Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0245

2004/245/EG: Kommissionens beslut av den 9 mars 2004 om ändring av besluten 2000/585/EG och 97/222/EG när det gäller import av kött av vilt och hägnat vilt samt av vissa viltköttsprodukter från Island (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 701]

OJ L 77, 13.3.2004, p. 62–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2009; tyst upphävande genom 32009R0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/245/oj

32004D0245

2004/245/EG: Kommissionens beslut av den 9 mars 2004 om ändring av besluten 2000/585/EG och 97/222/EG när det gäller import av kött av vilt och hägnat vilt samt av vissa viltköttsprodukter från Island (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 701]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 077 , 13/03/2004 s. 0062 - 0070


Kommissionens beslut

av den 9 mars 2004

om ändring av besluten 2000/585/EG och 97/222/EG när det gäller import av kött av vilt och hägnat vilt samt av vissa viltköttsprodukter från Island

[delgivet med nr K(2004) 701]

(Text av betydelse för EES)

(2004/245/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter(1), särskilt artikel 21b.4 b i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/494/EEG av den 26 juni 1991 om djurhälsovillkor för handel med färskt kött av fjäderfä inom gemenskapen och import av sådant kött från tredje land(2), särskilt artikel 9.1 och artikel 11.1 a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som när det gäller dessa krav inte omfattas av de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, när det gäller patogener, av direktiv 90/425/EEG(3), särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om människors och djurs hälsa i samband med nedläggning av vilt och utsläppandet på marknaden av viltkött(4), särskilt artikel 16.3 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel(5), särskilt artikel 8.1 och 8.4 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut 2000/585/EG(6) fastställs bestämmelser för djurhälso- och hygienkrav och utfärdande av veterinärintyg för import av kött av vilt och kanin från tredje länder.

(2) Island har begärt tillstånd för import till medlemsstaterna av kött av vilt och hägnat vilt samt köttprodukter därav.

(3) Island har en tillfredsställande djurhälsosituation och har godkänts för import av kött av nötkreatur, får, get och svin samt kött av hästdjur, samtidigt som landet redan finns med i förteckningen i bilagan till kommissionens beslut 94/85/EG(7) när det gäller färskt kött av fjäderfä.

(4) I kommissionens beslut 97/222/EG(8) fastställs en förteckning över de tredje länder och delar av tredje länder från vilka köttprodukter får importeras.

(5) Island bör godkännas som importör till medlemsstaterna av kött av vilt och hägnat vilt samt köttprodukter därav.

(6) Vidare behöver ISO-koden för Serbien och Montenegro uppdateras där detta är relevant.

(7) Besluten 2000/585/EG och 97/222/EG bör därför ändras.

(8) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till beslut 2000/585/EG skall ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Del II i bilagan till beslut 97/222/EG skall ersättas med texten i bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 20 mars 2004.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 mars 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2) EGT L 268, 24.9.1991, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/89/EG (EGT L 300, 23.11.1999, s. 17).

(3) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2003/721/EG (EUT L 260, 11.10.2003, s. 21).

(4) EGT L 268, 14.9.1992, s. 35. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5) EGT L 18, 23.1.2001, s. 11.

(6) EGT L 251, 6.10.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom beslut 2004/118/EG (EUT 36, 7.2.2004, s. 34).

(7) EGT L 44, 17.2.1994, s. 31. Direktivet senast ändrat genom beslut 2004/118/EG.

(8) EGT L 89, 4.4.1997, s. 39. Direktivet senast ändrat genom beslut 2004/118/EG.

BILAGA I

Ändring beslut 2000/585/EG

"BILAGA II

Djurhälsogarantier som krävs för utfärdande av intyg för kött av vilt, hägnat vilt och kanin

>Plats för tabell>

Anm:

(y) Kött från djur som slaktats efter den 7 juli 2002 och före den 23 december 2002 samt kött från djur som slaktats efter den 7 juni 2003 får importeras till gemenskapen.

(x) Kött från djur som slaktats efter den 7 mars 2002 får importeras till gemenskapen.Endast tillämpligt fram till dess att denna anslutande stat blir medlem i gemenskapen."

BILAGA II

Ändring av beslut 97/222/EG

"DEL II

Länder utanför gemenskapen och delar av länder utanför gemenskapen från vilka köttprodukter får importeras till Europeiska gemenskapen

>Plats för tabell>

(2) För köttprodukter beredda av färskt kött av tamsvin enligt beslut 98/371/EG i dess senaste lydelse.

(3) För köttprodukter beredda av färskt kött av hägnat klövvilt (svin).

- Inga hälsointyg har fastställts, och köttprodukterna är inte tillåtna."

Top