Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0084

Rådets förordning (EG) nr 84/2005 av den 18 januari 2005 om ändring av bilagan till förordning (EG) nr 2042/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan

OJ L 19, 21.1.2005, p. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 460–471 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 038 P. 71 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 038 P. 71 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/84/oj

21.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/9


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 84/2005

av den 18 januari 2005

om ändring av bilagan till förordning (EG) nr 2042/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”),

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   TIDIGARE FÖRFARANDEN

(1)

Rådet införde genom förordning (EG) nr 1015/94 (2) en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan.

(2)

Genom artikel 1.3 e i förordning (EG) nr 1015/94 undantog rådet uttryckligen de kamerasystem från antidumpningstullen som anges i bilagan till den förordningen (nedan kallad ”bilagan”) och som utgör avancerade kamerasystem för yrkesmässigt bruk vilka tekniskt sett omfattas av produktdefinitionen i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1015/94, men inte kan betraktas som TV-kamerasystem.

(3)

I oktober 1995 gjorde rådet genom förordning (EG) nr 2474/95 (3) vissa ändringar av förordning (EG) nr 1015/94, särskilt när det gäller definitionen av den likadana produkten och när det gäller vissa modeller av kamerasystem för yrkesmässigt bruk som uttryckligen undantogs från den slutgiltiga antidumpningstullen.

(4)

I oktober 1997 ändrade rådet genom förordning (EG) nr 1952/97 (4) tullsatserna för de slutgiltiga antidumpningstullarna för två berörda företag, nämligen Sony Corporation och Ikegami Tsushinki Co. Ltd, i enlighet med artikel 12 i grundförordningen. Dessutom undantog rådet vissa nya modeller av kamerasystem för yrkesmässigt bruk från antidumpningstullarna genom att lägga till dem i bilagan.

(5)

I januari 1999 och januari 2000 ändrade rådet, genom förordningarna (EG) nr 193/1999 (5) respektive (EG) nr 176/2000 (6), förordning (EG) nr 1015/94 genom att lägga till vissa efterföljare till modeller av kamerasystem för yrkesmässigt bruk i bilagan och därmed undanta dessa modeller från den slutgiltiga antidumpningstullen. I oktober 2004 ändrade rådet förordning (EG) nr 176/2000 genom förordning (EG) nr 1754/2004 (7).

(6)

I september 2000 bekräftade rådet, i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen, genom förordning (EG) nr 2042/2000 (8) de slutgiltiga antidumpningstullar som infördes genom förordning (EG) nr 1015/94.

(7)

I januari och maj 2001 ändrade rådet, genom förordningarna (EG) nr 198/2001 (9) och (EG) nr 951/2001 (10), förordning (EG) nr 2042/2000 genom att lägga till vissa efterföljare till modeller av kamerasystem för yrkesmässigt bruk i bilagan och därmed undanta dessa modeller från den slutgiltiga antidumpningstullen.

(8)

I september 2001 bekräftade rådet genom förordning (EG) nr 1900/2001 (11), efter en interimsöversyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen, nivån på den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 2042/2000 på import av TV-kamerasystem från den exporterande tillverkaren Hitachi Denshi Ltd.

(9)

I september 2002 ändrade rådet, genom förordning (EG) nr 1696/2002 (12), förordning (EG) nr 2042/2000 genom att lägga till vissa efterföljare till modeller av kamerasystem för yrkesmässigt bruk i bilagan och därmed undanta dessa modeller från den slutgiltiga antidumpningstullen.

(10)

I april 2004 ändrade rådet, genom förordning (EG) nr 825/2004, förordning (EG) nr 2042/2000 genom att lägga till vissa efterföljare till modeller av kamerasystem för yrkesmässigt bruk i bilagan och därmed undanta dessa modeller från den slutgiltiga antidumpningstullen.

