Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0475

Kommissionens förordning (EG) nr 475/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

OJ L 77, 13.3.2004, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/475/oj

32004R0475

Kommissionens förordning (EG) nr 475/2004 av den 12 mars 2004 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

Europeiska unionens officiella tidning nr L 077 , 13/03/2004 s. 0048 - 0049


Kommissionens förordning (EG) nr 475/2004

av den 12 mars 2004

om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), särskilt artikel 27.5 tredje stycket i denna, och

med beaktande av följande:

(1) Exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 292/2004(2).

(2) Tillämpningen av bestämmelserna och kriterierna i förordning (EG) nr 292/2004, i dess ändrade lydelse, på de uppgifter som kommissionen har tillgång till innebär att de nu gällande exportbidragen bör ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag som skall beviljas för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 d, f och g i förordning (EG) nr 1260/2001, exporterade i obearbetat skick, och som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 292/2004 skall ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EGT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2) EUT L 50, 20.2.2004, s. 8.

BILAGA

EXPORTBIDRAG FÖR SIRAP OCH VISSA ANDRA SOCKERPRODUKTER VID EXPORT I OBEARBETAT SKICK, TILLÄMPLIGA FRÅN OCH MED DEN 13 MARS 2004

>Plats för tabell>

Anm.:

Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EGT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00: alla destinationer (tredje land, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) utom Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, såsom anges i resolutionen 1244 från sammanträdet i FN:s säkerhetsråd den 10 juni 1999), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, utom för socker som ingår som komponent i sådana produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).

Top