EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1783

Rådets förordning (EG) nr 1783/2003 av den 29 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden

OJ L 270, 21.10.2003, p. 70–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 338 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 338 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 338 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 338 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 338 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 338 - 345
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 338 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 338 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 338 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 246 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 246 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 146 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 28/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1783/oj

32003R1783

Rådets förordning (EG) nr 1783/2003 av den 29 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden

Europeiska unionens officiella tidning nr L 270 , 21/10/2003 s. 0070 - 0077


Rådets förordning (EG) nr 1783/2003

af den 29 september 2003

om ändring av förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) För att uppnå målen för den gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet med artikel 33 i fördraget bör landsbygdsutvecklingspolitiken stärkas genom en utvidgning av de kompletterande åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 1257/1999(4).

(2) Eftersom unga jordbrukare är en nyckelfaktor för utvecklingen av landsbygden bör stödet till dessa jordbrukare prioriteras. Det särskilda stöd som redan beviljas måste förstärkas för att underlätta etableringen för unga jordbrukare och den strukturella anpassningen av deras jordbruksföretag.

(3) Inom jordbrukssektorn bör sådana höga krav som grundar sig på gemenskapens lagstiftning i fråga om miljö, folkhälsa, djurhälsa och djurens välbefinnande, växtskydd samt arbetarskydd införas snabbare. Dessa krav kan innebära nya skyldigheter för jordbrukarna och leda till inkomstbortfall eller extra kostnader. Jordbrukarna bör få ett tillfälligt och gradvis minskande stöd så att de delvis kan täcka de kostnader som uppstår genom att dessa nya krav införs.

(4) I samband med att det införs nya "krav som skall uppfyllas" bör de stöd som jordbrukarna för närvarande beviljas i enlighet med förordning (EG) nr 1257/1999, i fråga om begränsningar av jordbruket i områden med miljömässiga restriktioner, hädanefter även täcka de begränsningar som följer av genomförandet av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar(5) och rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter(6). Högre stödbelopp kan därför föreslås under vissa förhållanden, och begränsningen på 10 % av området kommer endast att gälla den åtgärd som avser områden med särskilda nackdelar.

(5) Syftet med jordbruksrådgivningen enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare(7) är att kartlägga och föreslå förbättringar i fråga om hur de nya kraven i fråga om miljö, folkhälsa, djurhälsa och djurens välbefinnande samt växtskydd skall kunna uppfyllas. Jordbrukarna bör få stöd för att täcka kostnaderna för denna rådgivning.

(6) Jordbrukarna bör uppmuntras att uppfylla höga krav när det gäller djurens välbefinnande. Räckvidden för det nuvarande kapitlet om miljövänligt jordbruk i förordning (EG) nr 1257/1999 bör utvidgas till att även omfatta stöd till jordbrukare som åtar sig att uppfylla sådana krav på djurhållning som är strängare än minimikraven.

(7) Erfarenheterna har visat att det behövs bättre instrument i landsbygdsutvecklingspolitiken för att livsmedelskvaliteten skall kunna främjas.

(8) Jordbrukarna bör uppmuntras att ansluta sig till gemenskapens och medlemsstaternas olika kvalitetssystem för livsmedel. Detta kan leda till extra kostnader och skyldigheter som marknaden inte till fullo är beredd att betala för. De jordbrukare som ansluter sig till sådana system bör få ett tillfälligt stöd.

(9) Konsumenterna bör i högre grad bli medvetna dels om att det finns produkter som framställs i enlighet med kvalitetssystem för livsmedel på gemenskapsnivå eller nationell nivå, dels om de särskilda krav som gäller för sådana produkter. Producentgrupper bör få stöd för att informera konsumenterna och för att marknadsföra produkter som omfattas av kvalitetssystem inom ramen för medlemsstaternas landsbygdsutvecklingsplaner.

(10) När nya kompletterande åtgärder införs måste vissa nu gällande bestämmelser förtydligas. Dessa förtydliganden avser i första hand investeringarna i jordbruksföretag och de finansiella bestämmelserna.

(11) Med hänsyn till betydelsen av att främja innovation inom sektorn för bearbetning av livsmedel bör räckvidden för det nuvarande kapitlet om förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter i förordning (EG) nr 1257/1999 utvidgas till att också omfatta stöd till utvecklingen av innovativa metoder för bearbetning av livsmedel.

