Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2228

Rådets förordning (EG) nr 2228/2003 av den 22 december 2003 om avslutande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av karbamid med ursprung i Ryska federationen

OJ L 339, 24.12.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 171 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 171 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 171 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 171 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 171 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 171 - 172
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 171 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 171 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 171 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2228/oj

32003R2228

Rådets förordning (EG) nr 2228/2003 av den 22 december 2003 om avslutande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av karbamid med ursprung i Ryska federationen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 339 , 24/12/2003 s. 0001 - 0002


Rådets förordning (EG) nr 2228/2003

av den 22 december 2003

om avslutande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av karbamid med ursprung i Ryska federationen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1) (nedan kallad "grundförordningen"), särskilt artikel 11.3 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. FÖRFARANDE

1. Gällande åtgärder

(1) Rådet införde den 10 maj 2001 genom förordning (EG) nr 901/2001(2) en slutgiltig antidumpningstull på import av karbamid med ursprung i Ryssland. Tullen var utformad som en rörlig tull på grundval av ett lägsta importpris.

2. Inledande

(2) Kommissionen meddelade den 13 juni 2002 genom ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (nedan kallat "tillkännagivande om inledande")(3) att en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import till gemenskapen av karbamid med ursprung i Ryssland skulle inledas i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

(3) Kommissionen inledde översynen på eget initiativ i syfte att undersöka om formen på de gällande åtgärderna, dvs. ett lägsta importpris, var lämplig, eftersom det enligt denna åtgärdsform inte görs någon åtskillnad mellan försäljning till närstående parter och försäljning till oberoende parter eller mellan första försäljning och påföljande försäljningar till gemenskapen, och eftersom det hade blivit tydligt att detta kunde leda till problem vid tillämpningen. De gällande åtgärderna föreföll därför inte vara tillräckliga för att motverka den skadevållande dumpningen.

3. Undersökningen

(4) Kommissionen underrättade officiellt importörerna, de användare som den visste var berörda samt deras intresseorganisationer, företrädare för det berörda exportlandet och tillverkarna i gemenskapen om att förfarandet skulle inledas. Berörda parter gavs tillfälle att lämna synpunkter skriftligen och begära att bli hörda inom den tidsfrist som anges i tillkännagivandet.

(5) En intresseorganisation för tillverkare i gemenskapen, en intresseorganisation för importörer, två intresseorganisationer för användare, en användare och ett företag som företräder tio italienska importörer, handlare och användare lämnade skriftliga synpunkter. Alla parter som inom den angivna tidsfristen begärde att bli hörda och visade att det fanns särskilda skäl att höra dem gavs tillfälle till att bli hörda.

(6) Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den ansåg nödvändiga för att avgöra om de gällande åtgärderna var lämpliga.

B. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN

(7) Inledandet av interimsöversynen motiverades med att det var nödvändigt att begränsa risken för undvikande av tull. Ett sådant undvikande kan uppstå under flera omständigheter. Exportörer som för närvarande omfattas av de åtgärder genom vilka ett lägsta importpris införts kan, vid export till gemenskapen, fakturera till ett pris som är högre än det lägsta importpriset och därefter genom överenskommelse med importörerna utjämna detta pris efter tullklarering. Detta kan leda till att det lägsta importpriset blir verkningslöst, eftersom det innebär att den berörda produkten faktiskt fortfarande exporteras till gemenskapen till ett lägre pris än det lägsta importpriset. Resultatet skulle således kunna bli återförsäljningspriser i gemenskapen som förhindrar de avsedda effekterna med åtgärden, dvs. att de skadevållande effekterna av dumpningen undanröjs. Den betydande prismanipuleringsrisk som uppstår när tull utformas som ett lägsta importpris betonades i granskningsresultatet i revisionsrättens årsrapport för 2000(4). För att avhjälpa detta problem avsåg man att byta ut det lägsta importpriset mot en värdetull.

(8) Även om värdetullar i allmänhet anses lämpligare för att förebygga prismanipulering konstaterades det att risken för prismanipulering under de särskilda omständigheterna i detta specifika fall var mycket liten, eftersom importpriserna under en sammanhängande tidsperiod i allmänhet har varit högre än det lägsta importpriset. Exportörerna skulle därför inte ha någon anledning att manipulera priserna på det sätt som anges i skäl 7 för att förbli konkurrenskraftiga. Med undantag av intresseorganisationen för tillverkare i gemenskapen bekräftades detta också av alla berörda parter som lämnade synpunkter; de ansåg att åtgärdsformen inte skulle ändras.

(9) Intresseorganisationen för tillverkare i gemenskapen ansåg att det skulle ha varit lämpligare med en specifik tull för att undvika risken för prismanipulering. Den ansåg också att en värdetull skulle vara mer effektiv än ett lägsta importpris. Det konstaterades emellertid att risken för prismanipulering under de särskilda omständigheterna i detta fall är mycket liten. Om situationen på karbamidmarknaden skulle förändras och det för kommissionen skulle läggas fram bevisning för att denna förändring ökar risken för prismanipulering kan emellertid lämpliga åtgärder komma att vidtas. Kommissionen kommer under tiden att vara särskilt uppmärksam på importpriserna för karbamid med ursprung i Ryssland och vill göra tullmyndigheterna uppmärksamma på denna fråga.

(10) Det konstateras därför att det på grund av de särskilda och mycket specifika omständigheterna i detta fall för närvarande inte finns någon anledning att ändra den åtgärdsform som tillämpas på import av karbamid med ursprung i Ryssland, och att den pågående partiella interimsöversynen bör avslutas utan ändring av de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 901/2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den partiella interimsöversynen av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av karbamid med ursprung i Ryssland, vilken inleddes i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EG) nr 384/96, skall avslutas utan att de gällande antidumpningsåtgärderna ändras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.

På rådets vägnar

A. Matteoli

Ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1972/2002 (EGT L 305, 7.11.2002, s. 1).

(2) EGT L 127, 9.5.2001, s. 11.

(3) EGT C 140, 13.6.2002, s. 5.

(4) EGT C 359, 15.12.2001, s. 1, skälen 1.31 och 1.35.

Top