Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1221

Kommissionens förordning (EG) nr 1221/2003 av den 8 juli 2003 om fastställande av den faktiska olivoljeproduktionen och enhetsbeloppet för produktionsstöd för regleringsåret 2001/2002

OJ L 170, 9.7.2003, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1221/oj

32003R1221

Kommissionens förordning (EG) nr 1221/2003 av den 8 juli 2003 om fastställande av den faktiska olivoljeproduktionen och enhetsbeloppet för produktionsstöd för regleringsåret 2001/2002

Europeiska unionens officiella tidning nr L 170 , 09/07/2003 s. 0008 - 0009


Kommissionens förordning (EG) nr 1221/2003

av den 8 juli 2003

om fastställande av den faktiska olivoljeproduktionen och enhetsbeloppet för produktionsstöd för regleringsåret 2001/2002

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1513/2001(2),

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2261/84 av den 17 juli 1984 om allmänna bestämmelser om beviljande av stöd för framställning av olivolja och stöd till organisationer för producenter av olivolja(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1639/98(4), särskilt artikel 17a.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 5 i förordning nr 136/66/EEG måste enhetsbeloppet för produktionsstöd minskas i varje medlemsstat i vilken den faktiska produktionen överstiger den garanterade nationella kvantiteten enligt artikel 5.3 i den förordningen. Vid bedömningen av överskridandet bör det beträffande Spanien, Grekland, Portugal, Frankrike och Italien tas hänsyn till den beräknade produktionen av bordsoliver som bearbetas till olivolja, uttryckt i olivoljeekvivalenter som beräknas på grundval av de bearbetningskoefficienter som för Spanien anges i kommissionens beslut 2001/650/EG(5), ändrat genom beslut 2001/883/EG(6), för Grekland i kommissionens beslut 2001/649/EG(7), ändrat genom beslut 2001/880/EG(8), för Portugal i kommissionens beslut 2001/670/EG(9), ändrat genom beslut 2001/878/EG(10), för Frankrike i kommissionens beslut 2001/648/EG(11), ändrat genom beslut 2001/879/EG(12), respektive för Italien i kommissionens beslut 2001/658/EG(13), ändrat genom beslut 2001/884/EG(14).

(2) I artikel 17a.1 i förordning (EEG) nr 2261/84 föreskrivs att det skall fastställas hur stor produktionen beräknas bli under det aktuella regleringsåret så att det enhetsbelopp för produktionsstöd för olivolja som får betalas ut i förskott kan fastställas. Beloppet bör fastställas till en sådan nivå att varje risk för felaktig utbetalning till olivoljeproducenter undviks. Beloppet gäller också för produktionen av bordsoliver uttryckt i olivoljeekvivalenter. I kommissionens förordning (EG) nr 1793/2002(15), ändrad genom förordning (EG) nr 15/2003(16), fastställs den beräknade produktionen och det enhetsbelopp för produktionsstöd som får betalas ut i förskott för regleringsåret 2001/2002.

(3) För att den faktiska produktionen för vilken rätt till stöd har erkänts skall kunna fastställas, skall de berörda medlemsstaterna före den 15 maj efter varje regleringsår meddela kommissionen den kvantitet som är stödberättigande i respektive medlemsstat, enligt bestämmelserna i artikel 14.4 i kommissionens förordning (EG) nr 2366/98(17), ändrad genom förordning (EG) nr 2383/2002(18). Av dessa uppgifter framgår att den kvantitet som är stödberättigande för regleringsåret 2001/2002 uppgår till 711076 ton i Italien, 2591 ton i Frankrike, 404619 ton i Grekland, 1562531 ton i Spanien och 33613 ton i Portugal.

(4) Rätten till stöd för dessa kvantiteter i medlemsstaterna förutsätter att de kontroller som avses i förordningarna (EEG) nr 2261/84 och (EG) nr 2366/98 har verkställts. Fastställandet av den faktiska produktionen enligt de uppgifter om stödberättigande kvantiteter som medlemsstaterna lämnar, skall dock inte påverka de slutsatser som kan dras vid kontrollen om dessa uppgifters riktighet i samband med granskningen och godkännandet av räkenskaperna.

(5) Med hänsyn till den faktiska produktionen måste även det enhetsbelopp för produktionsstöd som avses i artikel 5.1 i förordning nr 136/66/EEG fastställas och betalas ut för den kvantitet av den faktiska produktionen som är stödberättigande.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För regleringsåret 2001/2002 skall den faktiska produktion som ger rätt till stöd för olivolja enligt artikel 5 i förordning nr 136/66/EEG uppgå till

>Plats för tabell>

2. För regleringsåret 2001/2002 skall det enhetsbelopp för produktionsstöd som avses i artikel 5 i förordning nr 136/66/EEG och som betalas ut för den faktiska produktion som ger rätt till stöd vara

>Plats för tabell>

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EGT L 201, 26.7.2001, s. 4.

(3) EGT L 208, 3.8.1984, s. 3.

(4) EGT L 210, 28.7.1998, s. 38.

(5) EGT L 229, 25.8.2001, s. 20.

(6) EGT L 327, 12.12.2001, s. 43.

(7) EGT L 229, 25.8.2001, s. 16.

(8) EGT L 326, 11.12.2001, s. 42.

(9) EGT L 235, 4.9.2001, s. 16.

(10) EGT L 326, 11.12.2001, s. 40.

(11) EGT L 229, 25.8.2001, s. 12.

(12) EGT L 326, 11.12.2001, s. 41.

(13) EGT L 231, 29.8.2001, s. 16.

(14) EGT L 327, 12.12.2001, s. 44.

(15) EGT L 272, 10.10.2002, s. 11.

(16) EGT L 2, 7.1.2003, s. 6.

(17) EGT L 293, 31.10.1998, s. 50.

(18) EGT L 358, 31.12.2002, s. 122.

Top