EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1319

Kommissionens förordning (EG) nr 1319/2004 av den 16 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 214/2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver

OJ L 245, 17.7.2004, p. 11–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 45–50 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 117 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 117 - 120

No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1319/oj

17.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1319/2004

av den 16 juli 2004

om ändring av förordning (EG) nr 214/2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall skummjölkspulver som köpts upp av interventionsorganen avyttras till ett minimipris och på sådana villkor att marknadsbalansen inte äventyras och köparna får lika behandling och lika tillgång till det skummjölkspulver som säljs.

(2)

Enligt bestämmelserna om interventionsåtgärder för avsättning av skummjölkspulver i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 (2) skall försäljningen ske till fast pris.

(3)

För att säkerställa en god förvaltning av interventionslagren är det lämpligt att sälja skummjölkspulvret så snart det finns avsättningsmöjligheter. Det är därför lämpligt att ersätta systemet för försäljning av skummjölkspulver från interventionslager till fast pris med försäljning genom anbudsinfordran, så att försäljningspriset kan fastställas med hänsyn till marknadsvillkoren.

(4)

Erfarenheten visar att medlemsstaterna måste lämna sina meddelanden tidigare för att kommissionen skall kunna följa utvecklingen när det gäller de kvantiteter skummjölkspulver som erbjuds till offentlig intervention och eventuellt avbryta interventionsuppköpen då de kvantiteter som fastställs i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1255/1999 har utbjudits.

(5)

Förordning (EG) nr 214/2001 bör därför ändras.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 214/2001 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 c skall ersättas med följande:

”c)

försäljning av skummjölkspulver från offentliga lager genom en stående anbudsinfordran;”

2.

Kapitel II skall ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt 5 skall ersättas med följande:

”AVSNITT 5

FÖRSÄLJNING GENOM ANBUDSINFORDRAN AV SKUMMJÖLKSPULVER FRÅN OFFENTLIGA LAGER

Artikel 21

1.   Skummjölkspulver som inlagrades före den 1 juli 2002 skall säljas genom det stående anbudsförfarande som de olika interventionsorganen infört.

2.   Interventionsorganet skall utfärda ett meddelande om stående anbudsinfordran med uppgift om bland annat sista anbudsdag och den adress dit anbuden skall lämnas. Vidare skall interventionsorganet lämna följande uppgifter om det skummjölkspulver som det innehar:

a)

lagringsplatsen för det skummjölkspulver som skall säljas;

b)

den kvantitet skummjölkspulver som är till salu i varje lager.

En stående anbudsinfordran skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast åtta dagar före utgången av den första tidsfristen för inlämning av anbud.

3.   Interventionsorganet skall upprätthålla en uppdaterad förteckning över de upplysningar som avses i punkt 2 och på begäran ställa denna förteckning till berörda parters förfogande. Interventionsorganet skall dessutom regelbundet offentliggöra den uppdaterade förteckningen på ett lämpligt sätt, vilket skall anges i meddelandet om den stående anbudsinfordran.

4.   Interventionsorganet skall vidta de åtgärder som krävs för att berörda parter skall få möjlighet att:

a)

på egen bekostnad och innan de lämnar anbud undersöka prov av det skummjölkspulver som är till salu;

b)

kontrollera resultaten av de analyser som avses i artikel 2.2.

Artikel 22

1.   Interventionsorganet skall organisera särskilda anbudsinfordringar under den stående anbudsinfordrans giltighetstid.

2.   Fristen för inlämning av anbuden i varje särskild anbudsinfordran skall löpa ut kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel) den andra och fjärde tisdagen i månaden, med undantag för den andra tisdagen i augusti och den fjärde tisdagen i december. Om tisdagen är en allmän helgdag skall fristen löpa ut kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel) den närmast föregående arbetsdagen.

Artikel 23

1.   Deltagande i anbudsinfordran skall ske antingen genom att det till interventionsorganet lämnas in ett skriftligt anbud mot erhållande av mottagningsbevis eller genom något annat skriftligt telekommunikationsmedel med mottagningsbevis.

Anbuden skall lämnas in till det interventionsorgan som innehar det skummjölkspulver som anbudet gäller.

2.   Anbudet skall innehålla uppgift om följande:

a)

anbudsgivarens namn och adress;

b)

den önskade kvantiteten;

c)

anbudspriset per 100 kg skummjölkspulver, exklusive nationella skatter, fritt lager, i euro;

d)

vid behov det lager där skummjölkspulvret förvaras och eventuellt ett alternativt lager.

3.   Anbud skall endast vara giltiga om:

a)

de avser minst 10 ton, utom i de fall då den kvantitet som finns tillgänglig i ett lager är mindre än 10 ton;

b)

de innehåller en skriftlig försäkran från anbudsgivaren om att iaktta bestämmelserna i denna förordning;

c)

bevis inges som visar att anbudsgivaren, före utgången av fristen för inlämning av de anbud som avses i artikel 22.2, i den medlemsstat där anbudet lämnas in, har ställt en anbudssäkerhet på 50 euro per ton för den aktuella särskilda anbudsinfordran.

4.   Anbud får inte dras tillbaka då den tidsfrist som avses i artikel 22.2 har löpt ut.

Artikel 24

När det gäller den anbudssäkerhet som fastställs i artikel 23.3 c utgör upprätthållandet av anbudet efter det att den tidsfrist som avses i artikel 22.2 har löpt ut och betalningen av priset inom den frist som avses i artikel 24f.2 primära krav i den mening som avses i artikel 20 i förordning (EEG) nr 2220/85.”

b)

Följande avsnitt 6 skall läggas till:

”AVSNITT 6

GENOMFÖRANDE AV ANBUDSINFORDRAN

Artikel 24a

1.   Samma dag som den tidsfrist som anges i artikel 22.2 löper ut skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter och priser som de mottagna anbuden gäller samt den kvantitet skummjölkspulver som utbjuds till försäljning.

