variationen i den offentliga skuldnivån, fördelat efter underavdelning.

3.   Före den 1 oktober år n skall medlemsstaterna

underrätta kommissionen om uppdateringen av det förväntade offentliga underskottet för år n och de faktiska offentliga underskotten för åren n-1, n-2, n-3 och n-4 samt uppfylla kraven i punkt 2 andra och tredje strecksatsen,

underrätta kommissionen om uppdateringen av den förväntade offentliga skuldnivån i slutet av år n och den faktiska offentliga skuldnivån i slutet av åren n-1, n-2, n-3 och n-4 samt uppfylla kraven i punkt 2 femte strecksatsen.”

3.

Artiklarna 7 och 8 skall ersättas med följande:

”Artikel 7

1.   Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om varje betydande revidering av redan rapporterade uppgifter om faktiskt och förväntat offentligt underskott och faktisk och förväntad offentlig skuldnivå, så snart dessa uppgifter blir tillgängliga.

2.   Betydande revideringar av redan rapporterade uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldnivån skall noga dokumenteras. Under alla omständigheter skall revideringar som resulterar i att referensvärdena enligt det relevanta fördragsprotokollet överskrids eller revideringar som innebär att en medlemsstats uppgifter inte längre överskrider referensvärdena rapporteras och noga dokumenteras.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall offentliggöra de uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldnivån och andra uppgifter för tidigare år som rapporterats in till kommissionen i enlighet med artiklarna 4, 5, 6 och 7.”

4.

Efter artikel 8 skall följande avsnitt införas:

”AVSNITT 2 a

UPPGIFTERNAS KVALITET

Artikel 8 a

1.   Kommissionen (Eurostat) skall regelbundet bedöma kvaliteten på både de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterar och de enligt ENS 95 sammanställda offentliga sektorsräkenskaper som utgör underlaget (nedan kallade ’de offentliga räkenskaperna’). För att de faktiska, statistiska uppgifterna skall anses hålla hög kvalitet krävs att de följer redovisningsreglerna och är fullständiga, tillförlitliga, aktuella och konsekventa. Bedömningen kommer att inriktas på områden som anges i medlemsstaternas förteckningar, exempelvis avgränsningen av den offentliga sektorn, klassificeringen av offentliga transaktioner och skulder samt tidpunkten för registrering.

2.   Medlemsstaterna skall så snart som möjligt tillhandahålla kommissionen (Eurostat) de relevanta statistiska uppgifter som krävs för kvalitetsbedömningen, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om statistikens förtrolighet i förordning (EG) nr 322/97.

’Statistiska uppgifter’ enligt första stycket bör begränsas till de uppgifter som är absolut nödvändiga för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i det europeiska nationalräkenskapssystemet. Statistiska uppgifter skall särskilt omfatta

uppgifter från nationalräkenskaperna,

förteckningar,

tabeller över anmälningar vid förfarandet vid alltför stora underskott,

ytterligare frågeformulär och klargöranden i samband med dessa anmälningar.

Frågeformulärens form skall fastställas av kommissionen (Eurostat) efter samråd med den kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik som inrättades genom rådets beslut 91/115/EG (8).

3.   Kommissionen (Eurostat) skall regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om kvaliteten på de faktiska uppgifter som rapporteras av medlemsstaterna. Rapporten skall innehålla en övergripande bedömning av i vilken mån de faktiska uppgifter som rapporteras av medlemsstaterna följer redovisningsreglerna och är fullständiga, tillförlitliga, aktuella och konsekventa.

Artikel 8 b

1.   Medlemsstaterna skall tillhandahålla kommissionen (Eurostat) en detaljerad förteckning över de metoder, förfaranden och källor som används för att sammanställa uppgifterna om det faktiska underskottet och den faktiska skuldnivån i de offentliga finanserna och de offentliga räkenskaper som utgör underlaget.

2.   Förteckningarna skall sammanställas i enlighet med riktlinjer som kommissionen (Eurostat) har antagit efter samråd med kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

3.   Så snart medlemsstaternas metoder, förfaranden och källor för att sammanställa de statistiska uppgifterna har ändrats skall förteckningarna uppdateras.

