EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0041

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/41/EG av den 7 september 2005 om ändring av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon (Text av betydelse för EES)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 149–151 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 168 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 168 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 59 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; tyst upphävande genom 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/41/oj

30.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/149


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/41/EG

av den 7 september 2005

om ändring av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Forskning har visat att användningen av bilbälten och fasthållningsanordningar kan bidra till att kraftigt minska antalet dödsolyckor och skadornas omfattning vid olyckor, även då fordon slår runt. Att sådan utrustning monteras i alla fordonskategorier kommer att utgöra ett viktigt steg i riktning mot att öka vägtrafiksäkerheten och därigenom rädda liv.

(2)

Samhällsnyttan kommer att öka kraftigt om alla fordon utrustas med bilbälten.

(3)

I sin resolution av den 18 februari 1986 om gemensamma åtgärder för att minska vägtrafikolyckorna som ett led i gemenskapens program för vägtrafiksäkerhet (3), framhåller Europaparlamentet att det måste bli obligatoriskt för alla passagerare, även barn, att använda bilbälten, utom i fordon som används i kollektivtrafik. Det måste därför göras åtskillnad mellan bussar i kollektivtrafik och andra fordon när det gäller kravet på montering av bilbälten och/eller fasthållningsanordningar.

(4)

I enlighet med rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (4) har gemenskapens system för typgodkännande endast genomförts för alla nya fordon i kategori M1 från och med den 1 januari 1998. Således är det endast dessa fordon som måste vara utrustade med förankringar för bilbälten och/eller fasthållningsanordningar enligt bestämmelserna i direktiv 76/115/EEG (5).

(5)

Till dess att gemenskapens system för typgodkännande har utvidgats till att omfatta alla fordonskategorier, bör det av hänsyn till vägtrafiksäkerheten krävas att det i fordon i andra kategorier än M1 monteras förankringar för bilbälten och/eller fasthållningsanordningar.

(6)

Direktiv 76/115/EEG innehåller redan alla de tekniska och administrativa bestämmelser som möjliggör typgodkännande av fordon i andra kategorier än M1. Medlemsstaterna behöver därför inte införa ytterligare bestämmelser.

(7)

Sedan kommissionens direktiv 96/38/EG av den 17 juni 1996 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/115/EEG om förankring av säkerhetsbälten i motorfordon trädde i kraft har flera medlemsstater redan gjort bestämmelserna i det direktivet tvingande för vissa andra kategorier av fordon än M1. Tillverkare och leverantörer har därför utvecklat lämplig teknik.

(8)

Direktiv 76/115/EEG bör ändras i enlighet med detta.

(9)

Eftersom målet för detta direktiv, att förbättra vägtrafiksäkerheten genom att göra det obligatoriskt att montera bilbälten i vissa fordonskategorier, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 76/115/EEG

Direktiv 76/115/EEG ändras enligt följande:

1)

I artikel 2 skall följande stycke läggas till:

”Fordon i kategorierna M2 och M3 skall indelas i klasser enligt definitionerna i avsnitt 2 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG av den 20 november 2001 om särskilda bestämmelser för fordon som används för personbefordran med mer än åtta säten utöver förarsätet ( (6).

2)

Bilaga I ändras enligt följande:

a)

Punkt 1.9 skall utgå.

b)

Punkt 4.3.1 skall ersättas med följande:

”4.3.1

Fordon i kategorierna M1, M2 (klass III eller B), M3 (klass III eller B) och N skall utrustas med bältesförankringar som uppfyller kraven i detta direktiv.”

c)

Punkt 4.3.8 skall ersättas med följande:

”4.3.8

För säten som är avsedda att användas endast då fordonet är stillastående samt för säten i fordon som inte omfattas av punkterna 4.3.1 — 4.3.5 krävs inga bältesförankringar. Om fordonet är utrustat med förankringar för sådana säten skall dessa förankringar uppfylla bestämmelserna i detta direktiv. Förankringar som endast är avsedda att användas tillsammans med en funktionshindrad persons bälte eller andra fasthållningsanordningar enligt artikel 2a i rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon ( (7) behöver dock inte uppfylla kraven i detta direktiv förutsatt att de har utformats och konstruerats enligt krav i nationell lagstiftning för att ge högsta genomförbara säkerhetsnivå.

Artikel 2

Åtgärder för funktionshindrade personer

I syfte att föreskriva en säkerhetsnivå som är likvärdig med säkerhetsnivån i detta direktiv skall kommissionen senast den 20 april 2008, på grundval av befintliga internationella standarder och krav i nationell lagstiftning, undersöka särskilda förfaranden för att harmonisera kraven när det gäller förankringar som endast är avsedda att användas tillsammans med en funktionshindrad persons bälte eller andra fasthållningsanordningar enligt artikel 2a i direktiv 77/541/EEG. Vid behov skall kommissionen lägga fram utkast till åtgärder. Ändringar av detta direktiv skall antas i enlighet med artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 3

Genomförande

1.   Från och med den 20 april 2006 får medlemsstaterna inte, med avseende på förankringar för bilbälten som uppfyller kraven i direktiv 76/115/EEG, ändrat genom detta direktiv,

a)

vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp,

b)

förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon.

2.   Från och med den 20 oktober 2006 skall medlemsstaterna, med avseende på förankringar för bilbälten som inte uppfyller kraven i direktiv 76/115/EEG, ändrat genom detta direktiv, för nya typer av fordon,

a)

inte längre bevilja EG-typgodkännande,

b)

vägra att bevilja nationellt typgodkännande.

3.   Från och med den 20 oktober 2007 skall medlemsstaterna, med avseende på förankringar för bilbälten som inte uppfyller kraven i direktiv 76/115/EEG, ändrat genom detta direktiv,

a)

betrakta de intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon som ogiltiga vid tillämpningen av artikel 7.1 i direktiv 70/156/EEG,

b)

vägra registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon, såvida inte bestämmelserna i artikel 8.2 i direktiv 70/156/EEG åberopas.

Artikel 4

Införlivande

1.   Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 20 april 2006. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2.   De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 21 april 2006.

3.   När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

4.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 7 september 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. CLARKE

Ordförande


(1)  EUT C 80, 30.3.2004, s. 8.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 17 december 2003 (EUT C 91 E, 15.4.2004, s. 496), rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 januari 2005 (EUT C 111 E, 11.5.2005, s. 23), Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 maj 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT C 68, 24.3.1986, s. 35.

(4)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/78/EG (EUT L 153, 30.4.2004, s. 103).

(5)  EGT L 24, 30.1.1976, s. 6. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/38/EG (EGT L 187, 26.7.1996, s. 95).

(6)  EGT L 42, 13.2.2002, s. 1.”

(7)  EGT L 220, 29.8.1977, s. 95. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.”


Top