B.   UNDERSÖKNING AVSEENDE NYA MODELLER AV KAMERASYSTEM FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

1.   Förfarande

(11)

Två japanska exporterande tillverkare, Sony Corporation (nedan kallad ”Sony”) och Victor Company of Japan Limited (nedan kallad ”JVC”), underrättade kommissionen om sin avsikt att lansera nya modeller av kamerasystem för yrkesmässigt bruk på gemenskapsmarknaden och begärde att kommissionen skulle lägga till dessa nya modeller av kamerasystem för yrkesmässigt bruk och deras tillbehör i bilagan till förordning (EG) nr 2042/2000 och därmed undanta dem från antidumpningstullarna.

(12)

Kommissionen underrättade gemenskapsindustrin om detta och inledde en undersökning som begränsades till frågan om huruvida produkterna i fråga borde omfattas av antidumpningstullarna och huruvida artikeltexten i förordning (EG) nr 2042/2000 borde ändras i enlighet därmed.

2.   Undersökta modeller

(13)

Ansökningar om undantag, tillsammans med relevanta tekniska uppgifter, mottogs för följande modeller av kamerasystem:

i)

Sony:

Sökare HDVF-C30W

ii)

JVC:

Kamerahuvud KY-F560E

Sonys sökare presenterades som en modell som enbart kan användas tillsammans med videokameror, som inte omfattas av förordning (EG) nr 2042/2000. JVC-modellen presenterades som en efterföljare till en kamera för yrkesmässigt bruk som redan undantagits från den gällande antidumpningsåtgärden.

3.   Slutsats

i)   Sökare HDVF-C30W

(14)

Det konstaterades att sökaren HDVF-C30W omfattas av produktbeskrivningen i artikel 1.2 b i förordning (EG) nr 2042/2000. Den kan emellertid användas med kamerahuvud som inte omfattas av produktbeskrivningen i artikel 1.2 a i den förordningen. Framför allt är signalbrusförhållandet för dessa kamerahuvud 54 dB medan detta enligt beskrivningen i förordning (EG) nr 2042/2000 skall vara ”på minst 55 dB vid normal förstärkning” för kamerahuvud. Därför drogs slutsatsen att denna sökare borde anses som ett kamerasystem för yrkesmässigt bruk som omfattas av definitionen i artikel 1.3 e i förordning (EG) nr 2042/2000. Följaktligen bör sökaren undantas från de gällande antidumpningsåtgärderna och läggas till i bilagan till förordning (EG) nr 2042/2000.

(15)

I enlighet med praxis vid gemenskapens institutioner bör denna modell undantas från tull från och med den dag då kommissionen tog emot den aktuella begäran om undantag. Därför bör all import av Sony-sökare HDVF-C30W som förts in från och med den 1 april 2003 undantas från tull från och med den dagen.

ii)   Kamerahuvud KY-F560E

(16)

Det konstaterades att kamerahuvudet KY-F560E, trots att det omfattas av produktbeskrivningen i artikel 1.2 a i förordning (EG) nr 2042/2000, används huvudsakligen inom teknik och medicin. Därför drogs slutsatsen att denna modell borde anses som ett kamerasystem för yrkesmässigt bruk som omfattas av definitionen i artikel 1.3 e i förordning (EG) nr 2042/2000. Följaktligen bör den undantas från de gällande antidumpningsåtgärderna och läggas till i bilagan till förordning (EG) nr 2042/2000.

(17)

I enlighet med praxis vid gemenskapens institutioner bör denna modell undantas från tull från och med den dag då kommissionen tog emot den aktuella begäran om undantag. Därför bör all import av JVC-kamerahuvud KY-F560E som importerats från och med den 15 april 2004 undantas från tull från och med den dagen.

4.   Uppgifter från berörda parter samt slutsatser

(18)

Kommissionen underrättade gemenskapsindustrin och exportörerna av TV-kamerasystem om sina undersökningsresultat och gav dem tillfälle att lämna synpunkter. Ingen av parterna hade något att invända mot kommissionens undersökningsresultat.

(19)

Förordning (EG) nr 2042/2000 bör ändras på grundval av ovanstående.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 2042/2000 skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

1.   Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Denna förordning skall tillämpas på import av nedanstående modeller som tillverkats och exporterats till Europeiska gemenskapen av följande exporterande tillverkare:

a)

Sony från och med den 1 april 2003:

Sökare HDVF-C30W

b)

JVC från och med den 15 april 2004:

Kamerahuvud KY-F560E

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2005.

