Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1934

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1934/2004 av den 27 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1726/2000 om utvecklingssamarbete med Sydafrika

OJ L 338, 13.11.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1934/oj

13.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 338/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1934/2004

av den 27 oktober 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1726/2000 om utvecklingssamarbete med Sydafrika

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 179 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1726/2000 av den 29 juni 2000 om utvecklingssamarbete med Sydafrika (2) skall kommissionen senast den 31 oktober 2003 överlämna en översyn efter halva tiden till Europaparlamentet och rådet. På grundval av den översynen efter halva tiden har vissa ändringar av förordning (EG) nr 1726/2000 föreslagits.

(2)

Halvtidsöversynen omfattar idéer och förslag för att förbättra genomförandet av utvecklingssamarbetet med Sydafrika. Vissa av dem utarbetades redan i 2002 års strategidokument för landet och har beaktats inom ramen för det vägledande programmet för 2003–2005. Dessa gäller bland annat integrering av ett jämställdhetsperspektiv i alla projektfaser, från planering till genomförande, harmonisering av administrativa förfaranden, utveckling av kriterier för utvärdering av projekt och utformning av program samt klargörande av villkoren för beviljande av stöd till regionala program från Europeiska programmet för återuppbyggnad och utveckling (EPRD).

(3)

I enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (3) är det möjligt att tillhandahålla finansiering till Sydafrika genom direkt budgetstöd. Förordning (EG) nr 1726/2000 kan dock tolkas som att icke-målinriktat budgetstöd utesluts. Dessutom innehåller del II avdelning IV i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4) särskilda bestämmelser för ”externa åtgärder”. Det är därför lämpligt att bringa förordning (EG) nr 1726/2000 i överensstämmelse med förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och med kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5).

(4)

Med tanke på genomförandet av EPRD och särskilt det fleråriga vägledande programmet för 2000–2002 bör förordning (EG) nr 1726/2000 anpassas, i synnerhet när det gäller antagandet av sektorsövergripande program, finansiering via budgetstöd och gemensam finansiering av projekt och program inom området regionalt samarbete och integration.

(5)

Förordning (EG) nr 1726/2000 trädde i kraft år 2000 och upphör att gälla den 31 december 2006. Enligt artikel 6.1 skall dock ett treårigt vägledande program utformas. Det bör antas bestämmelser om fyraåriga vägledande program så att programmen stämmer överens med förordningens giltighetstid.

(6)

Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stilla havet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (6), i vilket Sydafrika är avtalsslutande part, undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000. I protokoll nr 3 till det avtalet anges Sydafrikas status med vissa förbehåll enligt avtalet.

(7)

Genom rådets beslut 1999/753/EG (7) godkändes den provisoriska tillämpningen av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Sydafrika, å andra sidan. I bilaga X till det avtalet anges att gemenskapen kommer att tillhandahålla stöd till omstrukturering av den sydafrikanska vin- och spritsektorn och för marknadsföring och distribution av sydafrikanska vin- och spritprodukter. De två motsvarande avtalen om handel med vin och spritdrycker har godkänts genom rådets beslut 2002/51/EG (8) respektive rådets beslut 2002/52 EG (9). Det är därför nödvändigt att komplettera det finansiella referensbelopp som anges i förordning (EG) nr 1726/2000 med ett tilläggsbelopp.

(8)

I samband med förordning (EG) nr 1726/2000 har kommittén för Europeiska utvecklingsfonden i praktiken agerat som ”Sydafrikakommittén”. Sydafrikakommittén bör formellt inrättas.

(9)

Enligt artikel 8.5 i förordning (EG) nr 1726/2000 skall kommissionen samråda med kommittén om de beslut om finansiering som den avser att fatta när det gäller projekt och program till ett värde av mer än 5 miljoner euro. Med hänsyn till sund ekonomisk förvaltning och rationalisering av förfaranden är det skäligt att öka detta tak till 8 miljoner euro.

(10)

Förordning (EG) nr 1726/2000 bör därför ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1726/2000 ändras enligt följande:

1)

Artikel 2.1 skall ersättas med följande:

”1.   Programmen skall inriktas på att bekämpa fattigdomen, ta hänsyn till de tidigare missgynnade gruppernas behov och integrera köns- och miljörelaterade aspekter av utvecklingssamarbetet, i synnerhet genom ett ökat deltagande för kvinnor på alla nivåer av politiken, programplaneringen och genomförandet. I samtliga dessa program skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att stärka institutionerna.”

