Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1392

Kommissionens förordning (EG) nr 1392/2003 av den 4 augusti 2003 om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

OJ L 197, 5.8.2003, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 387 - 388
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 387 - 388
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 387 - 388
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 387 - 388
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 387 - 388
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 387 - 388
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 387 - 388
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 387 - 388
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 387 - 388

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006; tyst upphävande genom 32006R1282

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1392/oj

32003R1392

Kommissionens förordning (EG) nr 1392/2003 av den 4 augusti 2003 om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

Europeiska unionens officiella tidning nr L 197 , 05/08/2003 s. 0003 - 0004


Kommissionens förordning (EG) nr 1392/2003

av den 4 augusti 2003

om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1) senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003(2), särskilt artikel 31.14 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 500/2003(4), skall bidrag inte beviljas för produkter som inte är av sund, god och marknadsmässig kvalitet dagen för mottagandet av exportdeklarationen. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av gällande lagstiftning är det nödvändigt att i kommissionens förordning (EG) nr 174/1999(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 833/2003(6), precisera att för att exportbidrag skall beviljas skall de produkter som avses i artikel 1 i rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter(7), senast ändrat genom direktiv 94/71/EG(8), och som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999 ha beretts och vara kontrollmärkta i enlighet med bestämmelserna i nämnda direktiv.

(2) För att undvika att reglerna kringgås bör de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, och som är avsedda som foder, likaså beredas och kontrollmärkas i enlighet med bestämmelserna i direktiv 92/46/EEG, om man ansöker om exportbidrag för dessa produkter.

(3) För att alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att säkerställa märkning av produkter som exporteras med exportbidrag, och för att möjliggöra export av existerande lager och användandet av förpackningar som inte är kontrollmärkta, bör den här förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2004.

(4) Förordning (EG) nr 174/1999 bör således ändras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EG) nr 174/1999 skall följande läggas till som punkt 4:

"4. För att beviljas exportbidrag skall de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999 vara förenliga med bestämmelserna i direktiv 94/46/EEG och beredas i en godkänd anläggning och uppfylla kraven på kontrollmärkning som föreskrivs i bilaga C, kapitel IV A till direktivet.".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 augusti 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EGT L 102, 17.4.1999, s. 11.

(4) EUT L 74, 20.3.2003, s. 19.

(5) EGT L 20, 27.1.1999, s. 8.

(6) EUT L 120, 15.5.2003, s. 18.

(7) EGT L 268, 14.9.1992, s. 1.

(8) EGT L 368, 31.12.1994, s. 33.

Top