EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0606

Kommissionens förordning (EG) nr 606/2004 av den 31 mars 2004 om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 när det gäller giltighetstiden för exportlicenser inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

OJ L 97, 1.4.2004, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/606/oj

32004R0606

Kommissionens förordning (EG) nr 606/2004 av den 31 mars 2004 om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 när det gäller giltighetstiden för exportlicenser inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

Europeiska unionens officiella tidning nr L 097 , 01/04/2004 s. 0040 - 0041


Kommissionens förordning (EG) nr 606/2004

av den 31 mars 2004

om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 när det gäller giltighetstiden för exportlicenser inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), särskilt artikel 31.14 i denna, och

av följande skäl:

(1) Giltighetstiden för exportlicenserna fastställs i artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter(2).

(2) I kommissionens förordning (EG) nr 67/2004 av den 15 januari 2004 om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 när det gäller giltighetstiden för exportlicenser inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter(3) begränsas giltighetstiden för exportlicenserna till den 30 april 2004. Eftersom de bestämmelser som krävs för att administrera exportbidragen i den nya situation på marknaden för mjölkprodukter som uppstår i samband med Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning den 1 maj 2004 ännu inte har införts fullt ut, är det nödvändigt att skapa kontinuitet i ansökningarna om exportlicenser efter den 31 mars 2004 och att behålla giltighetstiden för dem. För att kunna få ett smidigt fungerande nytt anbudssystem i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter(4), bör den här begränsade giltighetstiden inte gälla för exportlicenser som utfärdas i denna nya situation.

(3) Hänsyn måste tas till dels den inverkan som Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning den 1 maj 2004 kan få på gemenskapens mjölkmarknad, under förutsättning att anslutningsakten från 2003 träder i kraft, dels behovet av att övervaka utvecklingen på gemenskapens marknad och på världsmarknaden. Det är därför lämpligt att göra ett undantag från förordning (EG) nr 174/1999 och att fastställa att giltighetstiden för exportlicenser för mjölkprodukter för vilka en ansökan har lämnats in från och med den 15 april 2004 begränsas till den 30 juni 2004.

(4) Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Genom undantag från artikel 6 i förordning (EG) nr 174/1999 skall giltighetstiden för exportlicenser med förutfastställelse av bidraget, för vilka en ansökan har lämnats in under perioden 1-14 april 2004 när det gäller sådana produkter som avses under a-d i den artikeln, löpa ut den 30 april 2004.

2. Giltighetstiden för exportlicenser med förutfastställelse av bidraget, för vilka en ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 580/2004, skall emellertid löpa ut den 30 juni 2004.

Artikel 2

Genom undantag från artikel 6 i förordning (EG) nr 174/1999 skall giltighetstiden för exportlicenser med förutfastställelse av bidraget, för vilka en ansökan har lämnats in från och med den 15 april 2004 när det gäller sådana produkter som avses under a-d i den artikeln, löpa ut den 30 juni 2004.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2) EGT L 20, 27.1.1999, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1948/2003 (EUT L 287, 5.11.2003, s. 13).

(3) EUT L 10, 16.1.2004, s. 13.

(4) EUT L 90, 27.3.2004, s. 58.

Top