Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0049

2003/49/EG: Beslut nr 2/2002 av associeringsrådet EU–Bulgarien av den 1 juli 2002 om förbättring av de regler för handeln med förädlade jordbruksprodukter som anges i protokoll nr 3 till Europaavtalet

OJ L 18, 23.1.2003, p. 21–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/49(1)/oj

22003D0049

2003/49/EG: Beslut nr 2/2002 av associeringsrådet EU–Bulgarien av den 1 juli 2002 om förbättring av de regler för handeln med förädlade jordbruksprodukter som anges i protokoll nr 3 till Europaavtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 018 , 23/01/2003 s. 0021 - 0050


Beslut nr 2/2002 av associeringsrådet EU-Bulgarien

av den 1 juli 2002

om förbättring av de regler för handeln med förädlade jordbruksprodukter som anges i protokoll nr 3 till Europaavtalet

(2003/49/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Republiken Bulgarien å andra sidan(1), särskilt artikel 1.2 i protokoll nr 3 till detta, och

av följande skäl:

(1) I protokoll nr 3, i dess lydelse sedan det ersatts av protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet(2) fastställs regler för handeln med förädlade jordbruksprodukter mellan gemenskapen och Bulgarien.

(2) Enligt artikel 1.2 i protokollet skall associeringsrådet besluta i synnerhet om ändringar av de tullsatser som anges i bilagorna till protokollet och om ökning eller avskaffande av tullkvoterna.

(3) Enligt artikel 2 andra strecksatsen i protokollet får associeringsrådet också besluta att sänka tullsatserna som svar på sänkningar som är följden av ömsesidiga medgivanden när det gäller förädlade jordbruksprodukter.

(4) De årskvoter som anges i bilagorna I och II till detta beslut bör börja gälla år 2002. Eftersom dessa årskvoter endast kan börja gälla efter den 1 januari 2002, fr.o.m. ett datum som ännu inte fastställts, bör de minskas i proportion till den tid som redan förflutit.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till protokollet mellan gemenskapen och Bulgarien om handeln med förädlade jordbruksprodukter skall ersättas med bilagorna I och II till detta beslut.

Artikel 2

De årskvoter för år 2002 som gäller enligt bilagorna I och II till detta beslut kommer att minskas proportionellt med hänsyn till den tid som redan förflutit, räknat i hela månader.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att det antagits.

Utfärdat i Bryssel den 1 juli 2002.

På associeringsrådets vägnar

S. Passy

Ordförande

(1) EGT L 358, 31.12.1994, s. 3.

(2) EGT L 112, 29.4.1999, s. 3.

BILAGA I

Tabell 1

Kvoter som skall tillämpas på import till gemenskapen av tullbefriade varor med ursprung i Bulgarien

>Plats för tabell>

Tabell 2

Tullsatser som skall tillämpas på varor med ursprung i Bulgarien vid import till gemenskapen

>Plats för tabell>

Tabell 3

Grundbelopp som beaktas vid beräkningen av den nedsatta jordbruksrelaterade delen av avgiften (EAR) och tilläggstullar som tillämpas vid import till gemenskapen av varor som finns upptagna i tabell 2

>Plats för tabell>

BILAGA II

Tabell 1

Förteckning över varor med ursprung i gemenskapen på vilka Bulgarien tillämpar preferentiell behandling inom kvantitativa gränser

>Plats för tabell>

Tabell 2

Tullsatser som tillämpas vid import till Bulgarien av varor med ursprung i gemenskapen

>Plats för tabell>

Top