(12) I det nämnda kapitlet fastställs villkoren för stöd till investeringar för att förbättra bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, inbegripet kraven på att företag som erhåller sådant stöd redan skall uppfylla minimikraven i fråga om miljö, hygien och djurens välbefinnande. Eftersom små bearbetningsenheter ibland kan ha svårt att uppfylla dessa krav bör medlemsstaterna få bevilja ett uppskov med att uppfylla villkoren för stöd till investeringar i små bearbetningsenheter som görs för att uppfylla de nyligen införda kraven i fråga om miljö, hygien och djurens välbefinnande.

(13) Det ekologiska och sociala värdet av statsägda skogar måste förbättras. Stöd till investeringar för dessa ändamål bör tillåtas, men däremot inte stöd till åtgärder som förbättrar den ekonomiska användningen av sådana skogar.

(14) Erfarenheterna hittills från genomförandet av programplaneringen för landsbygdsutveckling under perioden 2000-2006 har visat att vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1257/1999 måste förtydligas och förenklas och vissa hjälpnivåer anpassas. Dessa förtydliganden och anpassningar avser i första hand räckvidden och det närmare innehållet i stöden för mindre gynnade områden och områden med restriktioner när det gäller miljön, kompetensutveckling, skogsbruk och främjande av anpassning och utveckling i landsbygdsområden.

(15) Förordning (EG) nr 1257/1999 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1257/1999 ändras på följande sätt:

1) I artikel 5 skall den befintliga texten bli punkt 1, och följande punkter skall läggas till:

"2. De villkor för investeringsstöd som anges i första stycket skall vara uppfyllda när ett beslut om att bevilja stöd fattas i det enskilda fallet.

3. Stöd får beviljas om investeringarna görs för att uppfylla nyligen införda minimikrav i fråga om miljö, hygien och djurens välbefinnande. Om jordbrukarna behöver en viss tid för att lösa särskilda problem i samband med detta kan ett uppskov med att uppfylla de nya kraven beviljas. Jordbrukaren skall uppfylla de relevanta kraven senast vid utgången av investeringsperioden."

2) Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a) Artikel 7 andra stycket skall ersättas med följande:"Stödets totala värde uttryckt i procent av den stödberättigande investeringsvolymen är begränsat till högst 40 % och i de mindre gynnade områdena till högst 50 %."

b) Följande stycke skall läggas till:

"Om unga jordbrukare gör investeringar enligt kapitel II får dessa procenttal uppgå till högst 50 % och i mindre gynnade områden till högst 60 % under högst fem år efter etableringen. Det åldersvillkor som anges i artikel 8.1 första strecksatsen skall vara uppfyllt vid etableringen."

3) Artikel 8.2 skall ersättas med följande:

"2. Startstödet får omfatta

a) ett engångsbidrag som inte överskrider det högsta belopp som anges i bilagan, och

b) en räntesubvention på lån som har tagits för att täcka kostnaderna för etableringen; räntesubventionens kapitaliserade värde får inte överskrida värdet på engångsbidraget.

Ett stöd som överstiger det högsta belopp som avses i led a, dock högst 30000 euro, får under tre år efter etableringen beviljas unga jordbrukare som använder sig av jordbruksrådgivning i samband med etableringen av sin verksamhet."

4) I artikel 9 andra stycket skall första strecksatsen ersättas med följande:

"- att förbereda jordbrukare och andra personer som är verksamma inom jordbruket för en kvalitativ omställning av produktionen och för produktionsmetoder som är förenliga med att landskapet bevaras och förbättras, med miljöskyddet och med normer för hygien och djurens välbefinnande, samt att ge dem den kompetens som erfordras för att driva ett ekonomiskt livskraftigt jordbruk, och".

5) I artikel 15.3 skall andra stycket ersättas med följande:

"Kompensationsbidrag som är högre än detta högsta belopp får beviljas under förutsättning att genomsnittet av samtliga kompensationsbidrag som beviljas på den berörda planeringsnivån inte överskrider det högsta beloppet. I sådana fall som är vederbörligen motiverade av objektiva omständigheter får dock medlemsstaterna när de beräknar genomsnittsbeloppet presentera en kombination av flera regionala program. I fall som är vederbörligen motiverade av objektiva omständigheter får dock genomsnittsbeloppet ökas till det högsta genomsnittsbelopp som fastställs i bilagan."