4.   Medlemsstaterna skall offentliggöra sina förteckningar.

5.   De frågor som avses i punkterna 1, 2 och 3 kan tas upp vid de besök som nämns i artikel 8 D.

Artikel 8 c

1.   Om det råder tvivel om hur redovisningsreglerna enligt ENS 95 skall genomföras, skall den berörda medlemsstaten begära ett förtydligande från kommissionen (Eurostat). Kommissionen (Eurostat) skall utan dröjsmål granska ärendet och underrätta den berörda medlemsstaten och vid behov kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik om sitt förtydligande.

2.   I fall som kommissionen eller den berörda medlemsstaten anser vara särskilt invecklade eller av allmänt intresse skall kommissionen (Eurostat) fatta ett beslut efter samråd med kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik. Kommissionen (Eurostat) skall offentliggöra besluten tillsammans med kommitténs yttrande, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om statistikens förtrolighet i förordning (EG) nr 322/97.

Artikel 8 d

Kommissionen (Eurostat) skall se till att det förs en kontinuerlig dialog med medlemsstaternas statistikmyndigheter. Kommissionen (Eurostat) kommer därför att genomföra såväl regelbundna dialogbesök som eventuella metodiska besök. Metodiska besök bör endast äga rum i de fall då det har konstaterats avsevärda risker eller potentiella problem med uppgifternas kvalitet, i synnerhet de metoder, begrepp och klassifikationer som tillämpas på de uppgifter som medlemsstaterna är skyldiga att rapportera.

Syftet med dialogbesöken är att se över rapporterade uppgifter, utreda metodfrågor, diskutera de statistiska rutiner och källor som beskrivs i förteckningarna samt bedöma huruvida redovisningsreglerna följs. Dialogbesöken bör användas till att konstatera risker eller potentiella problem med de rapporterade uppgifternas kvalitet. Syftet med de metodiska besöken är att kontrollera de rutiner och offentliga räkenskaper som ligger till grund för de faktiska rapporterade uppgifterna och att dra detaljerade slutsatser om de rapporterade uppgifternas kvalitet, i enlighet med artikel 8 a.1. De metodiska besöken bör inte gå utöver det rent statistiska området. Detta bör avspeglas i sammansättningen av de delegationer som avses i artikel 8 e.

När kommissionen (Eurostat) organiserar dialogbesök och metodiska besök i medlemsstaterna, skall den översända sina preliminära resultat till den berörda medlemsstaten för kommentarer.

Artikel 8 e

1.   När kommissionen (Eurostat) genomför sina metodiska besök i medlemsstaterna, får den begära bistånd av nationella redovisningsexperter som föreslås av andra medlemsstater på frivillig grund och av tjänstemän från andra avdelningar av kommissionen.

Förteckningen över de nationella redovisningsexperter av vilka kommissionen får begära bistånd skall upprättas på grundval av förslag till kommissionen från de nationella myndigheterna med ansvar för rapporteringen om alltför stora underskott.

2.   Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som krävs för att underlätta de metodiska besöken. Besöken bör inskränkas till de nationella myndigheter som deltar i rapporteringen i samband med förfarandet vid alltför stora underskott. Medlemsstaterna skall emellertid se till att de tjänsteavdelningar som direkt eller indirekt är inblandade i arbetet med de offentliga räkenskaperna och den offentliga skuldsättningen och vid behov de nationella myndigheter som har funktionellt ansvar för kontrollen av de offentliga räkenskaperna ger kommissionens tjänstemän eller de andra experter som avses i artikel 13.1 det bistånd som behövs för att de skall kunna fullgöra sitt uppdrag, t.ex. tillhandahåller handlingar som styrker de angivna uppgifterna om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen i de offentliga finanserna och de offentliga räkenskaper som utgör underlaget. Sekretessbelagda uppgifter från det nationella statistiska systemet bör endast ges till kommissionen (Eurostat).

Utan att åsidosätta medlemsstaternas allmänna skyldighet att vidta alla åtgärder som krävs för att underlätta de metodiska besöken, skall Eurostats samtalspartner för de metodiska besök som avses i första stycket i varje medlemsstat vara den myndighet som har ansvar för rapporteringen om alltför stora underskott.

3.   Kommissionen (Eurostat) skall se till att tjänstemän och experter som deltar i dessa besök uppfyller alla krav på sakkunskap, yrkesmässigt oberoende och tystnadsplikt.

