Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0283

Kommissionens förordning (EG) nr 283/2004 av den 18 februari 2004 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående, genom import av polyetentereftalatfilm som avsänts från Förbundsrepubliken Brasilien och från Staten Israel, av de utjämningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 2597/1999 införts beträffande import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bl.a. Republiken Indien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Brasilien respektive Israel eller ej, och om registrering av sådan import

OJ L 49, 19.2.2004, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 049 P. 219 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 049 P. 219 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 049 P. 219 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 049 P. 219 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 049 P. 219 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 049 P. 219 - 221
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 049 P. 219 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 049 P. 219 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 049 P. 219 - 221

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/283/oj

32004R0283

Kommissionens förordning (EG) nr 283/2004 av den 18 februari 2004 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående, genom import av polyetentereftalatfilm som avsänts från Förbundsrepubliken Brasilien och från Staten Israel, av de utjämningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 2597/1999 införts beträffande import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bl.a. Republiken Indien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Brasilien respektive Israel eller ej, och om registrering av sådan import

Europeiska unionens officiella tidning nr L 049 , 19/02/2004 s. 0025 - 0027


Kommissionens förordning (EG) nr 283/2004

av den 18 februari 2004

om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående, genom import av polyetentereftalatfilm som avsänts från Förbundsrepubliken Brasilien och från Staten Israel, av de utjämningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 2597/1999 införts beträffande import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bl.a. Republiken Indien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Brasilien respektive Israel eller ej, och om registrering av sådan import

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1) (nedan kallad "grundförordningen"), ändrad genom förordning (EG) nr 1973/2002(2), särskilt artiklarna 23.2, 24.3 och 24.5 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. BEGÄRAN

(1) Kommissionen har tagit emot en begäran enligt artikel 23.2 i grundförordningen om undersökning av eventuellt kringgående av de utjämningsåtgärder som införts beträffande import av polyetentereftalatfilm (nedan kallad "PET-film") med ursprung i Indien.

(2) Begäran ingavs den 6 januari 2004 av följande gemenskapstillverkare: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH och Nuroll SpA.

B. PRODUKT

(3) Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet är PET-film med ursprung i Indien, som vanligtvis klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90 (nedan kallad "den berörda produkten"). Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

(4) Den produkt som är föremål för undersökning är PET-film som avsänts från Brasilien och från Israel (nedan kallad "den produkt som är föremål för undersökning") och som vanligtvis klassificeras enligt samma KN-nummer som den berörda produkten.

C. GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(5) De åtgärder som för närvarande är i kraft och som det eventuella kringgåendet gäller är utjämningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 2597/1999(3).

D. GRUND FÖR BEGÄRAN

(6) Begäran innehåller tillräcklig bevisning för att de gällande utjämningsåtgärderna beträffande import av PET-film med ursprung i Indien kringgås genom omlastning i Brasilien och i Israel.

(7) Följande bevisning har lämnats:

Av begäran framgår att en betydande förändring i handelsmönstret för export från Indien, Brasilien och Israel till gemenskapen har ägt rum efter det att åtgärderna infördes beträffande den berörda produkten och att det inte förefaller finnas någon annan tillräcklig grund eller något annat ekonomiskt berättigande för denna förändring än införandet av utjämningstullen. Förändringen av handelsmönstret förefaller härröra från omlastning i Brasilien och i Israel av PET-film med ursprung i Indien.

(8) Begäran innehåller även tillräcklig bevisning för att verkningarna av de gällande utjämningsåtgärderna beträffande den berörda produkten undergrävs i fråga om kvantiteter. Betydande importvolymer av PET-film från Brasilien och Israel förefaller ha ersatt import av den berörda produkten med ursprung i Indien.

(9) Begäran innehåller också tillräcklig bevisning för att den PET-film som importeras fortfarande subventioneras på det sätt som fastställdes i den ursprungliga undersökningen.

(10) Om någon annan form av kringgående enligt artikel 23 i grundförordningen än omlastning konstateras i samband med undersökningen, får undersökningen även omfatta detta kringgående.

E. FÖRFARANDE

(11) Mot denna bakgrund har kommissionen fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en undersökning enligt artikel 23 i grundförordningen inleds och att import av PET-film som avsänts från Brasilien och från Israel, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Brasilien respektive Israel eller ej, görs till föremål för registrering enligt artikel 24.5 i grundförordningen.

a) Frågeformulär

(12) För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de exportörer/tillverkare och intresseorganisationer för exportörer/tillverkare i Brasilien och Israel, de exportörer/tillverkare och intresseorganisationer för exportörer/tillverkare i Indien och de importörer och intresseorganisationer för importörer i gemenskapen som samarbetade i den undersökning som ledde till de gällande åtgärderna eller som nämns i begäran, samt till de indiska, brasilianska och israeliska myndigheterna. Uppgifter kommer vid behov även att inhämtas från gemenskapsindustrin.