6) Artikel 16 skall ändras på följande sätt:

a) Artikel 16.1 skall ersättas med följande:

"1. Jordbrukare kan beviljas kompensationsbidrag för kostnader och inkomstbortfall som uppkommer på grund av begränsningar av jordbruksdriften i områden med miljöbetingade restriktioner till följd av genomförandet av direktiven 79/409/EEG(8) och 92/43/EEG(9), under förutsättning att dessa bidrag behövs för att lösa de särskilda problem som genomförandet av dessa direktiv förorsakar."

b) Artikel 16.3 skall ersättas med följande:

"3. Det högsta beloppet för gemenskapsstödet anges i bilagan. Beloppet får ökas i vederbörligen motiverade fall för att ta hänsyn till specifika problem.

Ett stöd som överstiger detta högsta belopp får beviljas under högst fem år efter den dag då bestämmelserna om nya begränsningar blir bindande i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Detta stöd skall beviljas årligen, vara gradvis minskande och får inte överstiga det belopp som anges i bilagan."

7) I artikel 20 skall den befintliga texten bli punkt 1, och följande punkt skall läggas till:

"2. De områden som avses i punkt 1 får inte överstiga 10 % av den berörda medlemsstatens yta."

8) Artikel 21 skall utgå.

9) Följande kapitel skall införas efter kapitel V i avdelning II:

"KAPITEL Va

KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS

Artikel 21a

Det stöd som jordbrukarna beviljas för att uppfylla höga krav som grundas på gemenskapens lagstiftning i fråga om miljö, folkhälsa, djurhälsa och djurens välbefinnande, växtskydd samt arbetarskydd skall bidra till att följande mål uppnås:

a) Att medlemsstaterna påskyndar införandet av de höga krav som fastställts på gemenskapsnivå.

b) Att jordbrukarna uppfyller dessa krav.

c) Att jordbrukarna använder sig av den jordbruksrådgivning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av stödsystem för producenter av vissa grödor(10) när det gäller att bedöma hur jordbruksföretagen drivs och kartlägga de förbättringar som behövs för att uppfylla kraven i den förordningen.

Artikel 21b

1. Jordbrukare som måste uppfylla höga krav som bygger på gemenskapslagstiftning som nyligen införlivats med den nationella lagstiftningen kan beviljas ett tillfälligt stöd för att delvis täcka extra kostnader eller inkomstbortfall.

För medlemsstater som tillämpar artikel 16 skall stöd enligt detta kapitel inte beviljas till jordbrukare för att uppfylla krav som bygger på den gemenskapslagstiftning som avses i artikel 16.

2. Ett sådant stöd får beviljas under högst fem år från och med den dag då kraven skulle uppfyllas enligt gemenskapens lagstiftning.

Stödet får beviljas under förutsättning att kraven innebär nya skyldigheter eller restriktioner i jordbruket som i hög grad påverkar de normala driftskostnaderna och som berör ett stort antal jordbrukare.

I fråga om direktiv för vilka tidsfristen för genomförandet har löpt ut och som trots detta ännu inte genomförts på ett korrekt sätt i medlemsstaten i fråga får stöd beviljas under högst fem år från och med den 25 oktober 2003.

3. Stöd får inte betalas ut om de krav som inte uppfylls av den sökande är sådana krav som redan har införlivats med den nationella lagstiftningen.

Artikel 21c

1. Stödet skall beviljas årligen i form av ett gradvis minskande schablonstöd som betalas ut i lika stora delbetalningar. Medlemsstaterna skall differentiera beloppen med hänsyn till omfattningen av de skyldigheter som olika krav medför. Beloppen skall ligga på en nivå som utesluter överkompensation. Investeringskostnader får inte beaktas när det årliga stödet fastställs.

2. De högsta årliga stödbeloppen per jordbruksföretag framgår av bilagan.

Artikel 21d

1. Jordbrukarna får beviljas stöd som bidrar till att täcka kostnaderna för att anlita jordbruksrådgivning för att denna skall kartlägga och vid behov föreslå förbättringar i fråga om hur jordbrukarna uppfyller kraven när det gäller miljö, folkhälsa, djurhälsa och djurens välbefinnande samt växtskydd.

