EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0454

2003/454/EG: Rådets beslut av den 13 juni 2003 om ändring av bilaga 12 till de gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 14 a till den gemensamma handboken vad gäller viseringsavgifter

OJ L 152, 20.6.2003, p. 82–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 102 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 102 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 47 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; tyst upphävande genom 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/454/oj

32003D0454

2003/454/EG: Rådets beslut av den 13 juni 2003 om ändring av bilaga 12 till de gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 14 a till den gemensamma handboken vad gäller viseringsavgifter

Europeiska unionens officiella tidning nr L 152 , 20/06/2003 s. 0082 - 0083


Rådets beslut

av den 13 juni 2003

om ändring av bilaga 12 till de gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 14 a till den gemensamma handboken vad gäller viseringsavgifter

(2003/454/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 789/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheter avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för behandlingen av ansökningar om visering(1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 790/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheter avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för genomförandet av gränskontroller och övervakning(2),

med beaktande av Republiken Greklands initiativ, och

av följande skäl:

(1) I rådets beslut 2002/44/EG av den 20 december 2001 om ändring av del VII i och bilaga 12 till de gemensamma konsulära anvisningarna samt av bilaga 14 a till den gemensamma handboken(3) fastställdes det att de avgifter som tas ut i samband med en ansökan om visering skall motsvara de administrativa kostnaderna. De gemensamma konsulära anvisningarna och den gemensamma handboken bör därför ändras i enlighet härmed.

(2) Avgiftsbeloppen bör ses över regelbundet.

(3) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark. Eftersom detta beslut bygger på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att rådet har antagit detta beslut besluta huruvida landet skall genomföra det i sin nationella lagstiftning.

(4) När det gäller Island och Norge utgör detta beslut i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket(4), en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1 punkt A i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet(5).

(5) Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket(6). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket.

(6) Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket(7). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som är inte bindande för eller tillämpligt i Irland.

(7) Detta beslut utgör en rättsakt som bygger vidare på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med det i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellen i bilaga 12 till de gemensamma konsulära anvisningarna och tabellen i bilaga 14 a till den gemensamma handboken skall ersättas med följande tabell:

"Avgifter motsvarande de administrativa kostnaderna för att behandla en ansökan om visering

>Plats för tabell>"

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas senast från och med den 1 juli 2004.

Medlemsstaterna får tillämpa detta beslut före den 1 juli 2004, förutsatt att de meddelar rådets generalsekretariat från och med vilket datum de är i stånd att göra det.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Luxemburg den 13 juni 2003.

På rådets vägnar

G. Papandreou

Ordförande

(1) EGT L 116, 26.4.2001, s. 2.

(2) EGT L 116, 26.4.2001, s. 5.

(3) EGT L 20, 23.1.2002, s. 5.

(4) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5) EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6) EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(7) EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

Top