Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2233

Kommissionens förordning (EG) nr 2233/2003 av den 23 december 2003 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2004 för får, getter, fårkött och getkött

OJ L 339, 24.12.2003, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2233/oj

32003R2233

Kommissionens förordning (EG) nr 2233/2003 av den 23 december 2003 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2004 för får, getter, fårkött och getkött

Europeiska unionens officiella tidning nr L 339 , 24/12/2003 s. 0022 - 0026


Kommissionens förordning (EG) nr 2233/2003

av den 23 december 2003

om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2004 för får, getter, fårkött och getkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött(1), särskilt artikel 16.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Gemenskapstullkvoter för fårkött och getkött bör öppnas för 2004. De tullar och kvantiteter som anges i förordning (EG) nr 2529/2001 bör fastställas i enlighet med de internationella avtal som gäller under år 2004.

(2) Om anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien ratificeras kommer Tjeckien, Slovenien och Slovakien att bli medlemmar i Europeiska unionen den 1 maj 2004. De kvoter som kan tilldelas dessa länder bör därför öppnas endast fram till det datum då de blir medlemmar i unionen.

(3) Genom rådets förordning (EG) nr 312/2003 av den 18 februari 2003 om genomförande för gemenskapens del av tullbestämmelserna i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan(2) öppnas det en extra bilateral tullkvot på 2000 ton med en årlig ökning på 10 % för produktkod 0204 från och med den 1 februari 2003. Den kvoten bör läggas till GATT/WTO-kvoten för Chile, och båda kvoterna bör förvaltas på samma sätt från och med den 1 januari 2004.

(4) Genom rådets förordning (EG) nr 1329/2003 av den 21 juli 2003 om ändring av förordning (EG) nr 992/95 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeprodukter med ursprung i Norge(3) beviljas ytterligare bilaterala handelsmedgivanden för jordbruksprodukter.

(5) I enlighet med Cotonou-avtalet har AVS-länderna beviljats vissa tullkvoter för får- och getköttsprodukter(4).

(6) Eftersom importen förvaltas per kalenderår, och kvoterna fastställs för perioden 1 juli-30 juni, uppgår kvantiteterna för 2004 till summan av hälften av kvantiteten för perioden 1 juli 2003-30 juni 2004 och hälften av kvantiteten för perioden 1 juli 2004-30 juni 2005.

(7) För att säkerställa att systemet med gemenskapstullkvoter fungerar tillfredsställande är det nödvändigt att fastställa en slaktviktsekvivalent. Eftersom valet mellan import av levande djur och import av kött är fritt för vissa tullkvoter behövs dessutom en omräkningsfaktor.

(8) Erfarenheten har visat att förvaltningen av gemenskapstullkvoter behöver förbättras. I andra jordbrukssektorer har erfarenheterna från förvaltningssystem enligt först-till-kvarn-principen varit positiva. För att förenkla förvaltningen bör kvoter för får- och getköttsprodukter med ursprung i tredje land, genom undantag från kommissionens förordning (EG) nr 1439/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3013/89 beträffande import och export av produkter inom sektorn för får- och getkött(5), förvaltas i enlighet med artikel 16.2 a i förordning (EG) nr 2529/2001. Detta bör ske i enlighet med artiklarna 308a och 308b samt artikel 308c.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(6). Om import förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser bör det inte längre krävas någon importlicens.

(9) För att undvika diskriminering av exportländerna, och med hänsyn till att jämförliga tullkvoter inte har förbrukats särskilt snabbt under de föregående två åren, bör tullkvoter enligt den här förordningen till att börja med anses som icke-kritiska, i den mening som avses i artikel 308c i förordning (EEG) nr 2454/93, om de förvaltas enligt först-till-kvarn-principen. Tullmyndigheterna bör därför i enlighet med artiklarna 308c.1 och 284.4 i förordning (EEG) nr 2454/93 bemyndigas att avstå från att begära säkerhet för varor som ursprungligen importerats inom dessa kvoter. På grund av de särskilda förhållanden som uppstår vid övergången från ett förvaltningssystem till ett annat bör artikel 308c.2 och artikel 3 i den förordningen inte tillämpas.