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 111, 30.4.1994, s. 106. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 176/2000 (EGT L 22, 27.1.2000, s. 29).

(3)  EGT L 255, 25.10.1995, s. 11.

(4)  EGT L 276, 9.10.1997, s. 20.

(5)  EGT L 22, 29.1.1999, s. 10.

(6)  EGT L 22, 27.1.2000, s. 29.

(7)  EUT L 313, 12.10.2004, s. 1.

(8)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 38. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 825/2004 (EUT L 127, 29.4.2004, s. 12).

(9)  EGT L 30, 1.2.2001, s. 1.

(10)  EGT L 134, 17.5.2001, s. 18.

(11)  EGT L 261, 29.9.2001, s. 3.

(12)  EGT L 259, 27.9.2002, s. 1.


BILAGA

”BILAGA

Förteckning över kamerasystem för yrkesmässigt bruk som inte kan klassificeras som TV-kamerasystem (kamerasystem för sändningsändamål) och som skall undantas från åtgärderna

Företag

Kamerahuvud

Sökare

Kamerakontrollenheter

Fjärrkontroller

Huvudkontrollenheter (1)

Kameraadaptrar

Sony

DXC-M7PK

DXC-M7P

DXC-M7PH

DXC-M7PK/1

DXC-M7P/1

DXC-M7PH/1

DXC-327PK

DXC-327PL

DXC-327PH

DXC-327APK

DXC-327APL

DXC-327AH

DXC-537PK

DXC-537PL

DXC-537PH

DXC-537APK

DXC-537APL

DXC-537APH

EVW-537PK

EVW-327PK

DXC-637P

DXC-637PK

DXC-637PL

DXC-637PH

PVW-637PK

PVW-637PL

DXC-D30PF

DXC-D30PK

DXC-D30PL

DXC-D30PH

DSR-130PF

DSR-130PK

DSR-130PL

PVW-D30PF

PVW-D30PK

PVW-D30PL

DXC-327BPF

DXC-327BPK

DXC-327BPL

DXC-327BPH

DXC-D30WSP (2)

DXC-D35PH (2)

DXC-D35PL (2)

DXC-D35PK (2)

DXC-D35WSPL (2)

DSR-135PL (2)

DXF-3000CE

DXF-325CE

DXF-501CE

DXF-M3CE

DXF-M7CE

DXF-40CE

DXF-40ACE

DXF-50CE

DXF-601CE

DXF-40BCE

DXF-50BCE

DXF-701CE

DXF-WSCE (2)

DXF-801CE (2)

HDVF-C30W (2)

CCU-M3P

CCU-M5P

CCU-M7P

CUU-M5AP (2)

RM-M7G

RM-M7E (2)

–—

CA-325P

CA-325AP

CA-325B

CA-327P

CA-537P

CA-511

CA-512P

CA-513

VCT-U14 (2)

Ikegami

HC-340

HC-300

HC-230

HC-240

HC-210

HC-390

LK-33

HDL-30MA

HDL-37

HC-400 (2)

HC-400W (2)

HDL-37E

HDL-10

HDL-40

VF15-21/22

VF-4523

VF15-39

VF15-46 (2)

VF5040 (2)

VF5040W (2)

MA-200/230

MA-200A (2)

MA-400 (2)

CCU-37

CCU-10

RCU-240

RCU-390 (2)

RCU-400 (2)

RCU-240A

CA-340

CA-300

CA-230

CA-390

CA-400 (2)

CA-450 (2)

Hitachi

HV-C10F

Z-ONE (L)

Z-ONE (H)

Z-ONE

Z-ONE A (L)

Z-ONE A (H)

Z-ONE A (F)

Z-ONE A

Z-ONE B (L)

GM-51 (2)

RC-C1

RC-C10

RU-C10

RU-Z1 (B)

RU-Z1 (C)