2. Den jordbruksrådgivning för vilken stöd kan beviljas skall uppfylla kraven i kapitel III i avdelning II i förordning (EG) nr 1782/2003 och genomförandebestämmelserna för denna.

3. Det sammanlagda stödbeloppet för att anlita den jordbruksrådgivning som avses i punkt 1 får uppgå till högst 80 % av de stödberättigande kostnaderna, och det får inte vara högre än det högsta belopp som anges i bilagan."

10) Kapitel VI skall ersättas med följande:

"KAPITEL VI

MILJÖVÄNLIGT JORDBRUK OCH DJURENS VÄLBEFINNANDE

Artikel 22

Stöd för produktionsmetoder inom jordbruket som är utformade för att skydda miljön, bevara landskapet (miljövänligt jordbruk) eller förbättra djurens välbefinnande skall bidra till att målen för gemenskapens politik avseende jordbruket, miljön och djurens välbefinnande uppnås.

Detta stöd skall bidra till

a) att jordbruksmark används på ett sätt som är förenligt med skydd och förbättringar av miljön, landskapet med dess särdrag, naturresurserna, jorden och den genetiska mångfalden,

b) miljömässigt gynnsamma metoder för extensifiering av jordbruk och skötsel av lågintensiva betessystem,

c) bevarandet av hotade höga naturvärden i jordbruksmiljöer,

d) bibehållandet av landskapet och historiska särdrag på jordbruksmark,

e) användningen av miljöplanering i jordbruket,

f) förbättringen av djurens välbefinnande.

Artikel 23

1. Stöd skall beviljas till jordbrukare som åtar sig att under minst fem år bedriva ett miljövänligt jordbruk eller förbättra djurens välbefinnande. Om det visar sig nödvändigt får en längre period fastställas för särskilda åtaganden, varvid hänsyn skall tas till de effekter på miljön eller djurens välbefinnande som dessa åtaganden får.

2. Ett åtagande att bedriva miljövänligt jordbruk och förbättra djurens välbefinnande skall sträcka sig utöver normal tillämpning av god lantbrukspraxis, inklusive god djurhållning.

Det skall omfatta tjänster som inte tillgodoses genom andra stödåtgärder, t.ex. marknadsstöd eller kompensationsbidrag.

Artikel 24

1. Stöd till åtaganden att bedriva miljövänligt jordbruk eller förbättra djurens välbefinnande skall beviljas årligen och skall beräknas på grundval av

a) inkomstbortfall,

b) extra kostnader till följd av åtagandet,

c) behovet av stimulansåtgärder.

Investeringskostnader får inte beaktas när det årliga stödbeloppet fastställs. Däremot får kostnader för investeringar som inte ger ekonomisk avkastning men som är nödvändiga för att fullgöra ett åtagande beaktas.

2. De högsta stödbelopp per år som gemenskapen kan bevilja anges i bilagan. När stödet beräknas på grundval av areal skall beloppen grunda sig på den areal på jordbruksföretaget som åtagandet om miljövänligt jordbruk omfattar."

11) Följande kapitel skall införas efter kapitel VI i avdelning II:

"KAPITEL VIa

LIVSMEDELSKVALITET

Artikel 24a

Stödet för produktionsmetoder inom jordbruket för att förbättra produktkvaliteten och för marknadsföring skall bidra till att följande mål uppnås:

a) Att konsumenterna får garantier för hög kvalitet på produkterna och i framställningsprocessen, vilket uppnås genom att jordbrukarna ansluter sig till kvalitetssystem för livsmedel enligt artikel 24b.

b) Att det skapas ett mervärde för basprodukterna inom jordbruket, och att möjligheterna på marknaden blir bättre.

c) Att ge konsumenterna bättre information om var dessa produkter finns att köpa och om vilka krav som gäller för dem.

Artikel 24b

1. Stöd skall beviljas jordbrukare som frivilligt ansluter sig till kvalitetssystem för livsmedel på gemenskapsnivå eller nationell nivå i enlighet med punkt 2 eller 3 i denna artikel, i vilka det ställs särskilda produktionskrav i fråga om de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget, med undantag för fiskeriprodukter.

Stödet får endast avse produkter som är avsedda som livsmedel.

2. Stöd får beviljas för kvalitetssystem inom gemenskapen enligt följande förordningar och bestämmelser:

a) Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel(11),

b) Rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel(12).

c) Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(13).

d) Avdelning VI om kvalitetsviner fso i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 14 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(14).

