Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0659

2003/659/RIF: Rådets beslut 2003/659/RIF av den 18 juni 2003 om ändring av beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet

OJ L 245, 29.9.2003, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 222 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 162 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 162 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 69 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/659/oj

32003D0659

2003/659/RIF: Rådets beslut 2003/659/RIF av den 18 juni 2003 om ändring av beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet

Europeiska unionens officiella tidning nr L 245 , 29/09/2003 s. 0044 - 0046


Rådets beslut 2003/659/RIF

av den 18 juni 2003

om ändring av beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31 och artikel 34.2 c i detta,

med beaktande av kommissionens initiativ(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Eurojust är ett organ som har inrättats på grundval av Fördraget om Europeiska unionen och som beviljas anslag som belastar Europeiska unionens allmänna budget. Följaktligen skall Eurojusts utgifter, som finansieras genom den allmänna budgeten, förvaltas i enlighet med gemenskapens regler och förfaranden som gäller Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med artikel 41.4 i Fördraget om Europeiska unionen.

(2) Vissa bestämmelser i rådets beslut av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(4) bör därför bringas i överensstämmelse med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, (nedan kallad "den allmänna budgetförordningen")(5).

(3) Beslut 2002/187/RIF bör således ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2002/187/RIF ändras härmed på följande sätt:

1) Artiklarna 35, 36 och 37 skall ersättas med följande:

"Artikel 35

Upprättande av budgeten

1. Varje år skall kollegiet, på grundval av ett utkast utarbetat av den administrativa direktören, upprätta en beräkning av Eurojusts inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars skall kollegiet översända denna beräkning, som också skall innehålla ett utkast till tjänsteförteckning till kommissionen.

2. På grundval av den upprättade beräkningen skall kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp det årliga bidragsbeloppet samt de fasta eller tillfälliga tjänsterna och förelägga budgetmyndigheten detta i enlighet med artikel 272 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

3. Budgetmyndigheten skall bevilja de anslag som utgör bidrag till Eurojust och besluta om fasta eller tillfälliga tjänster inom ramen för tjänsteföreskrifterna för gemenskapens tjänstemän och de bestämmelser som gäller för övriga anställda.

4. Före budgetårets början skall Eurojusts kollegium anta budgeten, inbegripet tjänsteförteckningen enligt artikel 34.1 tredje meningen, på grundval av det årliga bidraget och de tjänster som beviljas av budgetmyndigheten i enlighet med punkt 3 i den här artikeln, varvid den skall anpassas till de olika bidrag som beviljats Eurojust samt till anslag från andra källor.

Artikel 36

Genomförande av budgeten och ansvarsfrihet

1. Den administrativa direktören skall i egenskap av utanordnare genomföra Eurojusts budget. Han eller hon skall hålla kollegiet underrättat om budgetens genomförande.

2. Senast den 1 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall Eurojusts räkenskapsförare översända till kommissionens räkenskapsförare de preliminära räkenskaperna, en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare skall konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 128 i den allmänna budgetförordningen.

3. Senast den 31 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall kommissionens räkenskapsförare översända till revisionsrätten de preliminära räkenskaperna, en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen skall också översändas till Europaparlamentet och rådet.

4. Efter det att revisionsrättens synpunkter på Eurojusts preliminära räkenskaper enligt artikel 129 i den allmänna budgetförordningen inkommit skall den administrativa direktören ansvara för upprättandet av de slutliga räkenskaperna för Eurojust och översända dem till Eurojusts kollegium för ett yttrande.

5. Eurojusts kollegium skall avge ett yttrande om Eurojusts slutredovisning.

6. Senast den 1 juli efter utgången av det berörda budgetåret skall den administrativa direktören översända de slutliga räkenskaperna, tillsammans med yttrandet från Eurojusts kollegium, till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

7. De slutliga räkenskaperna skall offentliggöras.

8. Senast den 30 september skall den administrativa direktören översända till revisionsrätten ett svar på dess synpunkter. Han skall även översända detta svar till Eurojusts kollegium.

9. Den administrativa direktören, som agerar på uppdrag av Eurojusts kollegium och dess ordförande, skall på Europaparlamentets begäran, i enlighet med artikel 146.3 i den allmänna budgetförordningen, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som är nödvändiga för beviljandet av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret.

10. Europaparlamentet skall före den 30 april år n+ 2, på rekommendation av rådet, som skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja den administrativa direktören ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår n.

Artikel 37

Tillämplig budgetförordning

1. Kollegiet skall enhälligt anta Eurojusts finansiella regler efter samråd med kommissionen. Vid utformningen av dessa regler får styrelsen endast avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6) om Eurojusts särskilda förvaltningsbehov kräver detta, och efter att kommissionen gett sitt godkännande."

2) Artikel 38.1 skall ersättas med följande:

"1. Ansvaret för att inrätta system och förfaranden för interna kontroller anpassade till uppgifterna skall ligga hos utanordnaren."

Artikel 2

Detta beslut får verkan den första dagen i månaden efter den då det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 18 juni 2003.

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) EGT C 331 E, 31.12.2002, s. 67.

(2) Yttrandet avgivet den 27 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT C 285, 21.11.2002, s. 4.

(4) EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1, med rättelse i EGT L 25, 30.1.2003, s. 43.

(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72, med rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.

Top