Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1220

Kommissionens förordning (EG) nr 1220/2003 av den 7 juli 2003 om ändring av förordning (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land

OJ L 170, 9.7.2003, p. 3–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 48 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 48 - 52

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; tyst upphävande genom 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1220/oj

32003R1220

Kommissionens förordning (EG) nr 1220/2003 av den 7 juli 2003 om ändring av förordning (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land

Europeiska unionens officiella tidning nr L 170 , 09/07/2003 s. 0003 - 0007


Kommissionens förordning (EG) nr 1220/2003

av den 7 juli 2003

om ändring av förordning (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003(2), särskilt artikel 59.3 och artikel 68.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 883/2001(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1175/2003(4), skall färgen på vinet eller musten ("vit/vitt" eller "rött/röd/rosé") anges i fält 14 i såväl ansökningarna om importlicens som i själva licenserna. En definition av produkten, i enlighet med existerande definitioner för vin och vinprodukter, bör också anges i det fältet. Dessutom bör medlemsstaterna ha möjlighet att tillåta att endast ett tulltaxenummer anges i ansökningarna om licens.

(2) I kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 325/2003(6), fastställs de högsta kvantiteter för vilka ingen importlicens behöver uppvisas. När det gäller druvsaft och druvmust anges dessa kvantiteter i kilogram. För dessa produkter bör det således vara valfritt att ange säkerheten i euro per 100 kg eller i euro per hektoliter.

(3) Säkerheten för importlicenser i enlighet med förordning (EG) nr 1291/2001 uppgår till olika belopp för vissa produkter med samma åttasiffriga KN-nummer. För att det inte skall råda någon ovisshet om vilken säkerhet som gäller bör det fastställas ett enda belopp för alla typer av vin.

(4) Genom kommissionens förordning (EG) nr 1832/2002 av den 1 augusti 2002 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(7), ändrades nomenklaturen för druvsaft så att den numera även omfattar druvmust. Motsvarande koder bör således ändras.

(5) Vid indirekt import, utan bearbetning, upprättas dokumentet V I 1 på grundval av ett dokument V I 1 eller ett likvärdigt dokument som utfärdats av de behöriga myndigheterna i ursprungslandet. Om produkten inte överensstämmer med exportlandets deklaration är det svårt att fastställa ansvaret om det administrativa dokumentet inte är direkt kopplat till en faktisk deklaration. Ursprungslandets följedokument bör därför åtfölja exportlandets följedokument.

(6) I punkt 13 i bilaga I till förordning (EG) nr 1493/1999 fastställs den lägsta totala syrahalten för viner som framställs i gemenskapen till 3,5 gram per liter, men det fastställs ingen högsta total syrahalt. Förordning (EG) nr 883/2001 bör således anpassas till detta, särskilt beträffande de analytiska undantagen för vissa viner som importeras från Schweiz.

(7) Vissa felaktigheter har påträffats i förordningen. Dessa måste naturligtvis rättas till.

(8) Förordning (EG) nr 883/2001 bör således ändras.

(9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 883/2001 ändras på följande sätt:

1) Artikel 2.3 och 2.4 skall ersättas med följande:

"3. I fält 14 i såväl en ansökan om importlicens som i själva licensen skall en definition av produkten i enlighet med artikel 34 i den här förordningen och bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 anges, liksom även vinets eller mustens färg: 'vitt/vit' eller 'rött/röd/rosé'.

4. Genom att fylla i fält 15 eller 16 enligt följande får den sökande i en och samma ansökan om importlicens ange produkter med flera olika tulltaxenummer:

a) i fält 15: varubeskrivning enligt Kombinerade nomenklaturen,

b) i fält 16: KN-nummer.

De varubeskrivningar och KN-nummer som anges i en ansökan skall också anges i själva importlicensen.

Medlemsstaterna får fatta beslut om att endast ett tulltaxenummer per ansökan får anges i fält 16."

2) Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

Säkerhet

1. Säkerheten för importlicenser skall uppgå till följande belopp:

a) koncentrerad druvsaft och koncentrerad druvmust: 2,5 euro per 100 kg eller per hl,

b) annan druvsaft och druvmust: 1,25 euro per 100 kg eller per hl,

c) samtliga viner: 1,25 euro per hl.

2. Säkerheten för exportlicenser skall uppgå till 8 euro per hl för produkter med KN-nummer 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 71, 2204 30 92 och 2204 30 96, och till 2,5 euro per hl i fråga om andra produkter."

3) Artikel 12.3 a skall ersättas med följande:

"a) Kvantitet i hektoliter för varje produktnummer med tolv siffror i nomenklaturen för jordbruksprodukter med exportbidrag. Om en licens utfärdas för flera tolvsiffriga nummer i samma kategori enligt bilaga II, skall kategorins nummer anges."

4) Artikel 14.1 skall ersättas med följande:

"1. För produkter med KN-nummer 2009 69 och 2204 30, som tas upp i bilaga I tredje delen avsnitt I bilaga 2 till Gemensamma tulltaxan och som omfattas av systemet med införselpriser, skall det faktiska importpriset kontrolleras för varje enskilt parti."

5) I artikel 30 skall följande läggas till som tredje och fjärde stycke:"Dokument V I 1 i original, en attesterad kopia av detta dokument, eller ett motsvarande dokument från ursprungslandet skall bifogas dokument V I 1 från exportlandet.

Med ursprungsländer enligt den här artikeln avses endast sådana länder som tas upp i den förteckning, offentliggjord i enlighet med artikel 29.1, över organ och laboratorier som i tredje länder har getts befogenhet att utfärda de dokument som skall åtfölja all import av vin."

6) Artikel 33.1 b skall ersättas med följande:

"b) Vin med ursprung i Schweiz, som kan jämföras med ett kvalitetsvin fso och vars totala syrahalt, uttryckt i vinsyra, är lägst 3 gram per liter, under förutsättning att vinet obligatoriskt beskrivs med en geografisk beteckning och till minst 85 % har framställts av druvor av en eller flera av följande sorter:

- Chasselas,

- Mueller-Thurgau,

- Sylvaner,

- Pinot noir,

- Merlot."

7) Bilaga I skall ersättas med bilaga I till den här förordningen.

8) Bilaga II skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.

9) Bilaga III skall ersättas med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juli 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EGT L 128, 10.5.2001, s. 1.

(4) EUT L 164, 2.7.2003, s. 8.

(5) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6) EUT L 47, 21.2.2003, s. 21.

(7) EGT L 290, 28.10.2002, s. 1.

BILAGA I

"BILAGA I

>PIC FILE= "L_2003170SV.000503.TIF">"

BILAGA II

"BILAGA II

Produktkategorier enligt artikel 8.1

>Plats för tabell>"

BILAGA III

"BILAGA III

Produktgrupper enligt artikel 8.2

>Plats för tabell>"

Top