När medlemsstaterna lämnar dessa uppgifter skall aktörerna anges med kodnummer så att deras identitet inte röjs för kommissionen. De skall också uppge om en aktör har lämnat in flera anbud.

Om inget anbud har inkommit skall medlemsstaterna informera kommissionen om detta inom samma tidsfrist.

2.   Kommissionens skall fastställa ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver på grundval av de anbud som mottagits inom varje särskild anbudsinfordran och i enlighet med förfarandet i artikel 42 i förordning (EG) nr 1255/1999. Detta pris får differentieras i förhållande till när skummjölkspulvret inlagrades och var det lagras.

Det får beslutas att anbudsinfordran inte skall fullföljas.

Beslutet om en särskild anbudsinfordran skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 24b

Anbud under det lägsta försäljningspriset skall avslås.

Artikel 24c

1.   Interventionsorganet skall tilldela kontrakten i enlighet med bestämmelserna i punkterna 2–5.

2.   Skummjölkspulvret skall tilldelas på grundval av inlagringsdag, så att den äldsta produkten av den totala kvantitet som är tillgänglig i det eller de lager som aktören har angivit, alltid tilldelas först.

3.   Den som erbjuder det högsta priset skall tilldelas kontraktet. Om inte hela den kvantiteten som finns tillgänglig omfattas av detta kontrakt, skall kontrakt på den återstående kvantiteten tilldelas de andra anbudsgivarna i fallande ordning efter deras anbud.

4.   Om antagandet av ett anbud skulle medföra att kontrakt tilldelas för mer skummjölkspulver än vad som finns tillgängligt i det aktuella lagret, skall kontraktet endast gälla den tillgängliga kvantiteten.

Interventionsorganet får dock, med anbudsgivarens samtycke, ange andra lager för att nå upp till den kvantitet som anbudet gäller.

5.   Om antagandet av flera anbud till samma pris på skummjölkspulver från ett visst lager skulle leda till att den tillgängliga kvantiteten överskrids, skall dock den tillgängliga kvantiteten tilldelas i proportion till de kvantiteter som begärts i anbuden.

Om en sådan tilldelning skulle medföra att kvantiteter under 5 ton tilldelas, skall tilldelningen ske genom lottdragning.

6.   Senast den tredje arbetsdagen i veckan efter den att det beslut som avses i artikel 24a.2 offentliggjorts skall medlemsstaterna meddela kommissionen namn- och adressuppgifter avseende varje anbudsgivare som angivits med kodnummer enligt artikel 24a.1.

Artikel 24d

Rättigheter och skyldigheter som uppstår i samband med anbudsinfordran får inte överlåtas.

Artikel 24e

1.   Interventionsorganet skall omedelbart underrätta varje anbudsgivare om resultatet av hans deltagande i en särskild anbudsinfordran.

Den säkerhet som avses i artikel 23.3 c skall omedelbart frisläppas för de anbud som inte antas.

2.   Den anbudsgivare vars anbud blivit antaget skall, för varje kvantitet som han önskar hämta, betala anbudspriset till interventionsorganet inom den tidsfrist som avses i artikel 24f.2 och innan skummjölkspulvret avhämtas.

Artikel 24f

1.   När det belopp som avses i artikel 24e.2 är betalt, skall interventionsorganet utfärda en uttagsorder som skall innehålla följande uppgifter:

a)

den kvantitet för vilken motsvarande belopp har betalats;

b)

den plats där skummjölkspulvret lagras;

c)

sista dagen för avhämtning av skummjölkspulvret.

2.   Inom trettio dagar efter det att den tidsfrist som avses i artikel 22.2 har löpt ut skall den anbudsgivare vars anbud antagits hämta det skummjölkspulver som han tilldelats. Kvantiteten får tas ut i etapper om minst 5 ton vardera. Om den resterande kvantiteten i ett lager är mindre än 5 ton får emellertid denna mindre mängd avhämtas.

Utom vid force majeure skall lagringskostnaden för skummjölkspulver som inte tagits ut inom den tid som anges i första stycket bäras av anbudsgivaren från och med den första dagen efter fristens utgång. Dessutom skall lagringen ske på anbudsgivarens risk.

3.   Den säkerhet som ställts i enlighet med artikel 23.3 c skall omedelbart frisläppas för kvantiteter som tas ut inom den period som avses i punkt 2 första stycket i den här artikeln.

I händelse av force majeure enligt punkt 2 andra stycket skall interventionsorganet vidta sådana åtgärder som det anser vara nödvändiga med hänsyn till de omständigheter som åberopats.”

3)

Artikel 36 skall ersättas med följande:

”Artikel 36

1.   Senast måndag varje vecka före kl. 15.00 (lokal tid i Bryssel) skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter skummjölkspulver som under föregående vecka:

a)

omfattades av ett anbud om försäljning enligt artikel 5;

b)

omfattades av ett kontrakt för privat lagring enligt artikel 28.

2.   Då det konstateras att de anbud som avses i artikel 5 uppgår till 80 000 ton skall den information som avses i punkt 1 a i denna artikel lämnas varje dag före kl. 15.00 (lokal tid i Bryssel) avseende de kvantiteter skummjölkspulver som bjudits ut till försäljning föregående dag.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 37, 7.2.2001, s. 100. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2131/2003 (EUT L 320, 5.12.2003, s. 3).


Top