Artikel 8 f

Kommissionen (Eurostat) skall underrätta ekonomiska och finansiella kommittén om resultaten av dialogbesöken och de metodiska besöken, inklusive eventuella kommentarer från den berörda medlemsstaten om dessa resultat. Rapporterna tillsammans med de eventuella kommentarerna från den berörda medlemsstaten skall, efter att ha överlämnats till ekonomiska och finansiella kommittén, offentliggöras, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om statistikens förtrolighet i förordning (EG) nr 322/97.

AVSNITT 2 b

KOMMISSIONENS TILLHANDAHÅLLANDE AV UPPGIFTER

Artikel 8 g

1.   Senast tre veckor efter den sista rapporteringsdag som avses i artikel 4.1 eller efter de revideringar som avses i artikel 7.1 skall kommissionen (Eurostat) tillhandahålla de uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen som krävs för tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott. Uppgifterna skall tillhandahållas genom offentliggörande.

2.   Kommissionen (Eurostat) får inte senarelägga tillhandahållandet av uppgifterna om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen i medlemsstaterna på grund av att en medlemsstat inte har rapporterat sina uppgifter.

Artikel 8 h

1.   Kommissionen (Eurostat) får reservera sig mot kvaliteten på de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterar. Senast tre arbetsdagar före det planerade offentliggörandet skall kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för ekonomiska och finansiella kommittén om att den har för avsikt att offentliggöra en reservation mot uppgifterna. Om frågan sedan löses efter det att uppgifterna och reservationen har offentliggjorts, skall det omedelbart därefter offentliggöras att reservationen har dragits tillbaka.

2.   Kommissionen (Eurostat) får ändra de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterar och lägga fram de ändrade uppgifterna och en motivering till ändringen, om det är uppenbart att de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterat inte uppfyller kraven i artikel 8 a.1. Senast tre arbetsdagar före det planerade offentliggörandet skall kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för ekonomiska och finansiella kommittén om att uppgifterna ändrats och om motiveringen till detta.

AVSNITT 2 c

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 8 i

1.   Medlemsstaterna skall se till att de faktiska uppgifter som rapporteras kommissionen tillhandahålls i enlighet med principerna i artikel 10 i förordning (EG) nr 322/97. I detta avseende skall de nationella statistiska myndigheterna ha ansvaret för att de rapporterade uppgifterna uppfyller kraven i artiklarna 1 och 2 och de redovisningsregler enligt ENS 95 som utgör underlaget.

2.   Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att de tjänstemän som ansvarar för rapportering av de faktiska uppgifterna till kommissionen och för de offentliga räkenskaper som utgör underlaget handlar i enlighet med principerna i artikel 10 i förordning (EG) nr 322/97.

Artikel 8 j

Om ENS 95 revideras eller om metoderna däri ändras efter beslut av Europaparlamentet och rådet eller kommissionen i enlighet med bestämmelserna om behörighet och förfaranden enligt fördraget och förordning (EG) nr 2223/96, skall kommissionen införa de nya hänvisningarna till ENS 95 i artiklarna 1, 2 och 4.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2005.

På rådets vägnar

J. STRAW

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 23 juni 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 116, 18.5.2005, s. 11.

(3)  EGT L 112, 29.4.1997, s. 56.

(4)  EGT L 332, 31.12.1993, s. 7. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 351/2002 (EGT L 55, 26.2.2002, s. 23).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (EGT L 310, 30.11.1996, s. 1). Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EUT L 180, 18.7.2003, s. 1).

(6)  

Kommissionens förordning (EG) nr 264/2000 av den 3 februari 2000 om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2223/96 på kortfristig statistik över offentliga finanser (EGT L 29, 4.2.2000, s. 4).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2002 av den 10 juni 2002 om kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (EGT L 179, 9.7.2002, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 501/2004 av den 10 mars 2004 om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (EUT L 81, 19.3.2004, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr. 1222/2004 av den 28 juni 2004 om sammanställning och rapportering av uppgifter om den offentliga sektorns kvartalsvisa skuldsättning (EUT L 233, 2.7.2004, s. 1).

Kommissionens förordning (EG) nr 1500/2000 av den 10 juli 2000 om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2223/96 när det gäller offentliga utgifter och inkomster (EGT L 172, 12.7.2000, s. 3).

Rådets förordning (EG) nr 2223/96.

(7)  EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(8)  EGT L 59, 6.3.1991, s. 19.”


Top