Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2232

Kommissionens förordning (EG) nr 2232/2003 av den 23 december 2003 om öppning av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz

OJ L 339, 24.12.2003, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 015 P. 52 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 015 P. 52 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 015 P. 52 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 015 P. 52 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 015 P. 52 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 015 P. 52 - 53
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 015 P. 52 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 015 P. 52 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 015 P. 52 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 65 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 65 - 66

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2232/oj

32003R2232

Kommissionens förordning (EG) nr 2232/2003 av den 23 december 2003 om öppning av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz

Europeiska unionens officiella tidning nr L 339 , 24/12/2003 s. 0020 - 0021


Kommissionens förordning (EG) nr 2232/2003

av den 23 december 2003

om öppning av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter(1), särskilt artikel 7.2 i denna,

med beaktande av rådets beslut 2000/239/EG av den 13 mars 2000 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, angående protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet(2), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

(1) De årliga kvoter för vissa bearbetade jordbruksprodukter som föreskrivs i avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, angående protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet, nedan kallat "avtalet", bör öppnas för 2004.

(2) Den årliga kvoten för varor enligt KN-nummer 2202 10 00 och ex 2202 90 10 som anges i avtalet har uttömts. I enlighet med avtalet bör den därför ökas med 10 % för 2004.

(3) I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(3), införs bestämmelser om förvaltningen av tullkvoter. Det bör föreskrivas att de tullkvoter som öppnas genom denna förordning skall förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I till fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De gemenskapstullkvoter för import av bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz som förtecknas i bilagan skall öppnas för tullfrihet från och med den 1 januari till och med den 31 december 2004.

För import av varor som förtecknas i tabell 2 i bilagan och som överskrider den tullfria kvoten skall en tullsats på 9,1 % tillämpas.

Artikel 2

Kommissionen skall förvalta de gemenskapstullkvoter som avses i artikel 1 i enlighet med artikel 308a-c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2003.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2) EGT L 76, 25.3.2000, s. 11.

(3) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1335/2003 (EUT L 187, 26.7.2003, s. 16).

BILAGA

Tabell 1

>Plats för tabell>

Tabell 2

>Plats för tabell>

Top