Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0219

2005/219/EG: Kommissionens beslut av den 11 mars 2005 om ändring av beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten med avseende på Saudiarabien [delgivet med nr K(2005) 564] (Text av betydelse för EES)

OJ L 69, 16.3.2005, p. 55–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 174–177 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/219/oj

16.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/55


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 mars 2005

om ändring av beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten med avseende på Saudiarabien

[delgivet med nr K(2005) 564]

(Text av betydelse för EES)

(2005/219/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 95/408/EG av den 22 juni 1995 om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredjeland, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter eller levande tvåskaliga mollusker (1), särskilt artikel 2.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 97/296/EG av den 22 april 1997 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten (2) förtecknas de länder och områden från vilka det är tillåtet att importera fiskeriprodukter som skall användas som livsmedel. I del I i bilagan till det beslutet förtecknas namnen på de länder och områden som omfattas av ett särskilt beslut enligt rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och marknadsföring av fiskeriprodukter (3), och i del II i bilagan förtecknas de länder och områden som uppfyller villkoren i artikel 2.2 i beslut 95/408/EG.

(2)

I kommissionens beslut 2005/218/EG (4) fastställs särskilda importvillkor för fiskeriprodukter från Saudiarabien. Detta land bör därför föras in i del I i bilagan till beslut 97/296/EG.

(3)

För tydlighetens skull bör de berörda förteckningarna ersättas helt och hållet.

(4)

Beslut 97/296/EG bör därför ändras.

(5)

Detta beslut bör gälla från och med samma dag som beslut 2005/218/EG avseende import av fiskeriprodukter från Saudiarabien.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 97/296/EG skall ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 19 mars 2005.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 243, 11.10.1995, s. 17. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  EGT L 122, 14.5.1997, s. 21. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/71/EG (EUT L 28, 1.2.2005, s. 45).

(3)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  Se sidan 50 i detta nummer av Officiella tidningen.


BILAGA

”BILAGA

Förteckning över länder och områden från vilka det är tillåtet att importera fiskeriprodukter i alla former för användning som livsmedel

I.   Länder och områden som omfattas av ett särskilt beslut enligt rådets direktiv 91/493/EEG

AE– FÖRENADE ARABEMIRATEN

AG– ANTIGUA OCH BARBUDA

AL– ALBANIEN

AN– NEDERLÄNDSKA ANTILLERNA

AR– ARGENTINA

AU– AUSTRALIEN

BD– BANGLADESH

BG– BULGARIEN

BR– BRASILIEN

BZ– BELIZE

CA– KANADA

CH– SCHWEIZ

CI– ELFENBENSKUSTEN

CL– CHILE

CN– KINA

CO– COLOMBIA

CR– COSTA RICA

CS– SERBIEN och MONTENEGRO (1)

CU– KUBA

CV– KAP VERDE

EC– ECUADOR

EG– EGYPTEN

FK– FALKLANDSÖARNA

GA– GABON

GH– GHANA

GL– GRÖNLAND

GM– GAMBIA

GN– GUINEA CONAKRY

GT– GUATEMALA

GY– GUYANA

HK– HONGKONG

HN– HONDURAS

HR– KROATIEN

ID– INDONESIEN

IN– INDIEN

IR– IRAN

JM– JAMAICA

JP– JAPAN

KE– KENYA

KR– SYDKOREA

KZ– KAZAKHSTAN

LK– SRI LANKA

MA– MAROCKO

MG– MADAGASKAR

MR– MAURITANIEN

MU– MAURITIUS

MV– MALDIVERNA

MX– MEXIKO

MY– MALAYSIA

MZ– MOZAMBIQUE

NA– NAMIBIA

NC– NYA KALEDONIEN

NG– NIGERIA

NI– NICARAGUA

NZ– NYA ZEELAND

OM– OMAN

PA– PANAMA

PE– PERU

PG– PAPUA NYA GUINEA

PH– FILIPPINERNA

PF– FRANSKA POLYNESIEN

PM– SAINT PIERRE OCH MIQUELON

PK– PAKISTAN

RO– RUMÄNIEN

RU– RYSSLAND

SA– SAUDIARABIEN

SC– SEYCHELLERNA

SG– SINGAPORE

SN– SENEGAL

SR– SURINAM

SV– EL SALVADOR

TH– THAILAND

TN– TUNISIEN

TR– TURKIET

TW– TAIWAN

TZ– TANZANIA

UG– UGANDA

UY– URUGUAY

VE– VENEZUELA

VN– VIETNAM

YE– JEMEN

YT– MAYOTTE

ZA– SYDAFRIKA

ZW– ZIMBABWE

II.   Länder och områden som uppfyller villkoren i artikel 2.2 i rådets beslut 95/408/EG

AM– ARMENIEN (2)

AO– ANGOLA

AZ– AZERBAJDZJAN (3)

BJ– BENIN

BS– BAHAMAS

BY– VITRYSSLAND

CG– REPUBLIKEN KONGO (4)

CM– KAMERUN

DZ– ALGERIET

ER– ERITREA

FJ– FIJI

GD– GRENADA

IL– ISRAEL

MM– MYANMAR

SB– SALOMONÖARNA

SH– SAINT HELENA

TG– TOGO

US– AMERIKAS FÖRENTA STATER.”


(1)  Ej inbegripet Kosovo enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den10 juni 1999.

(2)  Godkänd endast för import av levande kräftor (Astacus leptodactylus) avsedda för direkt konsumtion.

(3)  Godkänd endast för import av kaviar.

(4)  Godkänd endast för import av fiskeriprodukter som fångats, frysts och slutförpackats till sjöss.


Top