Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0747

2002/747/EG: Kommissionens beslut av den 9 september 2002 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till ljuskällor och ändring av beslut 1999/568/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 3310]

OJ L 242, 10.9.2002, p. 44–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 167 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 167 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 167 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 167 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 167 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 167 - 172
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 167 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 167 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 167 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 008 P. 262 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 008 P. 262 - 267

No longer in force, Date of end of validity: 06/06/2011; upphävd genom 32011D0331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/747/oj

32002D0747

2002/747/EG: Kommissionens beslut av den 9 september 2002 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till ljuskällor och ändring av beslut 1999/568/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 3310]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 242 , 10/09/2002 s. 0044 - 0049


Kommissionens beslut

av den 9 september 2002

om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till ljuskällor och ändring av beslut 1999/568/EG

[delgivet med nr K(2002) 3310]

(Text av betydelse för EES)

(2002/747/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke(1), särskilt artikel 6.1 andra stycket i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt förordning (EG) nr 1980/2000 får gemenskapens miljömärke tilldelas en produkt vars egenskaper gör att den kan bidra till betydande förbättringar i fråga om vissa centrala miljöaspekter.

(2) Enligt förordning (EG) nr 1980/2000 skall specifika miljömärkeskriterier fastställas för varje produktgrupp.

(3) Översyn av miljömärkeskriterierna samt de därtill hörande bedömnings- och kontrollkraven skall ske i god tid innan giltighetstiden för de kriterier som fastställts för varje produktgrupp löper ut. Översynen skall leda till ett förslag till förlängning, återkallande eller revidering.

(4) De ekologiska kriterier som fastställdes genom kommissionens beslut 1999/568/EG av 27 juli 1999 om fastställande av de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till ljuskällor(2) bör ses över och anpassas till utvecklingen på marknaden. Samtidigt bör giltighetstiden för det beslutet, och definitionen av produktgruppen, ändras.

(5) Det är lämpligt att kommissionen antar ett nytt beslut om fastställande av specifika ekologiska kriterier för denna produktgrupp, med en giltighet på fyra år.

(6) Under en begränsad period på högst tolv månader bör de nya kriterier som fastställs i detta beslut och de kriterier som fastställts genom kommissionens beslut 1999/568/EG gälla parallellt, så att företag som har tilldelats eller ansökt om miljömärke för sina produkter innan detta nya beslut träder i kraft ges tillräcklig tid för att anpassa sina produkter till de nya kriterierna.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut grundar sig på det utkast till kriterier som fastställts av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1980/2000.

(8) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 17 i förordning (EG) nr 1980/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För att kunna tilldelas gemenskapens miljömärke enligt förordning (EG) nr 1980/2000 skall ljuskällor omfattas av produktgruppen "ljuskällor" enligt definitionen i artikel 2 i detta beslut och uppfylla de ekologiska kriterier som anges i bilagan till beslutet.

Artikel 2

1. Med produktgruppen "ljuskällor" avses följande:

ljuskällor med enkel fattning: alla ljuskällor för allmänna belysningsändamål som har en enkel bajonett-, skruv- eller pinsockel. Ljuskällorna skall kunna anslutas till det allmänna elnätet.

ljuskällor med dubbel fattning: alla ljuskällor för allmänna belysningsändamål som har anslutning i båda ändar. Hit räknas i första hand alla raka lysrör. Ljuskällorna skall kunna anslutas till det allmänna elnätet.

2. Följande typer av ljuskällor ingår inte i produktgruppen: lågenergilampor med magnetisk förkoppling, projektionslampor, fotolampor och solarielysrör.

Artikel 3

För administrativa ändamål skall produktgruppen "ljuskällor" tilldelas kodnummer "008".

Artikel 4

Artikel 3 i beslut 1999/568/EG skall ersättas med följande: "Artikel 3

Definitionen av produktgruppen och de specifika ekologiska kriterierna för den skall gälla till och med 31 augusti 2003."

Artikel 5

Detta beslut skall gälla från och med den 1 september 2002 till och med den 31 augusti 2005. Om reviderade kriterier inte har antagits den 31 augusti 2005 skall detta beslut gälla till och med den 31 augusti 2006.

Tillverkare av produkter som omfattas av produktgruppen "ljuskällor" och som redan tilldelats miljömärket före den 1 september 2002 får fortsätta att använda märket till och med den 31 augusti 2003.

Tillverkare av produkter som omfattas av produktgruppen "ljuskällor" och som redan ansökt om miljömärket före den 1 september 2002 får tilldelas märket enligt villkoren i beslut 1999/568/EG. Dessa tillverkare får använda märket till och med den 31 augusti 2003.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 september 2002.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2) EGT L 216, 14.8.1999, s. 18.