3. För att stöd skall kunna beviljas skall de kvalitetssystem för livsmedel som erkänns av medlemsstaterna uppfylla de krav som anges i leden a-e:

a) Kraven för de slutprodukter som omfattas av ett system skall grundas på noggrant angivna skyldigheter i fråga om jordbruksmetoder som ger garantier för

i) en egen särart, inklusive produktionsprocessen, eller

ii) en kvalitet på slutprodukten som är väsentligt högre än vad som krävs enligt normala handelsnormer beträffande folkhälsa, djurhälsa och djurens välbefinnande, växtskydd eller miljöskydd.

b) Systemen skall inbegripa bindande produktspecifikationer, och ett oberoende inspektionsorgan skall kontrollera att dessa iakttas.

c) Systemen skall vara öppna för alla producenter.

d) Systemen skall ge garantier för öppenhet och insyn och för att produkterna kan spåras.

e) I systemen skall nuvarande eller förutsebara möjligheter på marknaden tas till vara.

4. Stöd får inte beviljas om det enda syftet med ett system är att skärpa kontrollerna av att kraven i gemenskapslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen uppfylls.

Artikel 24c

1. Stödet skall betalas ut som ett årligt stimulansbidrag, upp till de högsta belopp per jordbruksföretag som anges i bilagan. De belopp som betalas ut skall fastställas på grundval av de fasta kostnader som uppstår genom att jordbrukaren använder sig av stödsystemen, varvid överkompensation skall undvikas.

2. Stödet får betalas ut under högst fem år.

Artikel 24d

1. Producentgrupper skall beviljas stöd för konsumentinformation och marknadsföring av jordbruksprodukter och livsmedel som omfattas av kvalitetssystem för livsmedel på gemenskapsnivå eller nationell nivå i enlighet med artikel 24b, och som medlemsstaterna valt ut i enlighet med artiklarna 24a, 24b och 24c.

2. Stödet skall avse information, marknadsföring och reklam.

3. Stödet får sammanlagt uppgå till högst 70 % av de stödberättigande kostnaderna."

12) I artikel 25.2 skall fjärde strecksatsen ersättas med följande:

"- utveckla och tillämpa ny teknik,".

13) I artikel 26.1 skall följande stycke läggas till:

"Om investeringar görs för att uppfylla nyligen införda minimikrav i fråga om miljö, hygien och djurens välbefinnande får stöd beviljas för att de nya kraven skall kunna uppfyllas. Om små produktionsenheter behöver en viss tid för att lösa särskilda problem i samband med detta kan ett uppskov med att uppfylla de nya kraven beviljas. De små produktionsenheterna skall uppfylla de relevanta kraven senast vid utgången av investeringsperioden."

14) Artikel 29.3 skall ersättas med följande:

"3. Detta stöd skall i enlighet med artiklarna 30 och 32 beviljas endast för skogar och arealer som ägs av privatpersoner, eller sammanslutningar av privatpersoner, eller av kommuner eller sammanslutningar av kommuner. Denna inskränkning skall inte gälla för investeringar i skogar i enlighet med artikel 30.1 andra strecksatsen som syftar till att i väsentlig grad höja deras ekologiska eller sociala värde, och inte heller för åtgärder i enlighet med artikel 30.1 sjätte strecksatsen."

15) Artikel 29.5 skall ersättas med följande:

"5. De åtgärder som föreslås i enlighet med det här kapitlet för områden som inom ramen för gemenskapens åtgärder för skydd mot skogsbränder betecknas som områden med hög eller medelhög risk skall överensstämma med de planer för skydd av skogarna som medlemsstaterna har fastställt."

16) I artikel 30.1 skall sista strecksatsen ersättas med följande:

"- Återställande av produktionspotentialen i skogar som skadats av naturkatastrofer eller brand, samt införande av lämpliga förebyggande åtgärder."

