Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1342

Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2005 av den 16 augusti 2005 om beviljande av bidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 januari–31 mars 2004

OJ L 212, 17.8.2005, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1342/oj

17.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1342/2005

av den 16 augusti 2005

om beviljande av bidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 januari–31 mars 2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artikel 27.6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Det bidrag som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 kan beviljas under vissa förhållanden till gemenskapens producentorganisationer för tonfisk för de kvantiteter tonfisk som levererats till beredningsindustrin under det kalenderkvartal som prisnoteringarna avser, om det genomsnittliga försäljningspriset på gemenskapsmarknaden under kvartalet och importpriset, plus eventuellt tillämplig utjämningsavgift, samtidigt var lägre än 87 % av gemenskapens producentpris för den aktuella produkten.

(2)

En analys av situationen på gemenskapsmarknaden har visat att både det genomsnittliga försäljningspriset under kvartalet och importpriset enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 för gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) med en vikt över 10 kg per styck, gulfenad tonfisk med en vikt under 10 kg och bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), under perioden 1 januari–31 mars 2004 var lägre än 87 % av det gällande producentpriset i gemenskapen som fastställts genom rådets förordning (EG) nr 2346/2000 (2).

(3)

Fastställandet av rätten till bidrag bör göras på grundval av den försäljning som fakturerats under kvartalet i fråga och som har legat till grund för beräkningen av det genomsnittliga månatliga försäljningspris enligt artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2183/2001 av den 9 november 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 när det gäller beviljande av kompensationsbidrag avseende tonfisk för beredningsindustrin (3).

(4)

Enligt artikel 27.2 i förordning (EG) nr 104/2000 får bidraget aldrig överstiga skillnaden mellan tröskelvärdet och det genomsnittliga försäljningspriset på gemenskapsmarknaden för produkten i fråga, eller ett fast belopp på 12 % av detta tröskelvärde.

(5)

De kvantiteter som berättigar till bidraget får aldrig under det berörda kvartalet överstiga de gränser som anges i artikel 27.3 i förordning (EG) nr 104/2000.

(6)

De kvantiteter gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på mer än 10 kg per styck, gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på högst 10 kg styck och bonit (Euthynus (Katsuwonus) pelamis) som såldes och levererades till beredningsindustrin inom gemenskapens tullområde under det berörda kvartalet, var större än de kvantiteter som såldes och levererades under samma kvartal de tre föregående fiskeåren. Eftersom dessa kvantiteter överstiger de gränser som fastställs i artikel 27.3 i förordning (EG) nr 104/2000, bör de totala kvantiteter för vilka bidraget kan beviljas begränsas för dessa produkter.

(7)

Vid beräkningen av det bidrag som beviljas varje producentorganisation skall taken i artikel 27.4 i förordning (EG) nr 104/2000 beaktas, och fördelningen av de bidragsberättigande kvantiteterna mellan de berörda producentorganisationerna bör fastställas i proportion till deras respektive produktion under motsvarande kvartal under fiskeåren 2001, 2002 och 2003.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bidraget som avses i artikel 27 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för perioden 1 januari–31 mars 2004 beviljas för följande produkter:

(euro/ton)

Produkt

Maximalt bidragsbelopp i enlighet med artikel 27.2 första och andra strecksatsen i förordning (EG) nr 104/2000

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på mer än 10 kg styck

127

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på högst 10 kg styck

92

Bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

52

Artikel 2

1.   Den totala volymen per art av de kvantiteter för vilka ersättningsbidraget skall beviljas är följande:

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på mer än 10 kg styck: 21 089,066 ton.

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på högst 10 kg styck: 4 531,090 ton.

Bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): 5 775,411 ton.

2.   Fördelningen av den totala kvantiteten mellan de berörda producentorganisationerna anges i bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 3.

(3)  EGT L 293, 10.11.2001, s. 11.


BILAGA

Fördelning mellan producentorganisationerna av de kvantiteter tonfisk för vilka bidraget kan beviljas för perioden 1 januari–31 mars 2004 enligt artikel 27.4 i förordning (EG) nr 104/2000, med uppgift om kvantiteter för en viss procentandel av bidraget.


(i ton)

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på mer än 10 kg styck

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 100 %

(artikel 27.4 första strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 50 %

(artikel 27.4 andra strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas totalt

(artikel 27.4 första och andra strecksatserna)

Opagac

2 065,432

0

2 065,432

OPTUC

10 466,023

1 235,708

11 701,731

OP 42

0

0

0

Orthongel

6 548,707

773,196

7 321,903

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Gemenskapen – Totalt

19 080,162

2 008,904

21 089,066


(i ton)

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) på högst 10 kg styck

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 100 %

(artikel 27.4 första strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 50 %

(artikel 27.4 andra strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas totalt

(artikel 27.4 första och andra strecksatserna)

Opagac

1 563,646

0

1 563,646

OPTUC

2 961,921

0

2 961,921

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,523

0

5,523

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Gemenskapen – Totalt

4 531,090

0

4 531,090


(i ton)

Bonit

(Euthynus [Katsuwonus] pelamis)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 100 %

(artikel 27.4 första strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas till 50 %

(artikel 27.4 andra strecksatsen)

Kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas totalt

(artikel 27.4 första och andra strecksatserna)

Opagac

3 007,476

0

3 007,476

OPTUC

2 762,099

0

2 762,099

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,836

0

5,836

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Gemenskapen – Totalt

5 775,411

0

5 775,411


Top