(13) Alla berörda parter bör omgående kontakta kommissionen, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i denna förordning, för att ta reda på om de nämns i begäran och för att, om nödvändigt, begära ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i artikel 3.1, eftersom den tidsfrist som anges i artikel 3.2 gäller för alla berörda parter.

(14) Myndigheterna i Indien, Brasilien och Israel kommer att underrättas om att undersökningen inletts och få en kopia av begäran.

b) Insamling av uppgifter; utfrågningar

(15) Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina synpunkter och framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessutom kan kommissionen höra berörda parter, om de lämnar en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

c) Befrielse från registrering av import eller från åtgärder

(16) Enligt artikel 23.3 i grundförordningen får import av den produkt som är föremål för undersökning befrias från registrering eller åtgärder om importen inte utgör kringgående.

(17) Det eventuella kringgåendet äger rum utanför gemenskapen. Artikel 23 i grundförordningen har till syfte att motverka kringgående utan att detta inverkar på sådana aktörer som kan påvisa att de inte kringgår åtgärderna. Den innehåller emellertid inte någon särskild bestämmelse om behandlingen av tillverkare i de berörda länderna som kan påvisa att de inte kringgår åtgärderna. Det förefaller därför nödvändigt att införa en möjlighet för de berörda tillverkarna att begära befrielse från registrering av import av deras exporterade produkter eller från åtgärder som gäller för denna import.

(18) Tillverkare som önskar erhålla befrielse bör ansöka om detta och besvara alla eventuella frågeformulär inom de angivna tidsfristerna, för att det skall kunna fastställas att de inte kringgår utjämningstullarna i den mening som avses i artikel 23.1 i grundförordningen. Importörer kan befrias från registrering eller åtgärder i den mån deras import härrör från tillverkare som beviljats sådan befrielse och i enlighet med artikel 23.3 i grundförordningen.

F. REGISTRERING

(19) Enligt artikel 24.5 i grundförordningen bör importen av den produkt som är föremål för undersökning göras till föremål för registrering så att utjämningstullar, om undersökningen visar att kringgående sker, kan tas ut till ett lämpligt belopp retroaktivt från och med den dag då registreringen av import av denna produkt avsänd från Brasilien och från Israel inleds.

G. TIDSFRISTER

(20) Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister inom vilka berörda parter kan

- ge sig till känna hos kommissionen, skriftligen lämna sina synpunkter och besvara frågeformulären eller lämna övriga uppgifter som bör beaktas vid undersökningen,

- skriftligen begära att bli hörda av kommissionen.

(21) Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i denna förordning.

H. BRISTANDE SAMARBETE

(22) Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 28 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(23) Om det framkommer att någon berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa enligt artikel 28 i grundförordningen lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter används, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för parten än om denne hade samarbetat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En undersökning skall inledas i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 2026/97 i syfte att fastställa huruvida import till gemenskapen av polyetentereftalatfilm (PET-film) enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90 (TARIC-nummer 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92 ) som avsänts från Brasilien och från Israel, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Brasilien respektive Israel eller ej, kringgår de åtgärder som införts genom rådets förordning (EG) nr 2597/1999 beträffande import av PET-film med ursprung i Indien.

Artikel 2

I enlighet med artiklarna 23.2 och 24.5 i förordning (EG) nr 2026/97 anmodas tullmyndigheterna att vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import till gemenskapen som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Registreringen skall upphöra nio månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.

Kommissionen får genom en förordning anmoda tullmyndigheterna att upphöra med registreringen när det gäller import till gemenskapen av produkter som tillverkas av tillverkare vilka har ansökt om befrielse från registrering och beträffande vilka det har fastställts att de inte kringgår utjämningstullarna.

Artikel 3

1. Frågeformulär skall begäras från kommissionen inom 15 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Om de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter samt besvara frågeformuläret inom 40 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3. Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

4. Alla uppgifter som rör detta ärende, framställningar om att bli hörd eller om frågeformulär samt ansökningar om utfärdande av certifikat om att import inte utgör kringgående skall lämnas skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor - inbegripet sådana uppgifter som begärs i denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens - som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall märkas "För begränsad spridning"(4) och i enlighet med artikel 29.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas "För granskning av berörda parter".

Kommissionen kan kontaktas på följande adress: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

Kontor J-79, 5/16

B - 1049 Bryssel Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2004.

På kommissionens vägnar

Pascal Lamy

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.

(2) EGT L 305, 7.11.2002, s. 4.

(3) EGT L 316, 10.12.1999, s. 1.

(4) Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 2026/97 (EGT L 288, 21.10.1997, s. 1) och artikel 12 i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder.

Top