RU-Z1

RC-C11

RU-Z2

RC-Z1

CA-Z1HB

CA-C10

CA-C10SP

CA-C10SJA

CA-C10M

CA-C10B

CA-Z1A (2)

CA-Z31 (2)

CA-Z32 (2)

CA-ZD1 (2)

Z-ONE B (H)

Z-ONE B (F)

Z-ONE B

Z-ONE B (M)

Z-ONE B (R)

FP-C10 (B)

FP-C10 (C)

FP-C10 (D)

FP-C10 (G)

FP-C10 (L)

FP-C10 (R)

FP-C10 (S)

FP-C10 (V)

FP-C10 (F)

FP-C10

FP-C10 A

FP-C10 A (A)

FP-C10 A (B)

FP-C10 A (C)

FP-C10 A (D)

FP-C10 A (F)

FP-C10 A (G)

FP-C10 A (H)

FP-C10 A (L)

FP-C10 A (R)

FP-C10 A (S)

FP-C10 A (T)

FP-C10 A (V)

FP-C10 A (W)

Z-ONE C (M)

Z-ONE C (R)

Z-ONE C (F)

Z-ONE C

HV-C20

HV-C20M

Z-ONE-D

Z-ONE-D (A)

Z-ONE-D (B)

Z-ONE-D (C)

Z-ONE.DA (2)

V-21 (2)

V-21W (2)

 

RC-Z11

RC-Z2

RC-Z21

RC-Z2A (2)

RC-Z21A (2)

RU-Z3 (2)

RC-Z3 (2)

 

 

 

Matsushita

WV-F700

WV-F700A

WV-F700SHE

WV-F700ASHE

WV-F700BHE

WV-F700ABHE

WV-F700MHE

WV-F350

WV-VF65BE

WV-VF40E

WV-VF39E

WV-VF65BE (1)

WV-VF40E (1)

WV-VF42E

WV-VF65B

AW-VF80

WV-RC700/B

WV-RC700/G

WV-RC700A/B

WV-RC700A/G

WV-RC36/B

WV-RC36/G

WV-RC37/B

WV-RC37/G

WV-AD700SE

WV-AD700ASE

WV-AD700ME

WV-AD250E

WV-AD500E (1)

AW-AD500AE

AW-AD700BSE

WV-F350HE

WV-F350E

WV-F350AE

WV-F350DE

WV-F350ADE

WV-F500HE (1)

WV-F-565HE

AW-F575HE

AW-E600

AW-E800

AW-E800A

AW-E650

AW-E655

AW-E750

 

WV-CB700E

WV-CB700AE

WV-CB700E (1)

WV-CB700AE (1)

WV-RC700/B (1)

WV-RC700/G (1)

WV-RC700A/B (1)

WV-RC700A/G (1)

WV-RC550/G

WV-RC550/B

WV-RC700A

WV-CB700A

WV-RC550

WV-CB550

AW-RP501

AW-RP505

 

 

 

JVC

KY-35E

KY-27ECH

KY-19ECH

KY-17FITECH

KY-17BECH

KY-F30FITE

KY-F30BE

KY-F560E

KY-27CECH

KH-100U

KY-D29ECH

KY-D29WECH (2)

VF-P315E

VF-P550E

VF-P10E

VP-P115E

VF-P400E

VP-P550BE

VF-P116

VF-P116WE (2)

VF-P550WE (2)

RM-P350EG

RM-P200EG

RM-P300EG

RM-LP80E

RM-LP821E

RM-LP35U

RM-LP37U

RM-P270EG

RM-P210E

KA-35E

KA-B35U

KA-M35U

KA-P35U

KA-27E

KA-20E

KA-P27U

KA-P20U

KA-B27E

KA-B20E

KA-M20E

KA-M27E

Olympus

MAJ-387N

MAJ-387I

 

OTV-SX 2

OTV-S5

OTV-S6

 

 

 

Kamera OTV-SX”


(1)  Kallas även ’master set up unit’ (MSU) eller huvudkontrollpanel (MCP).

(2)  Modellerna är undantagna under förutsättning att motsvarande triaxsystem eller triaxadapter inte säljs på gemenskapens marknad.


Top