BILAGA

ALLMÄNT

Kriteriernas syfte

Syftet med dessa kriterier är framför allt följande:

- En minskning av miljöförstöring och miljörisker i samband med energianvändning (global uppvärmning, försurning, uttömmande av icke-förnybara resurser) genom att energiförbrukningen minskas.

- En minskning av miljöförstöring och miljörisker i samband med utnyttjandet av resurser både vid tillverkning och omhändertagande/bortskaffande av en ljuskälla genom ökad medellivslängd.

- En minskning av den miljöförstöring och de miljörisker som är förbundna med användningen av kvicksilver, genom att minska den totala mängden kvicksilverutsläpp från en ljuskälla under dess livstid.

Kriterierna främjar dessutom bästa möjliga användning (optimal användning med tanke på miljön) och ökar konsumenternas miljömedvetenhet. Kriterierna har fastställts till nivåer som främjar märkning av ljuskällor med låg miljöpåverkan i samband med produktionen.

Bedömnings- och kontrollkrav

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium. Testen bör utföras av laboratorier som är ackrediterade eller som uppfyller de allmänna kraven i standarden EN ISO 17025 och som har kompetens att utföra testen ifråga.

När det krävs att sökande skall lämna intyg, dokumentation eller analysrapporter till det behöriga organ som bedömer ansökan eller på annat sätt styrka att kriterierna uppfylls, kan dessa dokument komma antingen från sökanden själv eller från dennes leverantörer eller underleverantörer. Det behöriga organ som bedömer ansökan får genomföra oberoende kontroller.

Vid bedömning av ansökningar och vid kontroll av uppfyllandet av kriterierna rekommenderas de behöriga organen att ta hänsyn till om ett erkänt miljöledningssystem som EMAS eller ISO 14001 används. (Anm.: Sådana system måste dock inte användas.)

KRITERIER

1. Energieffektivitet, livslängd, ljusflödets beständighet och kvicksilverinnehåll

Ljuskällor med enkel fattning skall uppfylla följande krav:

>Plats för tabell>

Ljuskällor med dubbel fattning skall uppfylla följande krav:

>Plats för tabell>

Anmärkning:

Energieffektiviteten fastställs i bilaga IV till kommissionens direktiv 98/11/EG av den 27 januari 1998 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG vad gäller energimärkning av lampor för hushållsbruk(1).

Bedömning och kontroll: Sökande skall tillhandahålla en provningsrapport som visar att ljuskällans energieffektivitet och livslängd samt ljusflödets beständighet har mätts med metoderna i EN 50285. Rapporten skall innehålla uppgifter om ljuskällans energieffektivitet och livslängd samt om ljusflödets beständighet. Om mätningarna avseende livslängd inte har slutförts, kan den livslängd som anges på förpackningen godtas i avvaktan på testresultaten. Provningsresultatet måste emellertid tillhandahållas senast tolv månader från dagen för ingivande av ansökan om märket.

Sökande skall tillhandahålla en analysrapport som visar att kvicksilverinnehållet har bestämts med hjälp av nedanstående metod. Rapporten skall innehålla uppgifter om ljuskällans genomsnittliga kvicksilverinnehåll, som bestäms genom mätning av tio lampor där det högsta och det lägsta värdet räknas bort i resultatet innan det aritmetiska medelvärdet av de återstående åtta värdena räknas ut.

Följande analysmetod för bestämning av kvicksilverinnehåll skall användas: Urladdningsröret skiljs först från medföljande plastmaterial och tillhörande elektronik. Vidhängande elektriska ledare klipps av så nära glasförseglingen som möjligt. Urladdningsröret placeras i ett dragskåp och skärs i bitar. Röret placeras i en stadig plastflaska av lämplig storlek med skruvlock tillsammans med en porslinskula av 25,4 mm diameter (1 tum) och 25 ml koncentrerad salpetersyra (70 %) av analyskvalitet. Flaskan försluts och skakas under några minuter för att krossa röret till fin partikelstorlek. Locket lossas med jämna mellanrum för att undvika eventuellt övertryck. Flaskans innehåll får reagera under 30 minuter och skakas då och då. Flaskans innehåll filtreras genom syrafast filtrerpapper och samlas upp i en 100 ml graderad mätkolv. Kaliumdikromat tillsätts därefter så att en slutlig kromkoncentration på 1000 ppm uppnås. Mätkolven fylls därefter till märket med rent (destillerat) vatten. Referenslösningar med lämpliga halter på upp till 200 ppm kvicksilver bereds. Lösningarna analyseras med avseende på kvicksilver med hjälp av atomabsorptionsspektrofotometri vid en våglängd på 253,7 nm och med korrektion för bakgrunden. Från de erhållna resultaten och med kännedom om lösningens volym kan det ursprungliga kvicksilverinnehållet i ljuskällan bestämmas. Det behöriga organet kan tillåta anpassningar av detaljer i analysmetoden om de är nödvändiga av tekniska skäl. De skall tillämpas konsekvent.

