EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2056

Kommissionens förordning (EG) nr 2056/2003 av den 21 november 2003 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1878/2003

OJ L 305, 22.11.2003, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2056/oj

32003R2056

Kommissionens förordning (EG) nr 2056/2003 av den 21 november 2003 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1878/2003

Europeiska unionens officiella tidning nr L 305 , 22/11/2003 s. 0008 - 0008


Kommissionens förordning (EG) nr 2056/2003

av den 21 november 2003

om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1878/2003

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 411/2002(2), särskilt artikel 10.1 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2692/89 av den 6 september 1989 om tillämpningsföreskrifter för export av ris till Réunion(3), ändrad genom förordning (EG) nr 1453/1999(4), särskilt artikel 9.1 i denna, och

med beaktande av följande:

(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 1878/2003(5) öppnades en anbudsinfordran för fastställandet av den subvention som skall utgå för leverans av ris till Réunion.

(2) På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2692/89 och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta att inte fullfölja anbudsförfarandet.

(3) Med hänsyn till de kriterier som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 2692/89 är det inte nödvändigt att fastställa en maximisubvention.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förfarandet med de anbud som lämnats från och med den 17 till och med den 20 november 2003 inom ramen för anbudsinfordran för fastställande av den subvention som skall utgå för leverans av långkornigt råris B under KN-nummer 1006 20 98 avsett för Réunion, vilket avses i förordning (EG) nr 1878/2003, skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 22 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EGT L 261, 7.9.1989, s. 8.

(4) EGT L 167, 2.7.1999, s. 19.

(5) EUT L 275, 25.10.2003, s. 23.

Top