EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1553

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1553/2005 av den 7 september 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU — SILC) (Text av betydelse för EES)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 32 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 32 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 165 - 167

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1553/oj

30.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/6


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1553/2005

av den 7 september 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU — SILC)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 av den 16 juni 2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU — SILC) (2) anges en gemensam ram för systematisk sammanställning av gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor som omfattar jämförbara och punktligt inlämnade tvärsnittsdata och longitudinella data för såväl inkomstfördelningen som graden av fattigdom och social utslagning och hur dessa företeelser är fördelade i befolkningen på nationell och europeisk nivå.

(2)

Till följd av anslutningen av nya medlemsstater till Europeiska unionen den 1 maj 2004 behöver bilaga II till förordning (EG) nr 1177/2003 kompletteras, eftersom det i bilagan anges vilket minsta effektiva urval som krävs för varje medlemsstat inom systemet för EU-SILC.

(3)

Dessutom har det visat sig att de flesta av de nya medlemsstaterna och flera av de gamla medlemsstaterna behöver ytterligare tid på sig för att anpassa sina system till de harmoniserade metoder och definitioner som används för sammanställning av gemenskapsstatistik.

(4)

Förordning (EG) nr 1177/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1177/2003 ändras enligt följande:

1)

I artikel 4 skall punkt 2 ersättas med följande:

2.   ”Med avvikelse från punkt 1 får Tjeckien, Tyskland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Nederländerna, Polen, Slovenien, Slovakien och Förenade kungariket påbörja den årliga insamlingen av tvärsnittsdata och longitudinella data år 2005.

Detta gäller under förutsättning att dessa medlemsstater tillhandahåller jämförbara uppgifter för 2004 för Europeiska unionens gemensamma tvärsnittsindikatorer, som rådet har fastställt före den 1 januari 2003 inom ramen för den öppna samordningsmetoden och som kan erhållas på grundval av EU — SILC-instrumentet.”

2)

I artikel 13 skall följande punkter läggas till:

4.   ”Med avvikelse från punkt 1 skall Estland få ett ekonomiskt stöd från gemenskapen för den kostnad arbetet innebär för de fyra åren av uppgiftsinsamling från och med 2005.

5.   Finansieringen för år 2007 skall fortfarande ske genom ett kommande gemenskapsprogram.”

3)

Bilaga II skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 7 september 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. CLARKE

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 10 maj 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 12 juli 2005.

(2)  EUT L 165, 3.7.2003, s. 1.


BILAGA

”BILAGA II

MINSTA EFFEKTIVA URVAL

 

Hushåll

Personer som är 16 år eller mer som intervjuas

Tvärsnitt

Longi-tudinell

Tvärsnitt

Longi-tudinell

1

2

3

4

EU-medlemsstater

Belgien

4 750

3 500

8 750

6 500

Tjeckien

4 750

3 500

10 000

7 500

Danmark

4 250

3 250

7 250

5 500

Tyskland

8 250

6 000

14 500

10 500

Estland

3 500

2 750

7 750

5 750

Grekland

4 750

3 500

10 000

7 250

Spanien

6 500

5 000

16 000

12 250

Frankrike

7 250

5 500

13 500

10 250

Irland

3 750

2 750

8 000

6 000

Italien

7 250

5 500

15 500

11 750

Cypern

3 250

2 500

7 500

5 500

Lettland

3 750

2 750

7 650

5 600

Litauen

4 000

3 000

9 000

6 750

Luxemburg

3 250

2 500

6 500

5 000

Ungern

4 750

3 500

10 250

7 750

Malta

3 000

2 250

7 000

5 250

Nederländerna

5 000

3 750

8 750

6 500

Österrike

4 500

3 250

8 750

6 250

Polen

6 000

4 500

15 000

11 250

Portugal

4 500

3 250

10 500

7 500

Slovenien

3 750

2 750

9 000

6 750

Slovakien

4 250

3 250

11 000

8 250

Finland

4 000

3 000

6 750

5 000

Sverige

4 500

3 500

7 500

5 750

Förenade kungariket

7 500

5 750

13 750

10 500

EU-medlemsstater totalt

121 000

90 750

250 150

186 850

Island

2 250

1 700

3 750

2 800

Norge

3 750

2 750

6 250

4 650

Totalt inklusive Island och Norge

127 000

95 200

260 150

194 300

Anmärkning: Detta gäller storleken på det effektiva urvalet, vilket är den storlek som krävs om undersökningen baseras på slumpmässigt urval (designeffekt i förhållande till variabeln ’fattigdomsrisk’ = 1,0). Den faktiska urvalsstorleken måste vara större i den mån som designeffekten överstiger 1,0 och för att kompensera alla former av bortfall. Vidare gäller urvalsstorleken antalet fullständiga hushåll, dvs. fall där samtliga eller nästan alla uppgifter finns för såväl hushållet som för samtliga dess medlemmar.”


Top