2)

I artikel 2.2 skall inledningen ersättas med följande:

”2.   Det utvecklingssamarbete som skall genomföras enligt denna förordning skall i huvudsak vara inriktat på de samarbetsområden som avses i artikel 8 i protokoll nr 3 om Sydafrika till Cotonouavtalet och i synnerhet på följande:”

3)

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

i)

I det första stycket skall inledningen ersättas med följande:

”2.   Gemenskapens finansiering kan omfatta följande:”

ii)

I det första stycket skall led a ersättas med följande:

”a)

Utgifter över statsbudgeten till stöd för reformer och genomförande inom de prioriterade områden som skall fastställas genom en politisk dialog med användning av de lämpligaste instrumenten, inbegripet budgetstöd och andra särskilda former av stöd avseende budgeten.”

iii)

Det andra stycket skall ersättas med följande:

”En del av finansieringen får tillhandahållas på ett riktat sätt till slutliga stödmottagare (t.ex. nyetablerade entreprenörer) i form av riskkapital eller andra former för finansiellt deltagande. Europeiska investeringsbanken kan om det är lämpligt knytas till förvaltningen av dessa medel. De medel som tillhandahålls enligt denna förordning får inte användas på ett sådant sätt att det leder till illojal konkurrens.”

b)

Följande punkt skall införas:

”4a.   Finansiering av enskilda projekt och program för regionalt samarbete och regional integration skall tillhandahållas genom EPRD eller genom regionala fonder från Europeiska utvecklingsfonden (EUF).

Kommissionen skall i det fleråriga vägledande programmet sträva efter balans i finansieringen från de båda källorna genom att till regionalt samarbete och regional integration avsätta en vägledande andel från EPRD som är ungefär lika stor som den andel som i enlighet med finansieringsprotokollet till Cotonouavtalet avsätts från EUF till samma ändamål.”

4)

Artikel 5 skall utgå.

5)

Artikel 6 skall ersättas med följande:

”Artikel 6

Programplanering

1.   Ett flerårigt vägledande program skall utformas i nära kontakt med Sydafrikas regering och med beaktande av resultaten av samordningen enligt artikel 4.6 och 4.7. Vid planeringen av det vägledande programmet skall principen om mottagarstyrd programplanering fullt ut beaktas.

2.   För att förbereda programplaneringen skall kommissionen, inom ramen för en förstärkt samordning med medlemsstaterna, även på plats, utarbeta ett strategidokument för landet i en dialog med Sydafrikas regering. I detta strategidokument för landet skall resultaten av den senaste övergripande utvärderingen av de åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 2259/96 och enligt den här förordningen samt av andra regelbundna utvärderingar av verksamheten beaktas. Det skall kopplas till en problemorienterad analys och integrera övergripande frågor såsom minskning av fattigdomen, jämställdhet mellan könen, miljö och hållbarhet. Ett utkast till det fleråriga vägledande programmet skall bifogas strategidokumentet för landet. Ett begränsat antal samarbetssektorer på grundval av de områden som avses i artikel 2 skall väljas ut. För dessa sektorer skall närmare föreskrifter och kompletterande åtgärder fastställas. Så långt som möjligt skall resultatindikatorer utarbetas för att underlätta genomförandet av målen och utvärderingen av effekten. Strategidokumentet för landet och utkastet till det fleråriga vägledande programmet skall granskas av den behöriga geografiska kommitté med ansvar för utvecklingsfrågor som avses i artikel 8.1, nedan kallad ’kommittén’. Kommittén skall yttra sig enligt förfarandet i artikel 8.2.

3.   Det fleråriga vägledande programmet skall förhandlas fram och undertecknas av kommissionen och Sydafrikas regering. Slutresultatet av förhandlingarna skall översändas till kommittén för kännedom. Om så krävs av en eller flera kommittémedlemmar skall detta dokument diskuteras av kommittén.

4.   Kommittén skall varje år se över funktion, resultat och fortsatt tillämplighet för strategidokumentet för landet och det fleråriga vägledande programmet. Om utvärderingar eller annan relevant utveckling utvisar det, kan kommittén uppmana kommissionen att med Sydafrikas regering förhandla fram ändringar i det fleråriga vägledande programmet.

5.   Kommittén skall varje år, med utgångspunkt i en redogörelse från kommissionen, diskutera de allmänna riktlinjerna för det kommande årets verksamhet.”

6)

Artikel 7.2 utgår.

7)

Artikel 8 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Kommissionen skall biträdas av Sydafrikakommittén, nedan kallad ’kommittén’.”

b)

I punkt 5 och 6 skall beloppet ”5 miljoner euro” ersättas med ”8 miljoner euro”.

8)

I artikel 10.1 skall beloppet ”885,5 miljoner euro” ersättas med ”900,5 miljoner euro”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 27 oktober 2004.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

A. NICOLAI

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 31 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets beslut av den 13 september 2004.

(2)  EGT L 198, 4.8.2000, s. 1.

(3)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(6)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(7)  EGT L 311, 4.12.1999, s. 1.

(8)  EGT L 28, 30.1.2002, s. 3.

(9)  EGT L 28, 30.1.2002, s. 112.


Top