Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0858

2004/858/EG: Kommissionens beslut av den 15 december 2004 om inrättandet av ett genomförandeorgan med namnet ”Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet” för förvaltning av gemenskapsåtgärder inom folkhälsoområdet – med tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003

OJ L 369, 16.12.2004, p. 73–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 98–100 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 366 - 368
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 366 - 368

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013D0770

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/858/oj

16.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/73


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 december 2004

om inrättandet av ett genomförandeorgan med namnet ”Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet” för förvaltning av gemenskapsåtgärder inom folkhälsoområdet – med tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003

(2004/858/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (1), särskilt artikel 3.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 58/2003 får kommissionen behörighet att besluta om införandet av genomförandeorgan i enlighet med de allmänna stadgar som fastställs i förordningen i fråga samt att ålägga dem att utföra vissa uppgifter som avser förvaltningen av ett eller flera gemenskapsprogram. Det här beslutet påverkar inte förordningens tillämpningsområde.

(2)

Inrättandet av ett genomförandeorgan är avsett att göra det möjligt för kommissionen att koncentrera sig på de prioriterade verksamheter och åligganden som inte kan delegeras utan att den för den skull avhänder sig ledningen, kontrollen och det yttersta ansvaret för de åtgärder som vidtas av genomförandeorganen.

(3)

Förvaltningen av det program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002 (2) syftar till att verkställa projekt av tekniskt slag, som inte innebär några beslut av politisk natur, och kräver under hela projektets gång tillgång till teknisk och ekonomisk expertis på hög nivå.

(4)

De uppgifter som ingår i detta program bör kunna delegeras till ett genomförandeorgan under iakttagande av en tydlig åtskillnad mellan de delar av programverksamheten som rör kommissionens enheter och fullgörandet av de projekt som anförtros genomförandeorganet.

(5)

En kostnads/lönsamhetsstudie som för detta ändamål utförts har visat att inrättandet av ett genomförandeorgan skulle göra det möjligt att till en lägre kostnad höja effektiviteten vid folkhälsoprogrammets genomförande. Med stöd av egenskaperna i detta program läggs huvudvikten vid delegering av tekniska uppgifter där det grundläggande målet är att stärka banden mellan detta gemenskapsprogram och expertkretsarna i medlemsstaterna.

(6)

För att uppnå kommissionens mål, och under dess kontroll, skall organet mobilisera expertis på hög nivå. Organet bör likaledes göra det möjligt att på bästa möjliga sätt genomföra programmet genom att underlätta rekrytering av personal som är specialiserad på folkhälsofrågor.

(7)

Utöver sina uppgifter på lång sikt bör organet förbättra flexibiliteten i programmets genomförande. Genom organets årliga arbetsprogram blir det bl.a. möjligt att säkerställa dess stöd vid förverkligandet av de årliga prioriteringar för folkhälsoprogrammets genomförande som planlagts och beslutats av kommissionen efter Programkommitténs yttrande.

(8)

Vid en förvaltning som utgår från de resultat som uppnåtts av organet, därigenom att förfaranden och rutiner för kontroll och nödvändig samordning införts, blir det möjligt att förenkla villkoren för kommissionens enheter vid programmets genomförande. Kommissionens enheter kommer att kunna dra nytta av organets tekniska arbetsresultat genom att samtidigt på ett lämpligt sätt utveckla de uppdrag som rör politiska värderingar. Kommissionens enheter kommer dessutom att utveckla de uppgifter för programmets genomförande som de inte finner för lämpligt att anförtro organet.

(9)

Organets samarbete med kommissionens enheter och fullbordandet av de särskilda uppgifterna inom området för informationsspridning och stöd till nätverken bör göra det möjligt att förbättra insynen i gemenskapsåtgärderna inom folkhälsoområdet.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i föreliggande beslut är förenliga med yttrandet från Kommittén för genomförandeorgan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande

1.   Härmed inrättas ett genomförandeorgan för förvaltningen av gemenskapsprogrammet inom folkhälsoområdet (nedan kallat ”organet”), vars stadgar regleras i förordning (EG) nr 58/2003.

2.   Organets beteckning skall vara ”Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet”.

Artikel 2

Placering

Organet skall placeras i Luxemburg.

Artikel 3

Organets livstid

Organet skall inrättas för perioden 1 januari 2005–31 december 2010.

Artikel 4

Mål och arbetsuppgifter

1.   Organet skall inom ramen för det gemenskapsprogram inom folkhälsoområdet, som antagits genom beslut nr 1786/2002/EG (nedan kallat ”programmet”), anförtros utförandet av de uppgifter som rör gemenskapsstödet till programmet, med undantag för utvärderingen av det, övervakningen av dess lagenlighet eller varje annan åtgärd som skulle kunna falla under kommissionens uteslutande behörighet. Organet skall anförtros bl.a. följande uppgifter:

a)

Att under programmets gång förvalta alla etapper i de särskilda projekt som grundas på beslut nr 1786/2002/EG och på den arbetsordning som föreskrivs i beslutet i fråga och som antagits av kommissionen samt att utföra nödvändiga kontroller, allt genom att fatta beslut som grundar sig på kommissionens delegeringsdokument.

b)

Att anta budgetdokument för inkomster och utgifter och på grundval av kommissionens delegeringsdokument vidta alla de åtgärder som krävs för att förvalta folkhälsoprogrammet, bl.a. de som gäller avtalstilldelning och anslag.

c)

Att ge logistiskt, vetenskapligt och tekniskt stöd i synnerhet genom att anordna teknikermöten (förvaltning av expertarbetsgrupper) och att förbereda studier, seminarier eller konferenser.

2.   I kommissionens delegeringsbeslut fastställs i detalj samtliga de uppgifter som skall anförtros organet. Detta meddelas Kommittén för genomförandeorgan för information.

Artikel 5

Organisation

1.   Organet skall förvaltas av en styrelse och en direktör som utses av kommissionen.

2.   Styrelseledamöterna skall utses för två år.

3.   Organets direktör skall utses för fyra år.

Artikel 6

Anslag

Organet skall erhålla ett anslag som är inskrivet i Europeiska gemenskapernas allmänna budget och som belastar folkhälsoprogrammets finansbudget.

Artikel 7

Kontroll och redovisning av genomförandet

Organet skall vara underkastat kommissionens kontroll och skall regelbundet redovisa genomförandet av de program som det fått sig anförtrott enligt de villkor och tidsfrister som fastställs i delegeringsdokumentet.

Artikel 8

Genomförandet av driftbudgeten

Organet skall genomföra sin driftbudget enligt bestämmelserna i standardbudgetförordningen (3).

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EGT L 271, 9.10.2002, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut nr 786/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram (EUT L 297, 22.9.2004, s. 6).


Top