17) Artikel 31 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall andra stycket ersättas med följande:

"Stödet får utöver etableringskostnader omfatta

- ett årligt bidrag per beskogad hektar för att täcka underhållskostnader under en period på högst fem år,

- ett årligt bidrag per hektar för att under en period på högst 20 år täcka inkomstbortfall på grund av beskogning för jordbrukare, eller sammanslutningar av jordbrukare, vilka brukade marken innan den beskogades, eller för andra privaträttsliga subjekt."

b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Om stöd beviljas för beskogning av offentligägd jordbruksmark får det endast täcka etableringskostnaderna. Om den beskogade marken arrenderas av ett privaträttsligt subjekt får det årliga bidrag som avses i punkt 1 andra stycket beviljas."

c) I punkt 3 skall andra stycket ersättas med följande:

"För snabbväxande arter som odlas på kort sikt får stöd för beskogning endast beviljas för etableringskostnaderna."

18) I artikel 33 skall andra stycket ändras på följande sätt:

a) Tredje och fjärde strecksatserna skall ersättas med följande:

"- införande av sådana system för jordbruksrådgivning som avses i avdelning II kapitel III i förordning (EG) nr 1782/2003, samt avbytartjänster och företagsledningstjänster,

- saluföring av jordbruksprodukter av hög kvalitet, inklusive inrättande av de program för kvalitetsprodukter som avses i artikel 24b.2 och 24b.3,".

b) Följande strecksats skall läggas till:

"- lokala partnerskaps genomförande av integrerade utvecklingsstrategier för landsbygden."

19) I artikel 34 andra stycket skall följande två strecksatser läggas till:

"- villkoren för hur gällande krav skall kunna uppfyllas (kapitel Va),

- villkoren för åtgärder i fråga om livsmedelskvalitet (kapitel VIa).".

20) Artikel 35.1 skall ersättas med följande:

"1. Gemenskapens stöd till förtidspensionering (artiklarna 10-12), mindre gynnade områden och områden med miljöbetingade restriktioner (artiklarna 13-21), uppfyllande av krav (artiklarna 21a-21d), miljövänligt jordbruk och djurens välbefinnande (artiklarna 22-24), livsmedelskvalitet (artiklarna 24-24d) och beskogning (artikel 31) skall i hela gemenskapen finansieras av garantisektionen vid EUGFJ."

21) I artikel 37.3 andra stycket skall andra strecksatsen ersättas med följande:

"- åtgärder för att stödja forskningsprojekt eller till gemenskapsstöd berättigande åtgärder i enlighet med rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom vetrinärområdet(15)."

22) I artikel 47.2 andra stycket skall sista strecksatsen ersättas med följande:

"- Gemenskapens andel i programplaneringen för åtgärder enligt artiklarna 22-24 i denna förordning får inte överstiga 85 % i de områden som omfattas av mål 1 och 60 % i övriga områden."

23) I artikel 51 skall följande punkt läggas till:

"5. Statligt stöd för att hjälpa jordbrukarna att anpassa sig till höga krav som grundas på gemenskapens lagstiftning i fråga om miljö, folkhälsa, djurhälsa och djurens välbefinnande, växtskydd samt arbetarskydd får endast beviljas om det uppfyller villkoren i artiklarna 21a, 21b och 21c. Ytterligare stöd utöver de högsta belopp som fastställs i enlighet med artikel 21c får emellertid beviljas för att hjälpa jordbrukarna att uppfylla sådana krav i den nationella lagstiftningen som är strängare än gemenskapens krav.

Om inget annat sägs i gemenskapens lagstiftning får statligt stöd för att hjälpa jordbrukarna att anpassa sig till höga krav som grundas på gemenskapens lagstiftning i fråga om miljö, folkhälsa, djurhälsa och djurens välbefinnande, växtskydd samt arbetarskydd endast beviljas om det uppfyller de relevanta villkoren i artiklarna 21a, 21b och 21c. Ytterligare stöd utöver de högsta belopp som fastställs i enlighet med artikel 21c får beviljas om det är motiverat enligt punkt 1 i den artikeln."

24) Bilagan skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2003.

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 5 juni 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT)

(2) EUT C 208, 3.9.2003, s. 64.

(3) Yttrandet avgivet den 2 juli 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT)

(4) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(5) EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(6) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/62/EG (EGT L 305, 8.11.1997, s. 42).

(7) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(8) EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 6.5.2003, s 36).

(9) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/62/EG (EGT L 305, 8.11.1997, s. 42).

(10) EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(11) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(12) EGT L 208, 27.7.1992, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003.

(13) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003.

(14) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003.

(15) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.

BILAGA

"BILAGA

TABELL ÖVER BELOPP

>Plats för tabell>"

Top