Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0628

2004/628/EG: Kommissionens beslut av den 2 september 2004 om förteckningen över de anläggningar i Nya Kaledonien från vilka medlemsstaterna får tillåta import av färskt kött till gemenskapen (delgivet med nr K(2004) 3296)(Text av betydelse för EES)

OJ L 284, 3.9.2004, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 115–116 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 282 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 282 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 9 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/628/oj

3.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/4


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 september 2004

om förteckningen över de anläggningar i Nya Kaledonien från vilka medlemsstaterna får tillåta import av färskt kött till gemenskapen

(delgivet med nr K(2004) 3296)

(Text av betydelse för EES)

(2004/628/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (1), särskilt artikel 4.1 samt artikel 18.1 a och 18.1 b i detta, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 72/462/EEG föreskrivs att anläggningar i tredje land endast kan godkännas för import av färskt kött till gemenskapen under förutsättning att de uppfyller de allmänna och särskilda villkor som fastställs i det direktivet.

(2)

Djurhälsosituationen i Nya Kaledonien är jämförbar med situationen i medlemsstaterna, särskilt när det gäller överföring av sjukdomar genom kött, och tillsynen av produktionen av färskt kött är tillfredsställande.

(3)

Nya Kaledonien har i enlighet med artikel 4.3 i direktiv 72/462/EEG lämnat uppgifter om de anläggningar som bör godkännas för export av färskt kött till gemenskapen.

(4)

De anläggningar som Nya Kaledonien föreslår uppfyller alla de krav som fastställs i direktiv 72/462/EEG för att de skall kunna betecknas som slakterier, kyl- eller fryshus eller styckningsanläggningar från vilka import till gemenskapen kan tillåtas enligt artikel 18 i det direktivet.

(5)

Hygienstandarden i dessa anläggningar är tillfredsställande, och anläggningarna kan därför föras in i den förteckning som skall upprättas enligt direktiv 72/462/EEG avseende anläggningar från vilka import av färskt kött till gemenskapen får tillåtas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anläggningar i Nya Kaledonien som anges i bilagan skall godkännas som anläggningar från vilka medlemsstaterna får tillåta import av färskt kött till gemenskapen enligt de villkor som fastställs i direktiv 72/462/EEG, inbegripet artikel 18.1 a och 18.1 b i detta.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 6 september 2004.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 september 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).


BILAGA

Förteckning över de anläggningar som avses i artikel 1

Land: NYA KALEDONIEN

Godkännandenummer

Anläggning

Stad/region

Kategori (1)

Anm.

SL

ST

KF

N

F/G

FL

H

 

EA-3-1

OCEF — Barandeu

Bourail Province Sud

x

x

x

x

 

 

 

 

EA-18-1

OCEF

Nouméa Province Sud

 

 

x

x

 

 

 

 


(1)  

SL

:

Slakteri

ST

:

Styckningsanläggning

KF

:

Kyl- eller fryshus

N

:

Nötkött

F/G

:

Fårkött/getkött

FL

:

Fläskkött

H

:

Kött av hovdjur

Anm.

:

Särskilda anmärkningar


Top