Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2235

Kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003 av den 23 december 2003 om gemensamma regler för tillämpningen av rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 1868/94 när det gäller potatisstärkelse

OJ L 339, 24.12.2003, p. 36–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 41 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 41 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 154 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2235/oj

32003R2235

Kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003 av den 23 december 2003 om gemensamma regler för tillämpningen av rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 1868/94 när det gäller potatisstärkelse

Europeiska unionens officiella tidning nr L 339 , 24/12/2003 s. 0036 - 0044


Kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003

av den 23 december 2003

om gemensamma regler för tillämpningen av rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 1868/94 när det gäller potatisstärkelse

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001(1), särskilt artikel 145 c i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1868/94 av den 27 juli 1994 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse(2), särskilt artikel 8 i denna, och

av följande skäl:

(1) I avdelning IV kapitel 6 i förordning (EG) nr 1782/2003 finns bestämmelser om stöd till jordbrukare som odlar potatis avsedd för framställning av potatisstärkelse. Enligt artikel 93 i den förordningen skall stödbeloppet gälla för den kvantitet potatis som behövs för att producera ett ton stärkelse.

(2) I artikel 4a i förordning (EG) nr 1868/94 finns bestämmelser om ett minimipris för potatis avsedd för framställning av potatisstärkelse. Detta pris skall justeras med hänsyn till potatisens stärkelseinnehåll. Enligt artikel 5 i den förordningen skall ett bidrag betalas ut till företag som producerar potatisstärkelse för den kvantitet potatisstärkelse som producerats.

(3) Det måste upprättas gemensamma regler för att bestämma potatisens vikt och betalningen av stöd för potatisstärkelse, minimipriset och bidraget för potatisens stärkelseinnehåll.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för direktstöd och Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller artiklarna 93 och 94 i förordning (EG) nr 1782/2003 och artiklarna 4a och 5 i förordning (EG) nr 1868/94, skall potatisens vikt bestämmas i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Stödet för potatisstärkelse enligt artikel 93 i förordning (EG) nr 1782/2003, minimipriset och bidraget för potatisens stärkelseinnehåll enligt artiklarna 4a och 5 i förordning (EG) nr 1868/94 skall fastställas i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med regleringsåret 2004/05.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(2) EGT L 197, 30.7.1994, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003.

BILAGA I

Potatisens vikt skall bestämmas med hjälp av någon av följande metoder:

METOD A

Potatisens nettovikt bestäms genom uttag av prover. Proverna tas på flera ställen i det använda transportmedlet och i tre olika nivåer: i en övre nivå, i mitten och i en lägre nivå.

Den kvarvarande jorden avlägsnas innan det urlastade transportmedlet vägs.

De undersökta proverna skall väga minst 20 kg. Potatisen tvättas, främmande beståndsdelar avlägsnas och potatisen vägs på nytt.

Den noterade vikten minskas med 2 % med hänsyn till det vatten som absorberas under tvättningen. Resultatet utgör det totala avdrag som skall göras per 1000 kg potatis.

METOD B

Potatisen i ett parti från en enskild potatisodlare samlas i silor.

Potatisen tvättas, främmande beståndsdelar avlägsnas och potatisens faktiska sammanlagda vikt i silorna bestäms med hänsyn tagen till en absorberad vattenmängd på 2 %.

METOD C

1. Denna metod för bestämning av potatisens faktiska vikt skall tillämpas i de fall då potatispartier från olika potatisodlare har samlats i samma silo, förutsatt att odlarna i förväg har enats om att använda denna metod.

Innan partiernas faktiska vikt bestäms, skall varje partis nettovikt bestämmas enligt metod A.

2. Den potatis som har samlats i silon tvättas, främmande beståndsdelar avlägsnas och potatisens faktiska sammanlagda vikt bestäms, med hänsyn tagen till en absorberad vattenmängd på 2 %.

3. Om den sammanlagda vikten av partierna av tvättad potatis skiljer sig från summan av de vikter som erhålls med hjälp av metod A, görs följande justering: den sammanlagda vikt som anges i punkt 2 ovan multipliceras med den nettovikt som erhålls med hjälp av metod A för varje parti i tur och ordning.

Varje resultat delas med partiernas sammanlagda nettovikt bestämd enligt metod A.

BILAGA II

>Plats för tabell>

Top