Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2240

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2240/2004 av den 15 december 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 975/1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

OJ L 390, 31.12.2004, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2240/oj

31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 390/3


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2240/2004

av den 15 december 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 975/1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 179.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapens åtgärder i syfte att främja mänskliga rättigheter och demokratiska principer, såsom de fastställs i meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 8 maj 2001 Europeiska unionens roll i arbetet för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i tredje land, skall fortsätta efter år 2004. Förordning (EG) nr 975/1999 (2) har visat sig vara ett ändamålsenligt rättsligt instrument för genomförande av det tekniska och finansiella stöd som gemenskapen ger till åtgärder för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i utvecklingsländerna och i andra tredje länder när det gäller att uppnå de övergripande målen på detta område. Giltighetstiden för denna förordning löper emellertid ut den 31 december 2004 och den bör därför förlängas.

(2)

På grundval av det finansiella ramverkets förhållande, vilket anges i förordning (EG) nr 975/1999, och de vägledande anslagen för mänskliga rättigheter och demokratisering fastställs i denna förordning, för programmets förlängda löptid, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (3).

(3)

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 975/1999 angående förfaranden för genomförande av stöd bör för genomförandet av EU:s valövervakningsinsatser anpassas till de rättsliga kraven i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4).

(4)

Skydd av gemenskapens finansiella intressen och bekämpning av bedrägerier och oegentligheter utgör en integrerad del av förordning (EG) nr 975/1999. I synnerhet bör avtal och kontrakt som ingås enligt den förordningen innehålla ett bemyndigande för kommissionen att vidta de åtgärder som föreskrivs i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (5).

(5)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra förordning (EG) nr 975/1999 bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6).

(6)

Förordning (EG) nr 975/1999 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 975/1999 ändras på följande sätt:

1.

Följande led skall läggas till i artikel 2.2:

”h)

stödja insatser för att främja bildandet av grupper av demokratiska länder inom Förenta nationernas organ, specialiserade byråer och regionala organisationer.”

2.

I slutet av artikel 4.1 skall följande mening läggas till:

”I fråga om EU:s valövervakningsuppdrag och amicus curiae-förfaranden kan fysiska personer erhålla finansiellt stöd enligt denna förordning.”

3.

I artikel 5 skall den första meningen ersättas med följande:

”Stöd från gemenskapen kan beviljas de partner som avses i artikel 4.1 första meningen och som har sitt säte i ett tredje land som är berättigat till stöd från gemenskapen enligt denna förordning eller i en av gemenskapens medlemsstater.”

4.

Artikel 7.3 skall ersättas med följande:

”3.   Gemenskapsfinansiering enligt denna förordning skall ha formen av gåvobistånd eller kontrakt. Inom ramen för de åtgärder som avses i artikel 2 skall medlemmar av EU:s valövervakningsgrupper som betalas med medel från anslagen för mänskliga rättigheter och demokratisering rekryteras i enlighet med de förfaranden som fastställts av kommissionen.”

5.

I artikel 10 skall första stycket ersättas med följande:

”Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning under perioden från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2006 fastställs härmed till 134 miljoner euro.”

6.

Artiklarna 11 och 12 skall ersättas med följande:

”Artikel 11

1.   Kommissionen skall anta ramen för programplanering och fastställande av gemenskapsåtgärder.

Denna ram skall framför allt bestå av följande:

a)

Fleråriga vägledande program och årliga uppdateringar av dessa.

b)

Årliga arbetsprogram.

Under särskilda omständigheter kan specifika åtgärder som inte omfattas av ett årligt arbetsprogram godkännas.

2.   Kommissionen skall utarbeta en årsrapport som innehåller det följande årets programplanering för de olika regionerna och sektorerna, och skall därefter avlägga en rapport till Europaparlamentet om genomförandet.

Kommissionen skall ha ansvar för att förvalta och, i enlighet med denna förordning och kraven på flexibilitet, anpassa de årliga arbetsprogram som definierades vid fastställandet av de fleråriga programmen. De beslut som fattas skall spegla Europeiska unionens prioriteringar och huvudsakliga mål i fråga om en stärkt demokrati, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna, och skall anpassas efter arbetsprogrammens särskilda karaktär. Kommissionen skall hålla parlamentet fullt underrättat om förfarandena.

3.   Kommissionen skall genomföra gemenskapsåtgärder enligt denna förordning i enlighet med gällande budgetförfaranden och andra förfaranden, särskilt de förfaranden som föreskrivs i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (7).

Artikel 12

1.   De instrument som avses i artikel 11.1 skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13.2.

I de fall där ändringarna av de årliga arbetsprogram som avses i artikel 11.1 b inte överstiger 20 % av det samlade belopp som tilldelats dem eller inte i avsevärd utsträckning förändrar de däri ingående projektens eller programmens karaktär skall dessa ändringar antas av kommissionen. Kommissionen skall underrätta den kommitté som avses i artikel 13.1.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 skall finansieringsbeslut rörande projekt och program som inte omfattas av årliga arbetsprogram och som överstiger 1 miljon euro antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13.2.”

7.

Artikel 13.2 skall ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG (1) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som föreskrivs i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara 30 dagar.”

8.

Andra meningen i artikel 15 skall utgå.

9.

Artikel 17 skall ersättas med följande:

”Artikel 17

I alla avtal eller kontrakt som ingås enligt denna förordning skall det uttryckligen anges att kommissionen och revisionsrätten skall ha befogenhet att kontrollera dokument och genomföra inspektioner på plats hos alla de leverantörer och underleverantörer som har tagit emot gemenskapsmedel. Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (8) skall gälla.”

10.

I artikel 20 andra stycket skall datumet ”den 31 december 2004” ersättas med datumet ”den 31 december 2006”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 15 december 2004

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

A. NICOLAÏ

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 22 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 2 december 2004.

(2)  EGT L 120, 8.5.1999, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EGT L 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.


Top