(10) Införandet av först-till-kvarn-principen kräver ytterligare förberedelser när det gäller Australien och Nya Zeeland på grund av den stora kvotvolymen och den traditionella användningen av kvoterna. Först-till-kvarn-principen bör därför gälla för import från dessa två länder först från och med den 1 maj 2004 och importlicenssystemet bör fortsätta att gälla till och med den 30 april 2004 i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1439/95. Det bör därför fastställas bestämmelser om de kvantiteter som är tillgängliga inom ramen för vart och ett av dessa förvaltningssystem.

(11) Det bör klargöras vilken form av bevis som skall krävas för att styrka produkternas ursprung för att tullkvoterna skall få utnyttjas enligt först-till-kvarn-principen.

(12) När fårköttsprodukter visas upp för tullmyndigheten för import är det svårt för myndigheten att fastställa om produkterna kommer från tamfår eller från andra får, vilket har betydelse för att fastställa tillämplig tullsats. Ursprungsbeviset bör därför innehålla tydliga uppgifter om detta.

(13) Enligt artikel 3 i rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött eller köttprodukter(7), och rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG(8), får endast produkter som uppfyller gällande veterinärbestämmelser och bestämmelser om utfärdande av intyg i gemenskapen importeras.

(14) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för får och getter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom denna förordning öppnas gemenskapstullkvoter för får, getter, fårkött och getkött för perioden 1 januari-31 december 2004.

Artikel 2

De tullar som tillämpas vid import till gemenskapen av får, getter, fårkött och getkött med KN-nummer 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 och 0204 med ursprung i de länder som anges i bilagan skall upphävas tillfälligt eller nedsättas enligt denna förordning.

Artikel 3

1. De kvantiteter kött, uttryckta i slaktviktsekvivalent, med KN-nummer 0204, och de kvantiteter levande djur, med KN-nummer 0104 10 30, 0104 10 80 och 0104 20 90, som får importeras, samt den tull som skall tillämpas på denna import, fastställs i bilagan.

2. Vid beräkningen av de kvantiteter, uttryckta i "slaktviktsekvivalent", som avses i punkt 1 skall nettovikten av får- och getprodukter multipliceras med följande koefficienter:

a) Levande djur: 0,47.

b) Urbenat lamm- och killingkött: 1,67.

c) Urbenat får- eller getkött med undantag av lamm- och killingkött samt blandningar av härav: 1,81.

d) Produkter med ben: 1,00.

3. Med "killing" avses upp till ett år gamla getter.

Artikel 4

Genom undantag från avdelning II.A och B i förordning (EG) nr 1439/95 skall tullkvoterna i bilagan till den här förordningen för länderna i landgrupperna nr 2, 3, 4 och 5 samt för Argentina, Uruguay, Chile, Island och Slovenien förvaltas enligt först-till-kvarn-principen i enlighet med artiklarna 308a och 308b samt artikel 308c.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 från och med den 1 januari till och med den 31 december 2004. Artikel 308c.2 och artikel 3 i den förordningen skall inte tillämpas. Det skall inte krävas någon importlicens.

Artikel 5

1. Under perioden 1 januari-30 april 2004 skall de tullkvoter som fastställs för Australien och Nya Zeeland i landgrupp nr 1 i bilagan förvaltas i enlighet med bestämmelserna i avdelning II.A i förordning (EG) nr 1439/95.

2. Under perioden 1 maj 2004-31 december 2004 skall, genom undantag från avdelning II.A i förordning (EG) nr 1439/95, de tullkvoter som avses i punkt 1 förvaltas i enlighet med artikel 4 i den här förordningen.

Importlicenser som i enlighet med punkt 1 utfärdas senast den 30 april 2004 skall dock vara giltiga fram till dess att deras giltighetsperiod löper ut.

3. Den kvantitet som förvaltas i enlighet med punkt 2 skall tillfälligt vara de årliga kvantiteter på 18650 ton för Australien och 226700 ton för Nya Zeeland, minus den beräknade kvantiteten uttryckt i slaktviktsekvivalent för respektive land, för vilka importlicenser utfärdas senast den 30 april 2004.

