Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0853

2004/853/EG: Rådets beslut av den 7 december 2004 om tillstånd för Republiken Frankrike och Republiken Italien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 3.1 i det sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG rörande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

OJ L 352M , 31.12.2008, p. 60–61 (MT)
OJ L 369, 16.12.2004, p. 58–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/853/oj

16.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 369/58


RÅDETS BESLUT

av den 7 december 2004

om tillstånd för Republiken Frankrike och Republiken Italien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 3.1 i det sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG rörande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

(2004/853/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (1), särskilt artikel 27 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 27 i direktiv 77/388/EEG får rådet enhälligt på kommissionens förslag bevilja varje medlemsstat tillstånd att genomföra särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i det direktivet för att förenkla uppbörden av skatt eller för att förhindra vissa slag av skatteflykt eller skatteundandragande.

(2)

Genom en skrivelse som diariefördes hos kommissionens generalsekretariat den 24 mars 2004 begärde de franska och de italienska myndigheterna tillstånd att avvika från artikel 3 i direktiv 77/388/EEG.

(3)

I enlighet med artikel 27.2 i direktiv 77/388/EEG underrättade kommissionen genom en skrivelse av den 1 juni 2004 övriga medlemsstater om de franska och de italienska myndigheternas begäran. Genom en skrivelse av den 3 juni 2004 underrättade kommissionen Frankrike och Italien om att den hade alla uppgifter som den ansåg vara nödvändiga för en bedömning av begäran.

(4)

Det finns två tunnlar mellan Frankrike och Italien, nämligen Mont Blanc (Monte Bianco) och Fréjus. Gränsen mellan de båda medlemsstaterna går visserligen inne i tunnlarna, men det vore opraktiskt att ta ut vägtullen inne i dessa. Enligt den nuvarande artikel 3.1 första strecksatsen i direktiv 77/388/EEG avses med ”en medlemsstats territorium: landets territorium …”. Enligt gällande bestämmelser skall beskattningsunderlaget för vägtullarna vara proportionellt mot varje stats andel av tunnellängden. Eftersom det skulle vara dyrt och omständligt om båda medlemsstaterna tog ut sin andel av vägtullen vid sin respektive ände av tunneln, tas en samlad vägtull ut vid infarten till tunneln. För varje resa tas det ut två vägtullar belagda med mervärdesskatt till två olika skattesatser, dvs. en för Frankrikes territorium och en för Italiens territorium. Dessutom bör beskattningsunderlaget och mervärdesskatten därefter delas mellan de båda medlemsstaterna. Mervärdesskatten komplicerar således ytterligare en redan komplex mekanism för ekonomisk ersättning, vilken är en följd av den delade förvaltningen av kostnaderna för tunneln.

(5)

Syftet med Frankrikes och Italiens begäran är att ansöka om tillstånd att avvika från artikel 3 i direktiv 77/388/EEG med avseende på tunnlarna Mont Blanc (Monte Bianco) och Fréjus.

(6)

För båda tunnlarna gäller att båda staterna skulle vilja betrakta tunnelns hela körbana som tillhörande den stats territorium där resan genom tunneln på körbanan startar. Det franska tullkontoret kommer således att ta ut fransk mervärdesskatt på hela vägtullen för alla resor som startar på den franska sidan. Det italienska tullkontoret kommer att göra på motsvarande sätt med alla resor som startar på den italienska sidan.

(7)

Denna avvikelse rör endast uppbörden av vägtullar och har till syfte att förenkla beräkningen och redovisningen av mervärdesskatt. Den inverkar inte på Frankrikes respektive Italiens mervärdesskatteområde när det gäller andra transaktioner.

(8)

Den föreslagna åtgärden har till syfte att lösa de ovan beskrivna problemen genom en förenkling av mekanismerna för betalning av skatten och är således främst av teknisk art. Åtgärden inverkar inte negativt på gemenskapens egna medel från mervärdesskatt och påverkar inte heller det skattebelopp som skall betalas i det sista konsumtionsledet.

(9)

Eftersom det rör sig om en definition av ett mervärdesskatteområde som inte kommer att ändras i framtiden, bör den begärda avvikelsen beviljas tills vidare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avvikelse från artikel 3 i direktiv 77/388/EEG beviljas Frankrike och Italien tillstånd att betrakta hela körbanan i tunnlarna Mont Blanc (Monte Bianco) respektive Fréjus såsom tillhörande den medlemsstats territorium där resan genom tunneln på körbanan startar.

Artikel 2

Artikel 1 skall endast tillämpas på vägtullarna för tunnlarna.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike och Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 7 december 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).


Top