2. Tändning/släckning

När det gäller lågenergilampor skall antalet testcykler med tändning och släckning vara större än 20000.

Bedömning och kontroll: Sökande skall tillhandahålla en analysrapport som visar att antalet testcykler för en lågenergilampa har mätts med en snabb testcykel (lampan är tänd 0,5 minuter och släckt 4,5 minuter) och med metoderna för livslängd i EN 50285. Rapporten skall innehålla uppgifter om hur många testcykler med tändning och släckning som slutförts när 50 % av de lågenergilampor som testats uppfyller de krav för ljuskällors livslängd som anges i EN 50285.

3. Färgåtergivning (Ra-index)

Ljuskällans Ra-index skall vara större än 80.

Bedömning och kontroll: Sökande skall tillhandahålla en provningsrapport som visar att ljuskällans Ra-index har mätts med metoderna i CIE-standard/publikation 29/2. Rapporten skall innehålla uppgifter om ljuskällans Ra-index.

4. Flamskyddsmedel

a) Plastdelar som väger mer än 5 gram får inte innehålla följande flamskyddsmedel:

>Plats för tabell>

b) Plastdelar som väger mer än 5 gram får inte innehålla flamskyddsmedel eller beredningar av flamskyddsmedel som vid tidpunkten för ansökan tilldelats någon (eller en kombination) av följande riskfraser:

R 45 (kan ge cancer)

R 46 (kan ge ärftliga genetiska skador)

R 50 (mycket giftigt för vattenlevande organismer)

R 51 (giftigt för vattenlevande organismer)

R 52 (skadligt för vattenlevande organismer)

R 53 (kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön)

R 60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga)

R 61 (kan ge fosterskador)

Dessa riskfraser fastställs i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar)(2), och i senare ändringar av detta direktiv.

Bedömning och kontroll: Sökande skall intyga att produkten uppfyller dessa krav.

5. Förpackningsmaterial

Laminat och kompositmaterial av plast får inte användas.

Alla förpackningar av papp som används för ljuskällor med enkel fattning skall innehålla minst 65 % återvunnet material (per viktenhet).

Alla förpackningar av papp som används för ljuskällor med dubbel fattning skall innehålla minst 80 % återvunnet material (per viktenhet).

Bedömning och kontroll: Sökanden skall intyga att produkten uppfyller dessa krav.

6. Bruksanvisning

Produkten skall säljas med en bruksanvisning med råd om den korrekta användningen med hänsyn till miljön. Bruksanvisningen skall bl.a. innehålla följande:

a) Information på förpackningen (figur eller liknande) skall upplysa om hur förbrukade ljuskällor skall bortskaffas samt om gällande bestämmelser på området.

b) För ljuskällor med enkel fattning gäller följande: Om ljuskällan inte kan användas i ljusregleringsarmatur skall detta framgå av märkningen. Ljuskällans storlek och form jämfört med en vanlig glödlampa skall anges på förpackningen.

c) För ljuskällor med dubbel fattning gäller följande: På förpackningen skall det anges att ljuskällans påverkan på miljön kan minskas om den används tillsammans med ett elektroniskt högfrekvensdon.

d) På förpackningen skall det framgå att ytterligare upplysningar om miljömärket finns på följande webbplats: http://europa.eu.int/ecolabel

Bedömning och kontroll: Sökande skall intyga att produkten uppfyller dessa krav. Ett exemplar av förpackningen skall överlämnas till det behöriga organ som bedömer ansökan.

7. Information på miljömärket

Ruta 2 i miljömärket skall innehålla följande angivelser: "Hög energieffektivitet

Lång livslängd".

Om ljuskällan inte innehåller kvicksilver får detta anges i ruta 2 i miljömärket.

Bedömning och kontroll: Sökande skall intyga att produkten uppfyller detta krav och tillhandahålla en kopia av miljömärket på förpackningen och/eller produkten till det behöriga organ som bedömer ansökan.

(1) EGT L 71, 10.3.1998, s. 1.

(2) EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

Top