Den tillfälliga kvantiteten skall därefter justeras på grundval av de licenser som faktiskt utfärdats under april månad. Den kvantitet som fastställs den 1 maj skall sedan ökas med den kvantitet i slaktviktsekvivalent för vilken de licenser som utfärdats inte utnyttjats eller endast utnyttjats delvis, vilket kan fastställas på grundval av de licenser som returnerats till de behöriga myndigheterna. Licenser som inte returnerats senast den 15 augusti skall anses som fullt utnyttjade licenser.

4. Vid tillämpningen av punkt 3 skall medlemsstaterna

a) skicka meddelande om de kvantiteter som avses i artikel 19.2 a i förordning (EG) nr 1439/95, samt motsvarande slaktviktsekvivalent,

b) den första arbetsdagen i varje vecka i april 2004, och enligt kraven i artikel 19.2 i förordning (EG) nr 1439/95, skicka kommissionen meddelande om de importlicenser som utfärdats för den föregående veckan, samt motsvarande slaktviktsekvivalent,

c) genom undantag från artikel 19.2 a i förordning (EG) nr 1439/95 senast den 25 augusti 2004 skicka meddelande om de uppgifter som avses i den punkten.

5. De koefficienter som avses i artikel 3.2 skall användas för att beräkna den slaktvikstekvivalent som avses i punkterna 3 och 4.

Artikel 6

1. Utnyttjandet av de tullkvoter som anges i bilagan, och som förvaltas i enlighet med artikel 4, får ske på villkor att det för gemenskapens tullmyndigheter läggs fram ett giltigt ursprungsbevis som utfärdats av de behöriga myndigheterna i det berörda tredje landet samt en tulldeklaration för övergång till fri omsättning för de berörda varorna. För att avgöra vilket ursprung de produkter har som omfattas av andra tullkvoter än de som är en följd av tullavtal med förmånsbehandling skall gällande gemenskapsbestämmelser tillämpas.

2. Det ursprungsbevis som avses i punkt 1 är följande:

a) När det gäller tullkvoter som ingår i ett tullavtal med förmånsbehandling, det ursprungsbevis som föreskrivs i det aktuella vatalet.

b) När det gäller andra tullkvoter, ett bevis som utfärdats i enlighet med artikel 47 i förordning (EEG) nr 2454/93, och som, förutom de uppgifter som föreskrivs i den artikeln, innehåller följande upplysningar:

- KN-nummer (minst de första fyra siffrorna).

- Den aktuella tullkvotens löpnummer i enlighet med tredje stycket i den här punkten.

- Den sammanlagda nettovikten per koefficientkategori enligt artikel 3.2 i den här förordningen.

c) När det gäller ett land vars kvot sorterar under led a och b, och dessa har lagts ihop, det bevis som avses i led a.

I det fall som avses i led b får formulär enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1439/95, som innehåller alla ytterligare uppgifter som krävs enligt den punkten, användas under 2004, om den text som avser importlicenser stryks när artikel 4 i den här förordningen gäller.

Om det ursprungsbevis som avses i led b läggs fram som styrkande underlag för endast en deklaration om övergång till fri omsättning får det innehålla flera löpnummer. I alla andra fall skall det endast innehålla ett löpnummer.

3. För att den tullkvot som fastställs i bilagan för landgrupp nr 4, för produkter som omfattas av KN-nummer ex 0204, ex 0210 99 21 och ex 0210 99 29, skall få utnyttjas skall ursprungsbeviset i det fält som avser varuslag innehålla en av följande uppgifter:

a) Fårköttsprodukt/er av tamfår

b) Produkt/er från andra får än tamfår

Dessa uppgifter skall motsvara uppgifterna i det veterinärintyg som åtföljer produkterna.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

För Tjeckien, Slovenien och Slovakien skall den gälla till och med den 30 april 2004, under förutsättning att anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 341, 22.12.2001, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2) EUT L 46, 20.2.2003, s. 1.

(3) EUT L 187, 26.7.2003, s. 1.

(4) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(5) EGT L 143, 27.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 272/2001 (EGT L 41, 10.2.2001, s. 3).

(6) EUT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1335/2003 (EUT L 187, 26.7.2003, s. 16).

(7) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(8) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/43/EG (EGT L 162, 1.7.1996, s. 1).

BILAGA

FÅRKÖTT OCH GETKÖTT I TON SLAKTVIKTSEKVIVALENT

Gemenskapstullkvoter för 2004

>Plats för tabell>

Top