Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0218

2005/218/EG: Kommissionens beslut av den 11 mars 2005 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Saudiarabien [delgivet med nr K(2005) 563] (Text av betydelse för EES)

OJ L 69, 16.3.2005, p. 50–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 169–173 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 50 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; upphävd genom 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/218/oj

16.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/50


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 mars 2005

om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Saudiarabien

[delgivet med nr K(2005) 563]

(Text av betydelse för EES)

(2005/218/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (1), särskilt artikel 11.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Ett kontrollbesök har för kommissionens räkning genomförts i Saudiarabien i syfte att undersöka de förhållanden under vilka fiskeriprodukter produceras, lagras och sänds till gemenskapen.

(2)

Kraven i Saudiarabiens lagstiftning beträffande hygienkontroll och tillsyn av fiskeriprodukter kan anses motsvara dem som anges i direktiv 91/493/EEG.

(3)

”General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)” har i synnerhet möjlighet att på ett effektivt sätt kontrollera att gällande bestämmelser tillämpas.

(4)

GDQCL har lämnat officiella garantier för att bestämmelserna om hygienkontroller och tillsyn av fiskeriprodukter i kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG följs och att de hygienkrav som motsvarar dem som fastställs i direktivet i fråga uppfylls.

(5)

Det bör fastställas detaljerade bestämmelser för de fiskeriprodukter som importeras till gemenskapen från Saudiarabien, i enlighet med direktiv 91/493/EEG.

(6)

Det fordras också att en förteckning över godkända anläggningar, fabriksfartyg och kyl- eller fryshus upprättas jämte en förteckning över de frysfartyg som är utrustade i enlighet med kraven i rådets direktiv 92/48/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av minimiregler för hygienen för fiskprodukter som fångats av vissa fartyg enligt artikel 3.1 a i i direktiv 91/493/EEG (2). Dessa förteckningar bör upprättas på grundval av de upplysningar som GDQCL lämnar till kommissionen.

(7)

Med hänsyn till erforderlig övergångsperiod bör detta beslut tillämpas från och med tre dagar efter offentliggörandet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

”General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)” är den myndighet i Saudiarabien som skall vara behörig att kontrollera och intyga att fiskeriprodukter uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.

Artikel 2

Fiskeriprodukter som importeras till gemenskapen från Saudiarabien skall uppfylla kraven i artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 3

1.   Varje sändning skall åtföljas av ett numrerat hälsointyg i original, enligt förlagan i bilaga I, bestående av ett enda blad, vederbörligen ifyllt, daterat och undertecknat.

2.   Hälsointyget skall vara avfattat på minst ett officiellt språk i den medlemsstat där kontrollerna görs.

3.   Hälsointyget skall innehålla namn och tjänsteställning för samt underskrift av GDQCL:s representant och GDQCL:s officiella stämpel i en annan färg än de övriga uppgifterna i intyget.

Artikel 4

Fiskeriprodukterna skall komma från godkända anläggningar, fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller registrerade frysfartyg enligt förteckningen i bilaga II.

Artikel 5

Varje förpackning skall i outplånlig skrift vara märkt med ordet ”SAUDIARABIEN” och med godkännandenumret/registreringsnumret för den anläggning, det fabriksfartyg, det kyl- eller fryshus eller det frysfartyg från vilket produkterna kommer, utom då det rör sig om frysta fiskeriprodukter i bulk avsedda för tillverkning av livsmedelskonserver.

Artikel 6

Detta beslut skall tillämpas från och med den 19 mars 2005.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 187, 7.7.1992, s. 41.


BILAGA I

HÄLSOINTYG

för fiskeriprodukter, med undantag av alla former av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar, från Saudiarabien avsedda för export till Europeiska gemenskapen

Image

Image


BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR OCH FARTYG

Godkännandenummer

Namn

Stad/Region

Godkännandet gäller t.o.m.

Kategori

KSA-01

National Prawn Company

Al-Laith, Makkah-provinsen

 

PPa

Kategoriförklaring: PPa Enbart bearbetningsanläggning eller delvis material från vattenbruk (odlade produkter).


Top