EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_338_R_0030_01

2003/882/EG: Rådets beslut av den 27 november 2003 om bemyndigande för de medlemsstater som är fördragsslutande parter i Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område att i Europeiska gemenskapens intresse underteckna protokollet om ändring av konventionen - Protokoll om ändring av konventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet av den 28 januari 1964 och ändringsprotokollet av den 16 november 1982

OJ L 338, 23.12.2003, p. 30–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0882

2003/882/EG: Rådets beslut av den 27 november 2003 om bemyndigande för de medlemsstater som är fördragsslutande parter i Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område att i Europeiska gemenskapens intresse underteckna protokollet om ändring av konventionen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 338 , 23/12/2003 s. 0030 - 0031


Rådets beslut

av den 27 november 2003

om bemyndigande för de medlemsstater som är fördragsslutande parter i Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område att i Europeiska gemenskapens intresse underteckna protokollet om ändring av konventionen

(2003/882/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 61 c och artikel 67.5, jämförda med artikel 300.2 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Protokollet om ändring av konventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område, ändrad genom tilläggsprotokollet av den 28 januari 1964 och protokollet av den 16 november 1982 (nedan kallad "Pariskonventionen") har förhandlats fram för att förbättra ersättningen till den som lider skada orsakad av atomolyckor. Enligt protokollet skall ansvargränserna höjas och skadeståndsansvaret vid atomolyckor utsträckas till att omfatta även miljöskador.

(2) Kommissionen har, i enlighet med de förhandlingsdirektiv rådet utfärdade den 13 september 2002, på gemenskapens vägnar förhandlat om protokollet om ändring av Pariskonventionen, när det gäller de delar av protokollet som omfattas av Europeiska gemenskapens behörighet. Förhandlingsdirektiven från rådet innehöll dock inga mandat för förhandlingar om gemenskapens anslutning till protokollet.

(3) Protokollet har antagits slutgiltigen av de fördragsslutande parterna till Pariskonventionen. Protokollstexten överensstämmer med förhandlingsdirektiven från rådet.

(4) Gemenskapen har exklusiv behörighet i fråga om ändringen av artikel 13 i Pariskonventionen i den utsträckning ändringen får återverkningar på bestämmelserna i förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område(1). När det gäller frågor som inte inverkar på gemenskapsrätten behåller medlemsstaterna sin behörighet. Ändringsprotokollets mål och syften innebär dock att det inte är görligt att hålla isär å ena sidan godtagandet av de bestämmelser i protokollet som rör gemenskapens behörighet och å andra sidan de bestämmelser som omfattas av medlemsstaternas behörighet.

(5) Protokollet om ändring av Pariskonventionen är av särskild vikt för gemenskapen och dess medlemsstater, eftersom det kommer att medföra en förbättring av ersättningen för skador orsakade av atomolyckor.

(6) Pariskonventionen och ändringsprotokollet är inte öppna för anslutning av regionala organisationer. Gemenskapen kan alltså varken underteckna, ratificera eller ansluta sig till protokollet. Under dessa omständigheter är det därför berättigat att, såsom ett undantag, medlemsstaterna undertecknar protokollet i gemenskapens intresse.

(7) Tre medlemsstater - Irland, Luxemburg och Österrike - är emellertid inte fördragsslutande parter i Pariskonventionen. Eftersom protokollet ändrar Pariskonventionen, eftersom förordning (EG) nr 44/2001 ger de medlemsstater som är bundna av Pariskonventionen möjlighet att fortsätta att tillämpa konventionens behörighetsregler och slutligen, eftersom protokollet inte i någon betydande utsträckning berör konventionens bestämmelser om behörighet finns det objektiva skäl till att detta beslut skall rikta sig endast till de stater som är fördragsslutande parter i Pariskonventionen. Irland, Luxemburg och Österrike kommer därför även fortsättningsvis att stödja sig på gemenskapsreglerna i förordning (EG) nr 4/2001 och tillämpa dem på det område som omfattas av Pariskonventionen och protokollet om ändring av denna konvention.

(8) De medlemsstater som är fördragsslutande parter i Pariskonventionen bör alltså, i gemenskapens intresse och i enlighet med de villkor som fastställs i detta beslut, underteckna protokollet om ändring av Pariskonventionen, med förbehåll för att det ingås. Detta undertecknande påverkar inte Irlands, Luxemburgs eller Österrikes ställning.

(9) Inom Europeiska gemenskapen kommer protokollet därför endast att tillämpas i fråga om de medlemsstater som för närvarande är fördragsslutande parter i Pariskonventionen och påverkar inte Irlands, Luxemburgs eller Österrikes ställning.

(10) Förenade kungariket och Irland är bundna av förordning (EG) nr 44/2001 och deltar följaktligen i antagandet av detta beslut.

(11) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Utan att det påverkar gemenskapens behörighet skall de medlemsstater som för närvarande är fördragsslutande parter i Pariskonventionen underteckna protokollet om ändring av Pariskonventionen i Europeiska gemenskapens intresse, med förbehåll för att det ingås. Detta undertecknande skall inte påverka Irlands, Luxemburgs eller Österrikes ställning.

2. Texten till protokollet om ändring av Pariskonventionen åtföljer detta beslut.

3. I detta beslut avses med medlemsstat alla medlemsstater utom Danmark, Irland, Luxemburg och Österrike.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sträva efter att underteckna protokollet före den 31 december 2003.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vid undertecknandet av protokollet om ändring av Pariskonventionen skriftligen meddela generalsekreteraren för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling att undertecknandet sker i enlighet med detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 2003.

På rådets vägnar

R. Castelli

Ordförande

(1) EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

Top